ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
Jump to navigation Jump to search

ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ

ၽိုၼ်ၼမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
ဢၼ် ၸၢင်ႈမႄးထတ်း
ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
ဢၼ်ပဵၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉပီႈၼွင်ႉၵၼ်
ႁင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တႃႇ လွင်ႈလႄႇႁွၼ်ႈယဵမ်ႈတူၺ်း၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်၊
တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ လႄႈ လွင်ႈယူႇတီႈသဝ်း ၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ။

မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႄႇ? ထၢမ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇလႄႈ။

Bluemarble banner WV HY.jpgAntarcticaOceaniaAsiaAfricaEuropeNorth AmericaSouth America

Welcome to Wikivoyage The free worldwide travel guide that you can edit.

Continents colour2.pngAntarcticaOceaniaAsiaAfricaEuropeNorth AmericaSouth America

Europe Africa
Asia Oceania
North America South America
Antarctica Other destinations
The official, non-commercial sister site of Wikipedia for sightseeing, activities, cuisine and accommodation around the world; with 157 articles in English written by travellers like you.

Read about a location near you.

Got a specific question?
Ask it at the tourist office

Destinations Itineraries
Phrasebooks Travel topics

ႁႃႁၼ်

Mandalay Hill, Sutaungpyai Temple, Arches, Myanmar.jpg
  • တႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းၽိင်ႈငႄႈ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၵၢင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ။ လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ် လွႆမၢၼ်းတလေး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ) သေ မုင်ႈတူၺ်းလႆႈ တင်းဝဵင်း။
  • လၢၼ်ႉၼိူဝ်ႉပိင်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း Oishi ၼႆႉ လႆႈလဝ်ႈၼမ်ႉၶမ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ဢၼ်ပိင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း သႃႈၶူမ်။
  • တီႈ ပၢင်ႇဢူး ၼႆႉ မီႈတီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ သူၼ်မွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ၊ ထမ်ႈ လႄႈ ၽြႃးယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19 တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်

 

ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ

Be bold2.svg
ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ