လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႃႈသုတ်း

Jump to navigation Jump to search

ၸွမ်းတူၺ်းႁွႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ် တိုၵ်ႉႁႃလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၼႆႉ။

ၵၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႄလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း 50 | 100 | 250 | 500 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ
သိူင်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉ | သိူင်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ | သိူင်ႇ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ မႄးထတ်း | ၼႄ ၿွတ်ႉ | သိူင်ႇ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ဢိတ်းဢီႈ | ၼႄ ၼႃႈလိၵ်ႈ ပၢႆး- | ၼႄ Wikidata
ၼႄ လွင်ႈ​လႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်မႂ်ႇ တႄႇတီႈ 10:18, 2 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2023
   
 
သဵၼ်ႈမၢႆ တူဝ်ယေႃႈ:
D
Wikidata မႄးထတ်း
N
လွင်ႈမႄးထတ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇယဝ်ႉ (တူၺ်းပႃးထႅင်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ)
m
ပဵၼ်လွင်ႈမႄးထတ်းဢိတ်းဢီႈ
b
လွင်ႈမႄးထတ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် bot ၵေႃႉႁဵတ်းၵႂႃႇ
(±123)
သႅၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆ bytes ဢၼ်ၼႆႉ
Temporarily watched page

30 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023

29 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023

27 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023

25 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023