ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ သၢႆငၢႆ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သေဢၼ်ဢၼ် ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၸိူဝ်းဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ တိူင်ႇပၢင်ႇၸူးတင်း ၵႅမ်မိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း မၼ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉ တီႈၼႆႈ တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ.. မၼ်းၵူၺ်းငၢႆးၸမ်ၼႆၶႃႈၵႂႃႈ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်မိုဝ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ႁၢမ်းဝႆႉ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ၼိမ်မၼ်ႈ၊ သဵၼ်ႈမၢႆမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႇၵၼ်တင်း ၵူႈမိုဝ်းသတၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈလၢႆးလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁႅင်ႈႁဵဝ် ဝႆႉယူႇ။ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေႁႄႉၵင်ႈၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇထုၵ်ႇသွၼ်ႇပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် "လၢဝ်" ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၼၼ်ႉယူႇ။

တူၺ်းပႃး: လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပွတ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပိူင်လိူင်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ။

လွင်ႈၼႄႉၼမ်းတူဝ်[မႄးထတ်း]

လၵ်းၸဵင်တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် "ၵႅမ်မိုဝ်း" ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်သင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝဵင်းၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈမီး ႁူင်းႁႅမ်းလၢႆဢၼ် လႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၼ်တင်းသဵင်ႈတႄႉၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပေႃးပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈလိၼ်တူင်ႇၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ မၼ်းထုၵ်ႇလီမီးသဵင်ႈမၢႆ ဝဵင်း ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သူၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆၸမ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇမီး တီႇသၢႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵဵပ်းသိမ်းၶဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၼင်ႇ သၽႃႇဝမၼ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈဢွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵႆပိူၼ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇႁင်းမၼ်းၶေႃၶေႃတႄႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းလိူၵ်ႈသင်ၼမ်၊ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယူဝ်းယူဝ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။ လၵ်းၸဵင် တွၼ်ႈတႃႇ ၼင်ႇ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ တေတိူဝ်းမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈယူႇ။

တွၼ်ႈတႃႇႁုပ်ႈတူၺ်း လၵ်းၸဵင် သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼၼ်ႉ တူၺ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လၵ်းၸဵင်ၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ မဵဝ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မဵဝ်းလႂ်မဵဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၵႂႃႇၸွမ်းႁဵင်းၵွင်ႉ ၸိူဝ်းမီးၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ -

သဵၼ်ႈမၢႆတဵမ်ထူၼ်ႈ ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် "ၵႅမ်မိုဝ်း" ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈတီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼၼ်ႉယူႇ။


တေလႆႈႁဵတ်းသင် ၸွမ်းၶဝ်[မႄးထတ်း]

ထႅၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်ၺႃး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႇၵၼ်တင်း လၵ်းၸဵင် တွၼ်ႈတႃႇ "ၵႅမ်မိုဝ်း" သေ မၼ်းသမ်ႉ ပႆႇလႆႈထႅၵ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ် လီၶိုၼ်ႈမႃးၸူး တၢင်းၶႅမ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ထႅၵ်ႉပၼ်မၼ်းတႃႉ။

တီႈသွပ်ႉၾ်ဝႄးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈမီးဝႆႉ မၢၵ်ႉၵၢပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ မၢႆသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၵႅမ်မိုဝ်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ထႅၵ်ႉ "stub"ဢၼ်ပဵၼ်မဵဝ်းသႂ်ႇလႆႈၵႂႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၵူႈမဵဝ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉထႅၵ်ႉပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းမဵဝ်းမၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ထႅၵ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်ဝႆႉ {{ၵႅမ်မိုဝ်းဝဵင်း}} ဢၼ်တေဢွၵ်ႇၼႄ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ၼင်ႇ -

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈလီလၢႆမဵဝ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ ႁူင်းလႅမ်း၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၸၼ်ၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!

ထႅၵ်ႉ “ၵႅမ်မိုဝ်း“ တၢင်ႇမဵဝ်းတႄႉ မီးဝႆႉ {{guidedistrict}}၊ {{guideregion}}၊ {{guidecountry}}၊ {{guideairport}}၊ {{guidepark}}၊ {{guidediveguide}}၊ {{guidetopic}}၊ {{guidephrasebook}}၊ လႄႈ {{guideitinerary}}

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁူင်းႁႅမ်း၊ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ဢွင်ႈတီႈလီၶဝ်ႈၸႂ် လႄႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမႃးထိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼႃႈလိၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းယင်ႇလီ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တင်းသဵင်၊ လႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တီႈ ပၢႆတၢင်းတင်းသဵင်ႈ တီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၼႄပၼ် ဢွင်ႈတီႈ တႃႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ၊ ဢွင်ႈတီႈလီၶဝ်ႈၸႂ်၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမႃးထိုင် လႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်လူင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈလီလၢႆမဵဝ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး သၢႆၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼိူဝ်လိၼ်၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ် လႄႈ ၽွင်းဢွၵ်ႇယၢၼ်။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း သူၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈသူၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၸၼ်ၸႂ်၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်၊ လွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း၊ ပၢင်ႇလိုဝ်ႈသဝ်း၊ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ လွင်ႈမႃးၽႅဝ်/ဢွၵ်ႇတၢင်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
TYPE လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ဢွင်ႈတီႈ၊ သၢႆငၢႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉ လႄႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵၢၼ်ၼမ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈတူၺ်းယဵမ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်မီးႁူဝ်ယွႆး ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ တႃႇႁူဝ်ၶေႃႈတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပိူင်လူင်တင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈတွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းတင်းသဵင်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!