ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလိၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ပၢႆးလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တူၺ်း လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (ဝႃႈ မၼ်ႈမီး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လွၵ်းလၢႆးဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတူၺ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း)။ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလိၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶပ်ႉၶိုင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပၢႆးလိၼ် ၶဝ် - ဝႃႈ ဢေႇရိယႃႇ ဢၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈပႃး လႄႈ ဢေႇရိယႃႇ တီႈၼႂ်းၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢေႇရိယႃႇ လႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၶွင် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလိၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွင် ၶွင်ၶဝ် ႁႂ်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႈ။


တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ[မႄးထတ်း]

လိုမ်[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လိုမ်[မႄးထတ်း]

မိူင်း[မႄးထတ်း]

ၸႄႈတိူင်း[မႄးထတ်း]

ဝဵင်း[မႄးထတ်း]

ၸႄႈတွၼ်ႈ[မႄးထတ်း]

တိူင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ယူႇၼိတ်ႉ ပၢႆးလိၼ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းၸႄႈတွၼ်ႈ[မႄးထတ်း]

တွင်းမၢႆဝႆႉပၼ် ၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

သွၼ်ႉၵၼ်[မႄးထတ်း]

ႁၢင်ႇၵၼ်[မႄးထတ်း]

ပၢႆတၢင်း တီႈၵႆ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်လႆႈ[မႄးထတ်း]

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵွင်ႉၵၼ်ဝႆႉ[မႄးထတ်း]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]