ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၵိူၼ်ႇတူ တူင်ႇဝိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၽွတ်ႇတိူဝ်ႇ တူင်ႇဝိူင်း ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Jump to navigation Jump to search

ၵိူၼ်ႇတူ တူင်ႇဝိူင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈၵၢင် တွၼ်ႈတႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၵေႃႉမႃးမႂ်ႇ တီႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ၼႄႇ? ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ! ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တင်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ။ တႄႇ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ - ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇ တၢင်းႁူႉႁၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ပႃႇရမီႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၽင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈတိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးလိူဝ် တီႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ၼႆ၊ တႄႇလူတူၺ်း တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ပဝ်ႉမၢႆႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း သတၢႆႇ ၼၼ်ႉလႄႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉမီး ၶေႃႈထၢမ်ယူႇၼႆ ထၢမ်ၵမ်းလဵဝ်လႄႈ! ႁဝ်းၶႃႈ တေႁွတ်ႈထိုင် တေမီးဝႆႉတီႈ ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉယူႇ။ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉဢၼ်ပွမ် ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၶႃႈၼေႃႈ!


လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွင် လိူၼ်

မႄးထတ်း/ဢၢပ်ႉတဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

  • ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸမ်ဝၢႆးၼၼ်ႉ တိူဝ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ ပိူင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ်
ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တုၵ်းယွၼ်း ၶေႃႈတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း တီႈဢၼ်တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈ ပေႃႇလသီႇ၊ လမ်းၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။
ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း
ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တႃႇထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇထူပ်း လွင်ႈသုၵ်ႉၵႂၢင်၊ တၢင်းႁၢႆ၊ ၵူဝ်ႁေႇ၊ ႁိူဝ်ႉမွႆႈ၊ ၸႂ်သဵင်ႈ၊ ဝူၼ်ႉၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။
ၽႅၼ်ၵၢၼ်
ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ၶၢဝ်းပွတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လၢႆၽႃႇသႃႇ
ႁွင်ႈၼင်ႈလဵၼ်ႈ တီႈ မႄႇတႃႇ ပဵၼ်တီႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆၽႃႇသႃႇ ၶွင် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်။ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တႄႉ ဢဝ် ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။
ယုၵ်ႉယွင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ
ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇၽႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၶွင် ၵၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ - လႄႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တူင်ႇဝိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈ လၵ်းမၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်။
သိုဝ်ႇတူင်ႇဝိူင်း
သိုပ်ႇၽႄႈ လိၵ်ႈႁွမ်တမွ တီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် လႄႈ တုၺ်ႉတႃႇ။
ၶွင်ႉ IRC
#ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၶွင်ႉ IRC ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ်။
သဵၼ်ႈမၢႆမေးလ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်-l (လိူၼ်ၼႆႉ).
ၽပရီႇၵေႇတႃႇ
ၽပရီႇၵေႇတႃႇ: ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တၢင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းၽၢင်ႁၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။

တူင်ႇဝိူင်း

လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶွင် ၼိုင်ႈလိူၼ်
လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူႈလိူၼ််ၵူႈလိူၼ် တွၼ်ႈတႃႇလႆႈ ၽူႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၵႃႈတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ်၊ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ပၢင်ပွႆးဢၼ်တေမႃး ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ။
တူဝ်တၢင် ပၢႆတၢင်း ၶွင် ၼိုင်ႈလိူၼ်
တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်လႂ် တေထုၵ်ႇၼႄႉၼမ်းၼႄတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၼင်ႇ "ပၢႆတၢင်း ၶွင် ၼိုင်ႈလိူၼ်"။ တီႈၼၼ်ႈ မၼ်းတေမီးဝႆႉ ပိူင်ထၢၼ်ႈပိူင်ႈၵၼ်လၢႆလၢႆဢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆတၢင်း တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇဢေႇ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း။
ၶူၼ်ႉထူပ်း
လၢၵ်ႇလၢႆးသေတႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်လဵၵ်ႉၼွႆႉ ဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းလူၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မႄးထတ်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လီၵျေႃႇသိူဝ်း သႂ်ႇၸူးတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉ၊ ဢၼ်တေဢွၵ်ႇၼႄႇတီႈ ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ။
လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း
လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (ဢမ်ႇၼၼ် ယူင်ႉၵၢၼ်ဝီႇၶီႇ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်ၶဝ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် တုမ်ၵၼ် တီႈ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း၊ ၶဝ်ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ်၊ လႅင်လိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်သိုပ်ႇၽႄႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ

ပေႃႇလသီႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း

ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
လွင်ႈတၢင်းပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇပိူင်လူင် ၶွင် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼႆႉ တႄႉ မၼ်းလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈထၢမ် "မၼ်းမီးလွင်ႈၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ဢီႈသင်" ၼႆၸိုင် မၼ်းပဵၼ် ၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပဝ်ႉမၢႆ လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဝ်ႉမၢႆ
ပဝ်ႉမၢႆႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သၢင်ႈၾရီး၊ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၶိုတ်းမိုဝ်ႉၶိုတ်းဝၼ်း လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ။ ၼႃႈလိၵ်ႈပေႃႇလသီႇဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပၼ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၽႂ် လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်
တီႈဝီႇၶီႆႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈတႅပ်းတတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးတီႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် လိူဝ်သေ လွင်ႈပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢဝ်လွင််ႈထဵင်မေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ် လွင်ႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်သေၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်တႅပ်းတတ်းပၼ်လႄႈ။
ၶိုပ်ႈၼႃႈ
ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ဝႃႈ လွင်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်းၺႃး တၢင်းၽိတ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သေဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းၵႂႃႇလႃႈ။ ၵျွၵ်းၶဝ်ႈၸူးသေ ႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းၼၼ်ႉတႃႉ။
သတၢႆႇၵႅမ်မိုဝ်း
သတၢႆႇၵႅမ်ႇမိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ဢဝ် ပၵ်းပိူင် လႄႈ လွင်ႈၼႄတၢင်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်ၼႆႉ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈၼိမ်သဝ်း လႄႈ ယိၼ်းႁူႉလႆႈ။

ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ၵႅမ်မိုဝ်း လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၽႂ်းၽႂ်း
ၵႅမ်မိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး ဝီႇၶီႇဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ ဢၼ်လီထိသုတ်း တႃႇတႄႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတႃႉဝႃႈ တေတႄႇတႅမ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်မႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႆ တႃႉႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢွင်ႈတီႈလီၶဝ်ႈၸႂ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ။