ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႄႈၵႂၢမ်းယုင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႄႈၵႂၢမ်းယုင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် လၢႆလၢႆမဵဝ်း၊ လႄႈ ပၼ်ႁႂ်ႈ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် လိူၵ်ႈတူၺ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶဝ်။

ပိူင်[မႄးထတ်း]

လၢႆးမႄးၵုမ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႄႈၵႂၢမ်းယုင်ႈ[မႄးထတ်း]

သႂ်ႇ ၵႄႈၵႂၢမ်းယုင်ႈ တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယၢပ်ႇလိူဝ်[မႄးထတ်း]

ၼႃႈလိၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်လိူဝ်[မႄးထတ်း]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]