ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸႄႈတိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇႁဵတ်း တီႇသၢႆးဝႆႉ တႃႇ ၸႄႈတိူင်း (ၼႃႈလိၼ်) ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ