ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၸၼ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ သၢႆငၢႆ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သေဢၼ်ဢၼ် တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်တေၸၢင်ႈ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း) ၵႂႃႇၸူးလႆႈ ပၢႆတၢင်း၊ သွၵ်ႈႁႃလႆႈ ဢွင်ႈတီႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ တႃႇၼွၼ်း တႃႇၵိၼ် ၵႃႈတီႈၼၼ်ႈ၊ လႄႈ တေၶဝ်ႈပႃးဝႃႈ တေၸၢင်ႈတူၺ်းသင် လႄႈ တေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းသင်လၢႆလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။