ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပေႃႇလသီႇ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ပေႃႇလသီႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တူင်ႇဝိူင်း လႆႈၽွမ်ႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၸတ်းၵၢၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လႄႈ ၼမ်းတၢင်း တႃႇသပ်းလႅင်းပၼ်ဝႃႈ လမ်းၼႂ်းမၼ်း ထုၵ်ႇလီလႆႈ မႄးထတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လႄႈ တေပႃး လွင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝိူင်းၼင်ႇၵၼ် ထုၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈပိူင်လူင် တီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႇဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ပေႃႇလသီႇ ယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပေႃႇလသီႇ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။