ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၸၼ်ႉ သၢႆငၢႆ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ သေ တဵမ်တူဝ်မႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူႈယၢင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် မႄးထတ်းယူႇ ၵူႈၶၢဝ်း။ ပေႃးဝႃႈ တေထတ်းသၢင်တူၺ်း သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆ တေလႆႈ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇလွင်ႈတၢင်းမၼ်း တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ထႅဝ်တၢင်း တၢင်းယုမ်ႇယမ်သုၼ်ႇတူဝ် ၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ် တႃႇတီႈလွင်ႈ ထတ်းသၢင်သေ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇလႆႈ တၢင်းၼမ်ၶေႃႈမုၼ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၸွမ်းၽဵၼ်ႈၵၼ်တင်း ပဝ်ႉမၢႆ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း သတၢႆႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ ဝူၼ်ႉသွၼ်ပႃးယဝ်ႉ။

လွင်ႈမၵ်းမၢႆ သၢႆငၢႆ[မႄးထတ်း]

သၢႆငၢႆမၼ်း မီးဝႆႉယူႇ ႁႃႈယိူင်ႈ -

  1. လိူင်ႈယေႃႈ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်း ဢၼ်မီးလွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢိတ်းဢွတ်း ဢမ်ႇၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးသင် တီႈၼႂ်းမၼ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇတမ်းပိူင်မၼ်းဝႆႉလီလီ ၼင်ႇ ၵႅမ်မိုဝ်း သတၢႆႇ ၼၼ်ႉ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လုပ်ႇသၼ်လင် ၼၼ်ႉ တေမီးဝႇႉ သၢႆငၢႆဢၼ်ပွတ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈယူႇၼႆၸိုင် ထႅမ်သႂ်ႇပၼ် လၵ်းၸဵင် ႁူဝ်ၶေႃႈ တွၼ်ႈၵၼ် သေ ၼၼ်ႉ မၼ်းတေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸူးပၼ် သၢႆငၢႆ “ပိူင်လိူင်း“ ယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်တႄႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပဵၼ်မႃႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼိုင်ႈႁူဝ် (ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းထုၵ်ႇ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇဢဝ်လေႃးၵၼ်တင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်မီးဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉၸိုင်) မၼ်းမီး လွင်ႈဢမ်ႇ ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပဝ်ႉမၢႆ ၶွင် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼႆၸိုင် ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ မၼ်းတေ ထုၵ်ႇတိတ်းၸပ်း {{delete}} သေၵေႃႈ တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းမွတ်ႇပႅတ်ႈယူႇ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၼ်တင်း လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵရပ်ႉၾီႇတီႇ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၽႂ်းၽႂ်းယူႇ၊ လိၵ်ႈႁွမ်ႇတွမ် မဵဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇမီးၶေႃႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇ လိူၵ်ႈငႃ တွၼ်ႈတႃႇ {{vfd}}ယူႇ။
  2. ပိူင်လိူင်း - တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေမီးဝႆႉ လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉပိူင်လိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးပႃးသင်ၼမ်။ တွၼ်ႈၵၼ်မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးလမ်းၼႂ်းမၼ်းသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ တေပဵၼ်ဢၼ်ပဝ်ႇဝႆႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၵပ်းသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႄႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇမၼ်း ဢမ်ႇမီးဝႆႉၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ (တယ. ဢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၸူး သေ ဝႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ် တီႈၼၼ်ႈ) ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေလူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းပိူင်လူင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅမ်မိုဝ်းသတၢႆႇ ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးဝႆႉ။
  3. ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ - ၽူႈၸုၼ်ႉလႄႇၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပိုင်ႈဢိင် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းသေၵေႃႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၸႂ်ႉလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၼႆႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႇ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူး ပၢႆတၢင်း၊ ၵိၼ် လႄႈ ၼွၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ။ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ် သွၵ်ႈႁႃႁၼ်လႆႈ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၸၼ်ၸႂ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်သုတ်း ၵႃႈတီႈၼၼ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၵမ်ႉၼမ် လႄႈ ၼႃႈလိၼ်၊ ပၢႆးတၢင်းၽႄ ဢၼ်ၵွင်ႉသိုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလူင် လႄႈ ပၢႆတၢင်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီမီးလမ်းၼႂ်း ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇယူႇ။
  4. ၵႅမ်မိုဝ်း – လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ တေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢႅဝ်ႇလႄႇ၊ တေပၼ် တၢင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ် (တီႈဢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း) တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ တေလႆႈ ၼွၼ်းတီႈလႂ် လႄႈ တေလႆႈၵိၼ်တီႈလႂ်၊ တေလႆႈတူၺ်းသင် လႄႈ တေလႆႈႁဵတ်းသင်၊ တေလႆႈၵႂႃႇၸူးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ တေလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ မၼ်းတေၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ မွၵ်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်း တီႈၼၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ် တႄႉၵေႃႈ မၼ်းတိုၵ်းမီး ဢၼ်လုတ်ႈႁၢႆယူႇဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၼႄဝႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းသေတႃႉ မၼ်းၸွႆးႁွႆး ၵႅမ်မိုဝ်း သတၢႆႇ ယူႇ။
  1. လၢဝ် – လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉတႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပိူင်မၵ်းမၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸွမ်း ၵႅမ်မိုဝ်း သတၢႆႇ ၼႄႉၼွၼ်းလီ ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းၼႄလၵ်းထၢၼ် ပၵ်းပိူင်ယဝ်ႈ။ ၵႂၢမ်းလွႆႈ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၽိင်ႈဝၢင်းလိၵ်ႈ ၵူၺ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ႁိုတ်ႉလီ၊ မိူၼ်ၸႂ်လီ လႄႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းလီယဝ်ႈ။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး ဢၼ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸႅင်ႈၼႄ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ (ၽႅၼ်ႇလိၼ်)။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼႄဝႆႉ တီႈလိုၵ်ႉတီႈတိုၼ်ႈမၼ်းလီလီလႄႈ တေႃႈၼင်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ်လူင်ႉလႅၼ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ တင်းဢမ်ႇပေႃးမီး တႃႇၼေၼေးသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းၸူး တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မဵဝ်းၼႆၼႆႉ တေပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈတၢင်း (တ.ယ. ႁွင်ႈၼႄ ဢိုတ်းၵႂႃႇ၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵႃႈၶၼ် ႁူင်းႁႅမ်း၊ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် သၢင်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ တႄႇၵႂႃႇ..) လႄႈ မၼ်းတေ တိူဝ်းတွၼ်းလိူဝ်သေ ဢၼ်လူဝ်ႇမီးမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႈ။

ပဝ်ႉမၢႆ ပိူင်မၵ်းမၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆငၢႆဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် မဵဝ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မၼ်းယဝ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်တိူဝ်းမၼ်ႈၵႅမ်ႇလီ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွၵ်ႈမၵ်ႈမၼ် ၸၼ်ႉသၢႆငၢႆ ၼၼ်ႉ တူၺ်းပၼ် -

ပိူင်ငၢႆးၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး၊ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈမၼ်းတႄႉ ၸိုဝ်ႈပႅၵ်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ -

ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
လွင်ႈၵႄႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း လွင်ႈၵႄႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း
လိူင်ႈယေႃႈ လိူင်ႈယေႃႈ
ပိူင်လိူင်း တႄႇ
ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ထၢၼ်ႈ-င
ၵႅမ်မိုဝ်း ထၢၼ်ႈ-ၶ
လၢဝ် ၶႅမ်ႉ
ပၢႆတၢင်း ၶွင် ၼိုင်ႈလိူၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၼႄႉၼမ်း

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ သၢႆငၢႆ[မႄးထတ်း]

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈၸိုဝ်ႈ ႁူဝ်ႁႅၵ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း မီး သၢႆငၢႆ။ ဢွင်ႈတီႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ-ၽိသဵတ်ႇ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈၵႂၢမ်းၸႅင်ႈ လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပိၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ။

သၢႆငၢႆ ၼႆႉ မၼ်းၼႄပၼ်ဝႆႉ တင်း ထႅၵ်ႉသၢႆငၢႆ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈသုတ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ {{guidecity}} လႄႈ {{usablecountry}}။ တီႈၼႂ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉၼႆႉ သၢႆငၢႆ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈသေ မဵဝ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သမ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈ တူဝ်သွင်၊ ဢမ်ႇမီးဢွင်ႈပဝ်ႇၶၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တူဝ်လိၵ်ႈသွင်တူဝ်ၼၼ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ တူၺ်းဢဝ် သဵၼ်ႈမၢႆ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႆႉလႄႈ။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လႆႈထုၵ်ႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ဢၢပ်ႉတဵတ်ႉ ထႅၵ်ႉꩡ်သၢႆငၢႆ ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸူး လိူင်ႈယေႃႈ၊ ပိူင်လိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ႁႂ်ႈမၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယိၼ်းဢမ်ႇလူမ်ၸႂ် တႃႇထတ်း ၵၢၼ်ၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ သၢႆငၢႆ လႄႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း သေၵေႃႉၵေႃႉၼႆ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်း ဝႆႉ ဢၼ်ပွမ် - ပေႃးၶိုၼ်းတူၺ်းထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈပိၼ်ႇၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼိူဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တေထဵင် တေၽွမ်ႉ လွင်ႈထတ်းသၢင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ယႃပေႁဵတ်းၺႃး သိုၵ်းမႄးထတ်း တီႈသၢႆလႅၼ်လိၼ်။ သေၵေႃႉၵေႃႉၼႆႉ ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႇယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇလႄႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ သၢႆလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး လမ်ႇလွင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သၢႆငၢႆမၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီယုၵ်ႉသုင်ၼႆ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ႁူဝ်ယွႆႈ မၼ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ႁႂ်ႈပႃႇတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း ပေႃးဝူၼ်ႉတႃႇ သၢႆငၢႆ ဢၼ်တိူဝ်းသုင်လိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်ၺႃး လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ဢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ််််််််််ႇႁၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွင်ႇလႅင်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽိင်ႈသၽႃႇဝ ပၢႆတၢင်းၼႆၸိုင် တွင်ႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် သပ်းလႅင်း တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် (ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇ) သေ ဢဝ်တၢင်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ သၢႆငၢႆမၼ်း ထုၵ်ႇလီတိူဝ်းတႅမ်လိူဝ်ၼႆ ၼႄပၼ် လွင်ႈတၢင်းဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လီၶိုၼ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈမၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း သၢႆငၢႆထၢၼ်ႈသုင်)။

လွင်ႈဢၢပ်ႉၵရဵတ်ႉ ၸူး ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈယူႇ၊ မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ လွင်ႈဢၢပ်ႉၵရဵတ်ႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ တေမီး လွင်ႈတွင်ႈထၢမ်ၵၼ် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း သေ တေမီး လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈလီၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ။

တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸူး ဢမ်ႇၼၼ် မႃးတီႈ သၢႆငၢႆ လၢဝ် ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေလႆႈ လတ်းၶၢမ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ[မႄးထတ်း]

လိူင်ႈ/သၢႆငၢႆ
မႅတ်ႉထရိတ်ႉ
လိူင်ႈယေႃႈ ပိူင်လိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၵႅမ်မိုဝ်း လၢဝ် ဢမ်ႇတိတ်းၸၼ်ႉ ႁူမ်ႈ (ထႅဝ်) ႁူမ်ႈ (ဢေႃႇတူဝ်ႇ)
   ပိူင်လိူင်း    ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ    ၵႅမ်မိုဝ်း    လၢဝ်
ၸႄႈတွၼ်ႈ 0 od 0 ud 0 gd 0 sd 0 ၶွင် 2 hc
ဝဵင်း 68 oc 36 uc 6 gc 0 sc 111
တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် 0 oa 0 ua 0 ga 0 sa 0
သူၼ် 0 op 0 up 1 gp 0 sp 3
ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ 0 or 0 ur 0 gr 0 sr 0
ၵႅမ်မိုဝ်းလမ်ၼမ်ႉ 0 od 0 ud 0 gd 0 sd 0
ၸႄႈတိူင်း 0 or 0 ur 0 gr 0 sr 0 er 0
မိူင်း 3 oc 2 uc 0 gc 0 sc 5
လိုမ် 0 on 1 un 0 gn 0 sn 1
ပၢႆတၢင်း 73 40 7 0 0 A discrepancy exists between this total and the automatic total to the right. If this total is higher than the total to the right, one or more articles lack the {{IsPartOf}} template. If it is lower, one or more articles lack a status evaluation template. To find such articles, see the respective What's missing links in the Standard templates section above.  120 0 ip
ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း 1 oi 0 ui 0 gi 0 si 1 1 it
ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ot 2 ut 1 gt 0 st 6 0 pt
ဢီးဝႅၼ်ႉ 0 oe 0 ue 0 ge 0 se 0
ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း 0 op 1 up 0 gp 0 sp 1 1 pg
ဢၼ်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ 1 sb 0 ur 1 0 ghost articles (help/edit)
ၵႄႇလႃႇရီႇ 0 gp 0
ၵႄႈၵႂၢမ်းယုင်ႈ 0 da 0
ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵၢၼ် 0 h 0
ႁူဝ်ၶေႃႈ/ၶေႃႈၸိၼႄႉ 5‎ ti 5
လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၽဵတ်ႇ 0‎ 0‎
ႁူမ်ႈ 1 105 43 8 0 5 A discrepancy exists between this total and the total to the right. There may be uncategorized pages, pages missing required templates, or redirect pages which include templates/categories, or the number of ghost articles may need to be recalculated. See the note on ghost articles above right.  162 176