ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် သူၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး


ၽွင်းမိူဝ်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဵဵဵဵဵဵဵဝ်ႇၵပ်း သူၼ် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈသၽႃႇဝတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပေႃးပဵၼ် တီႈပၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇမၼ်းမီးၼၼ် ၼႆ ၸႂ်ႉ ယူင်ႉသၢင်ႈ ပိူင်လိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉၼႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမၢႆထိုင်ဝႃႈ တႃႇၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ သူၼ်ဝဵင်း၊ သူၼ်လိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပိူင်မၵ်းမၼ်း Project:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်