ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ႁၢင်ႈၽႅၼ်လိၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်မႃႈတီႈ The Wire Tour

ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵူႈမိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁင်းၶေႃ ဢၼ်လႆႈလၢတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇ ပၢႆတၢင်း လၢႆလၢႆဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၸၼ်ၸႂ်၊ လွင်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေလႆႈၵိုတ်းတီႈလႂ်၊ တေလႆႈတူၺ်းသင်၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁၢင်ႈႁႅင်း ၸၵႂႃႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ပၢႆတၢင်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူႈမိုဝ်း ၼင်ႇမဵတ်ႉဢွၼ်ႇ တီႈၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၼႆ၊ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် သၢႆ ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်မဵတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။