ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လွၵ်းလၢႆးဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတူၺ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလိၼ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လႄႈ တႃႇၸုတုမ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း - ၸႅၵ်ႇႁူဝ်ယွႆႈ ဢွင်ႈတီႈ ၽိဝ်ၼႃႈလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး လဵၵ်ႉၵႂႃႇ လဵၵ်ႉၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဢွင်ႈတီႈလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပေႃးၵိုင်ႇတႃႇတႅမ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသေ မၼ်းၵေႃႈ မီးတႃႇဝူၼ်ႉ လၢႆလွၵ်းလၢႆလၢႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ လႄႈ တႃႇႁဵတ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်-မႄႇတႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းတင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း။ လွၵ်ႈလၢႆးတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ၊ မၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇ။


ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ပိူင်လူင်: ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း
တူၺ်းပႃး - သဵၼ်ႈမၢႆ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း


ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

တူၺ်းပႃး - ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း