ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မိူင်း ၵႅမ်မိုဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်မီး ၸၼ်ႉ ၼင်ႇ ၵႅမ်မိုဝ်း လႄႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ လွင်ႈသူၼ်ၸႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆငၢႆဢၼ်ၼႆႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်း ဢီႈသင်ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Project:သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼၼ်ႉလႄႈ။

တႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈၸၼ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸႂ်ႉပၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ တီႈၽၢႆႇလင်ၼႆႉ - {{Guidecountry}}

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမၼ်းၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇလီ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႂႃႇတႃႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း လွင်ႈမၵ်းမၼ် တႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ် ၼႆၸိုင် လိူၵ်ႈငႃမၼ်း တီႈ Project:လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ လၢဝ်။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈထိုင်််််ယူႇ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ