ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း တီႇသၢႆးဝႆႉၼင်ႇ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ယဝ်ႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းမီး ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။