ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ထႅမ်းပလဵတ်ႉဢၼ်ၼႆႉ မွၵ်ႇၼႄပၼ် ပိူင်ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇၸႂ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈ သၢင်ႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်လူင် ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပိူင်မၵ်းမၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ႁင်းၶေႃ

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

သၢႆၵၢၼ်မိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼိူဝ်လိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွမ်း လူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

တင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

တင်း ထႅၵ်ႉသီႇ[မႄးထတ်း]

တင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

တင်း လူတ်ႉၸၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ပႂ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ် ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႄႈၶႆ ပၼ်ႁႃ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇယၢင်ႇ ၽေး[မႄးထတ်း]

ႁိမ်းႁွမ်း[မႄးထတ်း]