ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပိူင်လိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပိူင်လိူင်းၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈၼႄၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ သၢႆငၢႆ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ဢၼ်မီးဝႆႉ တွၼ်ႈၵၼ်ထႅမ်းပလဵတ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈတေလႆႈလၢတ်ႈ ၽတ်ႉၽဵင်ႇတႄႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပိူင်လိူင်းဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုင်ႇလီမီးတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီး ၶၵ်ႉလိၵ်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သဵၼ်ႈမၢႆဢွၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႃႈတီႈ တွၼ်ႈၵၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လၵ်းၸဵင်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွမ်ႉၵူၺ်းဝႃႈ ထႅမ်သႂ်ႇဝႆႉ ပွတ်းတွၼ်ႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉလၵ်းၸဵင် ၵူၺ်းသေ လမ်းၼႂ်းမၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ သင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပႆႇၵိုင်ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁူမ်ႈလေႃးတင်း တၢင်ႇဢၼ်ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူႉႁၼ်ဝႃႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ် ဢၼ်ၵိုင်ႇမီးတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼိုင်ႈႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သင် ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸႂ်ႈယူႇ၊ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ဝႃႈ လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ တၢင်းယၢဝ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပႃးၸဵမ်ဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၵ်ႈသေ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပႆႇပၼ်လႆႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းလႆႈ တီႈၼၼ်ႈ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇလီ ႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈလီယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇၸူး ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈ ယူႇသဝ်းတီႈလႂ်ၼႆၸိုင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မဵဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းပႃး လမ်းၼႂ်းတင်းၼမ်သေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ် "ပိူင်လိူင်း"ၵူၺ်း။


တူၺ်းပႃး: လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပွတ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵူႈမိုဝ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ်