Download GPX file for this article
16.89055697.633333Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၽႃဢၢင်ႇ (ယၢင်း ဖးအါ၀့ၢ်ဖိ၊ မၢၼ်ႈ ဘားအံမြို့) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း (ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 421,575 မိူဝ်ႈပီ 2014) ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင် တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽႃဢၢင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းယဝ်ႉ။ မီးၸမ်ၵၼ်တင်း မေႃႇလမႅင်ႇ လႄႈ တႃႈၵုင်ႈ သေ ပႆႇပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈသပ်းလႅင်းၼႄတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တီႈၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ မီး လွင်ႈသုၵ်ႈယုင်ႈၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼႆႉ လၢႆပီမိူင်းသေ တိုၵ်ႉႁႃၵတ်းယဵၼ်မႃး ဝၢႆးသေ လႆႈၵိုတ်းယိုဝ်း တႄႇ 2012 မႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၽႃဢၢင်ႇ ဢၼ်လႆႈႁၼ် လွႆမီးၽၢႆႇလင်

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈမီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ပေႃးပီ 2015 သုတ်းၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ ၼႃႈလိၼ်ၽႄႈ မႁႃႇမႄႈၶွင် ဝၼ်းဢွၵ်ႇ-ဝၼ်းတူၵ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မႄႈသွတ်ႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆး လႄႈ မေႃႇလမႅင်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၽႃဢၢင်ၼႆႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ သူင်ႇၶူဝ်းဢွၵ်ႇၸူး မိူင်းထႆးသေ ဝဵင်းလႄႈ ထုင်ႉၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တေလႅပ်ႈမီးသုၼ်ႇလီမႃးယူႇယဝ်ႉ၊။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ဢမ်ႇမီးသၢႆတၢင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၵွင်ႉသိုပ်ႇဝႆႉၸူး ၽႃဢၢင်ႇ၊ ၵူၺ်းမီး ၶၢဝ်းတၢင်းရူတ်ႉၵႃးဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူးလႆႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်း။

လုၵ်ႉတီႈ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း -

 • မေႃႇလမႅင်ႇ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် (ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း) ၼႆႉ တၢင်းႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 1,200 ၵျၢပ်ႈ။ မီးပႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မေႃႇလမႅင်ႇ ၵႂႃႇ ၽႃဢၢင်ႇ 70,000 ၵျၢပ်ႈ (ပေႃးၶၢတ်ႈတင်းလမ်း) ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 10,000 ၵျၢပ်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈ 1 ၶူဝ်တႃႈႁိူဝ်း ၽႃဢၢင်ႇသေ ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်း 08:00 မူင်းသေ တၢင်းႁိုင် 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • မျႃႉဝတီႇ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3-5 မူင်းသေ လႆႈပၼ် 5,000 ၵျၢပ်ႈ။ ရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်လႅၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈ ၽႃဢၢင်ႇ လႄႈ မျႃႉဝတီႇၼႆႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်သေ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈပၼ် 10,000 ၵျၢပ်ႈ၊ တၢင်းႁိုင် 4 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ (မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶမ်း) – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပႃးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း ဢၼ်လႅၼ်ႈၸူးၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇၼႆႉ တၢင်းႁိုင် 2½-3 မူင်းသေ လႆႈပၼ် 5-7,000 ၵျၢပ်ႈ။ တႄႇဢဝ် 06:00-10:00 ၼႆႉ 30 တႃ ဢွၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇထိူင်းထိူင်း ဢၼ်ၽႅဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 07:30 မူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵႂႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတီႈ ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇၼႆႉ တိူဝ်းလူမ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။
 • ထဝႄႇ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 05:00 မူင်း၊ 14,000 ၵျၢပ်ႈ
 • ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈ (တႃႈရူတ်ႉ ဢွင်ႇမိင်ႇၵလႃႇ ႁၢႆးဝေး၊ တၢင်းႁိုင် 6 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 5,000 ၵျၢပ်ႈ၊ 30-60 တႃႈ ဢွၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်း) မႃး လႄႈ ပႃႇၵိူဝ်
 • ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်မႃးတီႈ ပူးၵမ်ႇၼေႇပျီႇတေႃႇ လႄႈ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ လတ်း 2 သထူင်ႇသေ ၵႆႉၵႂႃႇ မေႃႇလမႅင်ႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ 3 ၵွင်းမူးၶမ်း တီႈ သထူင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶီႇလႆႈ ပိၵ်ႉၵပ်ႉငၢႆႈငၢႆႈ (1,500 ၵျၢပ်ႈ) ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် (2,000 ၵျၢပ်ႈ) သေ ၵႂႃႇၽႃဢၢင်ႇလႆႈယူႇ။ 4 ရူတ်ႉလဵၼ်း ၵိုတ်ႈတီႈသထူင်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၽႅဝ် ၽႃဢၢင်ႇ။

5 ႁေႃယၢမ်းမူင်း ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်းၽႄၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇလူင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ထႅၵ်ႇၸီႇ၊ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇတီႈၼႆႈ ၵိုတ်းတီႈၼႆႈယဝ်ႉ။ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆမႂ်တိုတ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇတမ်းပၼ်တီႈ ႁေႃယၢမ်းမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈမႂ်တိုဝ်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီး 6 တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သႅတ်ႉပျိတ်ႉၵႂိၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၽႃဢၢင်ႇ

တင်းထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ပိူင်လူင်မၼ်း တီႈႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇ လႄႈ ၾႄႇရီႇၼၼ်ႉ မီးရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇလႄႈ သၢမ်လေႃႉ တင်းမၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇပၢႆတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆ ယႃႇပေပၼ်လိူဝ် 1,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်သၢမ်လေႃႉသေ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼွၵ်ႈဝဵင်း ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလႆႈပၼ်လိူဝ် 5,000 ၵျၢပ်ႈ ။

တုၵ်ႉတုၵ်ႉ (တီႈၼမ်သုတ်း 6 ၵေႃႉ) ၼႆႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 35,000 ၵျၢပ်ႈ - တႃႇတင်းဝၼ်း (07:00-18:00)။ မၼ်းတေႁွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈတင်းသဵင်ႈ တီႈဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် လိူဝ်သေ ထမ်ႈမိင်ႇ။ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ၵႃႈလၢၼ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉယဝ်ႉ။

ၶၢတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

တႃႇၶၢတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ငၢႆႈငႅမ်ႈယူႇ၊ ႁူင်းႁႅမ်းမၢင်ၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵလႅတ်ႇၸီႇ မူဝ်ႇတႄႇလ် လႄႈ ၸူဝ်ႈပရႃးတႃး ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် (ၼိုင်ႈဝၼ်း 8,000 ၵျၢပ်ႈ) တႄႇ ၵၢင်ၼႂ် 07:00 ၵႂႃႇဝၢႆးလင်ယဝ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ၽြႃးသူၺ်ႇယိၼ်ႇမျေႃႇၵွင်းမူးၼႆႉ မီးတီႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်း သုတ်းသုတ်းသေ မီးတီႈတူၺ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၽွင်းလႅတ်ႇၶဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ၶဵင်ႇမုင်ႈယဵမ်ႈသေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၶၢင်ႈမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းၵွင်းမူးသေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈ။
 • 2 ၼွင်ၵၢၼ်ႇသႃႇယႃႇၼွင်ဢၼ်ၼႆႉ မီးတီႈ ပွတ်းတဵမ်ႇ တီႈဝဵင်းသေ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး ထုၵ်ႇလီပႆတူၺ်း ၼိူဝ်ၶူဝ်မႆႉယူႇ။
 • 3 ထမ်ႈၵေႃႉၵတွင်ႇ (ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵႂႃႇ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ (ဝၢႆးလင်မႃး လူဝ်ႇလႆႈငွၵ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ) ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်းၵႂႃႇ တေၵႆယၢၼ် 10.5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ထမ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ထမ်ႈတိုၼ်ႈ ဢဝ်ၶႅပ်းႁိၼ် သိူဝ်ႇဝႆ့ သေ မီးဝႆႉ ႁုၼ်ႁၢင်ႈပုတ်ႉထ ဢၼ်လဵၵ်ႉ ဢၼ်ယႂ်ႇ ပေႃးတဵမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၸွပ်ႇတူၺ်းသေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်မီးတီႈသုတ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးၽႆးထၢတ်ႈလႄႈ။ ၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းထမ်း ဝၢႆးသေယၢၼ် 200 မီႇတႃႇၼၼ်ႉ တေႁၼ်မီး ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸိုၼ်ႈသႂ်လီ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်လူင်လူင်းမႃးၼၼ်ႉသေ ပႃၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတူင်ႈၼႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ႇႁွပ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 4 ဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၶူဝ်မတ်ႉၵၼ (ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်း ထမ်ႈၵေႃႉၵတွင်ႇ)။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ႁွင်ႉဝႃႈ လၵ်ႉၶၼ။ ၶူဝ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် သေ ပဵၼ်ပၢႆတၢင်း တီႈႁၢင်ႈလီတႃ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၸွပ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်း ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇလင်ၶူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ။
 • 5 ထမ်ႈꧡတ်ႉၻၢၼ်ႇ (Saddar Cave, Sadan Cave, Seren Cave) (ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း 300 မီႇတႃႇ ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းၵလႃးတၢၼ်း သေ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 14 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃၵႂႃႇ 90°၊ ပေႃးသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 500 မီႇတႃႇၼႆ တေမီးတၢင်း မၢၵ်ႇႁိၼ် တီႈၽၢႆႇၶႂႃၼၼ်ႉ မီးမၢႆၶဵဝ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸီႉၵႂႃႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူးထမ်ႈ။)။ Sunrise to sunsetပဵၼ်ထမ်ႈလူင် ဢၼ်မီး ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃး ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႃႈ မိူၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵိင်း၊ ၵွင်းမူး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်မဵဝ်း ၸၢဝ်းပုတ်ႉထတင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မီးၽႆးၽႃႉယဝ်ႉသေတႃႉ ၽွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းထမ်ႈ ယႃႇလိုမ်း (ǃ) ဢဝ်သွၵ်းတိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယႃႇပေလိုမ်း သိုပ်ႇပႆၵႂႃႇ ပူၼ်ႉ တွၼ်ႈ ၵွင်းမူး (မွၵ်ႈ 500 မီႇတႃႇ)။ တီႈသုတ်းထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉဝႆႉထႃႈသေ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်ႈလီ တီႈၼႂ်းၼွင် လႄႈ ထမ်ႈထႅင်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း (မွၵ်ႈ 1,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ သေမဵဝ်းမဵဝ်း ၵႃႈတီႈ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။ လူႇၶၢမ်ႇ 1,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 6 ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ (ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ထူၼ်ႈသွင် (သဵၼ်ႈတၢင်း ၵလႃးတၢၼ်း) ၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 12.8 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ (မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် တၢင်းငွၵ်း 90° ပၼ်ငွၵ်းၵႂႃႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်))။ ပဵၼ်ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ် မီးပႃး တီႈႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လီ။ ၵၢမ်ႇဢမ်ႇလီတႄႉ တီႈၼွင်ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ် ၼၢင်းယိင်းၶဝ် လုၺ်းၼမ်ႉ။ ပေႃးၶိုၼ်ႈၵွင်းၵႂႃႇ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၶႂႃၼွင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ၵွင်းမူးၽိူၵ်ႇဢၼ်ၶပ်ႉတၢမ်းၵၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈလီတႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 7 သူၼ်မွၵ်ႇ လုမ်ႇၿၼီႇ (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ)။ ပဵၼ်သူၼ်မွၵ်ႇ ဢၼ်လီတူၺ်းယဵမ်ႈ ဢၼ်မီး ႁုၼ်ႁၢင်ႈ ပုတ်ႉထၼင်ႈ 1,150 တီႈ တိၼ်လွႆ ၸွႆးၵပိၼ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႉတၢင်းၼိူဝ်သေ တူၺ်းယဵမ်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီ သူၼ်မွၵ်ႇၼၼ်ႉၼႆသေ မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇ ရူတ်ႉၸိူၵ်ႈ မႃးယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 4,000 ၵျၢပ်ႈ
လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်လွႆႈ ၸွႆးၵပိၼ်ႇသေ မုင်ႈတူၺ်း ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း
 • 8 လွႆၸွႆးၵပိၼ်ႇ (Mount Zwe Kabin)။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈၸိၵ်းလွႆသေ ၼႆတေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ႁိမ်းႁွမ်း ပၼ်ႇမူၼ်း 360° ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃးလူမ်းတိုၵ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်လီ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းၽူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇပႆၶိုၼ်ၼိူဝ်လွႆ ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 723 မီႇတႃႇၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ တႃႇၶိုၼ်ႈ လႄႈ တႃႇမႆႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၼမ်ႉၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈလႄႈ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သွင်ဢၼ်၊ ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ သူၼ်လုမ်ႇၿၼီႇသေ ၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ၊ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ၵႂႃႇ ထမ်ႈၵေႃႉၵတွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇၻု လႄႈ ထမ်ႈꧡတ်ႉၻၢၼ်ႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႃးၸွမ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶၢတ်ႈၼႆတႄႉ တၢင်းတင်းသွင်သဵၼ်ႈၼႆႉ တေယၢမ်ႇယူႇ။ ဝၢႆးသေ လႆႈပဵၼ် လွင်ႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ မိူဝ်ႈ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2017 ၼၼ်ႉသေ တႃႇတေၼွၼ်းတီႈၼိူဝ် ၸိၵ်းလွႆၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ Mount Zwegabin on Wikipedia
ၵွင်းမူး ၵျွၵ်ႉၵလၢပ်ႉ
 • 9 ၵျွၵ်ႉၵလၢပ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မီးဝႆႉတီႈ ၵၢင်ၼွင် ဢၼ်မီးပႃဢွၼ်ႇပႃလူင် တင်းၼမ် (ဢဝ်သူပ်းၶဝ် ပႅၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉတီႈၼမ်ႉ)။ မၼ်းမိူၼ်သဝ်ႁိၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းမၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵွင်းမူးယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လီတူၺ်းလီယဵမ်ႈ။ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ၼွင်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတီႈ ၵျွင်းၽြႃးၶမ်း ဢၼ်မီးတင်း ႁုၼ်ႁၢင်ႈပုတ်ႉထ။ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်း Kyauk Ka Lat Pagoda on Wikipedia
 • 10 ထမ်ႈၵေႃႉၷုၼ်း (ဝၢႆးသေ လတ်းၶၢမ်ႈၶူဝ်ၽၢႆႇၵႂႃႇၸူး သထူင်ႇယဝ်ႉ ၵႂႃႇၽၢႆႇသၢႆႉ/ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း သေ ႁေႃႈရူတ်ႉ ၵႂႃႇ 3.8 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် တီႈသုတ်းတၢင်း။)။ လိူဝ်သေ ထမ်ꧡတ်ႉၻၢၼ်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ထမ်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ဢၼ်ၵိုင်တၢင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵႃႈမၼ်းၵေႃႈ သုင်မႃး။ ႁွႆးၶႅၵ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇမႃးမိူဝ်ႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13 ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၵႃႈၶဝ်ႈမၼ်းၼႆ ၵၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈသေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈလၢႆလၢႆယူႇ။ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶၢမ်ႈ တီႈလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းၼႆ ၵႂႃႇၽၢႆႇသၢႆႉသေ ပႆၵႂႃႇၽၢႆႇလင် ယူင်ႉသၢင်ႈ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၽၢင်ႉတူၺ်း လိင်းတႃႉ။ 3,000 ၵျၢပ်ႈ "ငိုၼ်းလူႇ"
 • 11 ထမ်ႈယတေႉပျၢၼ်ႉ (မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇၸူး ထမ်ႈၵေႃႉၷုၼ်း ဝၢႆးသေၶၢမ်ႈၶူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ 2.5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်း၊ ၵႂႃႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမွၵ်ႈ 2.5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။ ႁူးၶဝ်ႈၸူး ထမ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈတၢင်းသုင် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢင်ႇ 116 ထတ်းယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 17 ၼၼ်ႉ။ မီးဝႆႉႁုၼ်ႁၢင်ႈပုတ်ႉထ (ဢၼ်ၸုၵ်း လႄႈ ဢၼ်ၼင်ႈ) တၢင်းသုင် ၸမ် 5 ထတ်း။ မၼ်းမီးၸမ်ၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း ထမ်ႈၼႆႉ။ တီႈၸိၵ်းလွႆၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တႃႇတူၺ်း ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း။
ထမ်ႈမိင်ႇ ၽႃဢၢင်ႇ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း
 • 12 ထမ်ႈမိင်ႇ (တင်းဝဵင်းသေ ယၢၼ်ၵၼ် 9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။ ပေႃးပူၼ်ႉၶူဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး သထူင်ႇယဝ်ႉၼႆ ၵႂႃႇၸွမႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၶႂႃ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းၵမ်။ သိုပ်ႇႁေႃႈရူတ်ႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးၸမ်ၽႅဝ် မႄႈၼမ်ႉသေ ၶိုၼ်းငွၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉ တီႈ တၢင်းႁူပ်ႉ (တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ တေၵိုင်မီး ပၢႆႉယူႇ)။ သိုပ်ႇႁေႃႈရူတ်ႉ တေႃႇထိုင် တီႈ ၵိၵ်ႉသေ သိုပ်ႇပႆတၢင်း တေႃႇထိုင် တီႈသုတ်း ဢၼ်လႆႈလတ်းၵႂႃႇႁိမ်း ၵျွင်းၽြႃး။ ပေႃးႁေႃၼႂ်းလပ်းသိင်ႇၼႆ ၽၢင်ႉလီလီ။)။ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းၵႂႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် မိင်ႇ တူဝ်မၼ်း ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈ သႅၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈမိၼ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး ပဵၼ်သၢႆ ပေႃးဢမ်ႇသုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ် တူဝ်ထူပ်းလီ လႄႈ ၽၢင်ႈႁၢင်ႈသၽႃႇဝ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇပေႃးလႆႈၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈမိင်ႇမိၼ်ဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်တွႆႇတူၵ်းတူၵ်းတၢၵ်းတၢၵ်းသေ လိုပ်ႈမိင်ႇယဝ်ႉ။ မိင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶဝ်မိၼ်ဢွၵ်ႇသေ တၢင်းႁိုင်မၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈမီႈ 1 မူင်းၸမ်ၸမ်။ ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေၵေႃႈ ဢဝ်မႃး ၽႆးထၢတ်ႈ ၵၢၼ်ႈၽႆး (တွၼ်ႈတႃႇ ပႆဢွၵ်ႇၶိုၼ်း)။ ၵႂႃႇၸဝ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈသေၵေႃႈ ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈ တီႈၼိူဝ်လွႆ ဢၼ်မီးႁိမ်း ၽၢႆႇၼႃႈ ထမ်ႈၼၼ်ႉသေ တီႈၸိၵ်းမၼ်းၼႆႉ တေမီး ၵွင်းမူး လႄႈ တေၸၢင်ႈမုင်ႈတူၺ်းလႆႈ မႄႈၼမ်ႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢွင်ႈတီႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ တူၺ်းမိင်ႇတႄႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတီႈ ႁိမ်းတိၼ်ၶူဝ်လႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ထႅၵ်ႇၸီႇၵႂႃႇတႄႉ တေလႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 5,000 ၵျၢပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းၵႂႃႇတၢင်းမႃး ၸူး ၽႃဢၢင်ႇ။ တီႈဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈသင်ႇမၢႆထႃႈ ၼင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႆႈယူႇ။ 1,000 kyat
 • 13 ထမ်ႈပယိၼ်ႉၺီႉ (လုၵ်ႉတီႈၶူဝ်သေ ယၢၼ် 22 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ သထူင်ႇ)။ ဢွင်ႈတီႈ ႁၢင်ႈလီ တီႈႁိမ်းႁွမ်း မီးဝႆႉၼွင် လႄႈ ၵွင်းမူး။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ၽႃဢၢင်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ယွၼ်ႉ မီးဝႆႉ ထမ်ႈလၢႆထမ်ႈ၊ လွႆ လႄႈ တူၼ်ႈပႃႇၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၵမ်ႉၼမ် ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း တႃႇၵႂႃႇ ၸူးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ (မိူၼ်ၼင်ႇ ၸူဝ်းပရႃးတႃး လႄႈ ၷူဝ်းတႅၼ်းသၵၢႆး) - ၶၢဝ်းတၢင်းတင်းဝၼ်း ၼႆႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 30,000 ၵျၢပ်ႈ (တွၼ်ႈတႃႇ တေႃႇထိုင် ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ)။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅဝ်လႃႈၼႆတႄႉ ထမ်ႈမိင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၶၢတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတဝ်တူၺ်းလႆႈၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၸူဝ်းပရႃးတႃး၊ ႁူင်းလႅင်း ၷလႅၵ်ႇၸီႇ၊ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း လႂိၼ်ႇပျႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢွင်ႈတီႈၶၢတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၷုတ်ႉလၵ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ ၸူဝ်းပရႃးတႃး။ တေႁိုင်လႆႈယူႇတႃႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈ (ဢမ်ႇပႃး ဢၼ်ၶိုင်ႈ လွႆၸွႆးၵပိၼ်ႇ တၢင်းႁိုင် 4 ၸူဝ်ႈမူင်း) လႄႈ ၵႃႈၶၢတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ တေလႆႈပၼ်ယူႇ မွၵ်ႈ 6,000 ၵျၢပ်ႈ - ၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းမၼ်း။ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈ တေၵဵင်ႈထႅင်ႈယူႇ 1,000-1,500 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ် သၵူႇတႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် လႅင်ၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပၼ် ၵႃႈတၢင်းၵႃႈၶူဝ်။ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသၵူႇတႃႇ သွင်ဢၼ် ဢၼ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်။

သၢႆတၢင်း ၶွင် ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း တင်း သၵူႇတႃႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း တင်း သၵူႇတႃႇ[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႇတီႈ ၽႃဢၢင်ႇ ၸဝ်ႉၸဝ်ႈ မွၵ်ႈ 8:30 သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 19:00 ။ တၢင်းၵႆ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 75 km (47 mi) ။ သၢႆတၢင်း gpx ၵေႃႈ လႆႈသွႆႉဝႆႉပၼ်ၸွမ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉယူႇ။

ထမ်ႈၵေႃႉၵတွင်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၶူဝ်မတ်ႉၶၼထမ်ႈꧡတ်ႉၻၢၼ်ႇၼမ်ႉတူၵ်းတၢၼ်ႇသူၼ်မွၵ်ႇလုမ်ႇၿၼီႇ၊ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵျွၵ်ႉၵလၢပ်ႉ ၸူးၽၢႆႇတူၵ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထမ်ႈၵေႃႉၷုၼ်း ဢၼ်ႁူႉဝႃႈ ထမ်ႈယတေႉပျၢၼ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လုတ်းသုတ်းသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈတႄႉ ထမ်ႈမိင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်း ၶၢဝ်းဝၼ်းတူၵ်း လႄႈ တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်မိင်ႇမိၼ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၸိူဝ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႄဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်ႈလွႆၸွႆးၵပိၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ သူၼ်လုမ်ႇၿၼီႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် ၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း တင်း သၵူႇတႃႇ[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ႁၢမ်းတိူဝ်းပွတ်းဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ ၵႂႃႇတူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 62 km (39 mi) ဢၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်းလႆႈၼႆႉလႄႈ။ တီႈဢၼ်တႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်းတႄႉ ပဵၼ် ထမ်ႈယတေႉပျၢၼ်ႇ (လိင်း)၊ ထမ်ႈၵေႃႉၷုၼ်းၵျွၵ်ႉၵလၢပ်ႉသူၼ်လုမ်ႇၿၼီႇၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ (တႃႇၵိၼ်ၶဝ်ဝၼ်း - 1,000-1,500 ၵျၢပ်ႈ)၊ ဝၢၼ်ႈမတ်ႉၶၼထမ်ႈၵေႃႉၵတွင်ႇ


တီႈၼိူဝ်တၢင်းၼႂ်းၵႄႈ သူၼ်လုမ်ၿၼီႇ လႄႈ ထမ်ꧡတ်ႉၻၢၼ်ႇ

တႃႇႁဵတ်းထႅင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ဝၢၼ်ႈ လႄႈ လွႆၽႃးပုဢဝ်ႁိူဝ်းသေၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇၸူး ၽႃးပု သေ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈ ပိုၼ်း လႄႈ ၸိုဝ်ႈ ၽႃဢၢင်။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းၽႅတ်းသၢၼ်းလီတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလွႆ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇႁွင်ႇၽႃးပုၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။
 • ၶၢတ်ႈလႅင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸွၼ်ႇတူၺ်းၼႂ်းဝဵင်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇဢႅတ်ႇတီး ထမ်ႈမိင်ႇ။ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆၵႆႁႅင်းဢႃးလႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။
 • လုၵ်ႉတီႈ ၽႃဢၢင်ႇ သေ ၶီႇႁိူဝ်းၵႂႃႇၸူး မေႃႇလမႅင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈတူၺ်းယဵမ်ႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃႇဝ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆး ၵႂႃႇၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉယဝ်ႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈႁိူဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်လႆႈယူႇ။ ထၢမ်တူၺ်းတီႈ ၸူဝ်းပရႃးတႃး တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁိူဝ်း (ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ 8,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ပေႃးတီႈ မေႃႇလမႅင်ႇ မီး ႁိူဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၶၢတ်ႈတင်းလမ်း မႃး ၽႃဢၢင်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇၵႆႈတၢင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၸူး မေႃႇလမႅင်ႇယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မေႃႇလမႅင်ႇ ၵႂႃႇ ၽႃဢၢင်ႇၼႆႉ ၵႃႈၶၢတ်ႈတင်းလမ်း တေလႆႈပၼ် 70,000 ၵျၢပ်ႈ။ တၢင်းႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် 1,500 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးသၢႆၶူၼ်ႁူဝ် လႆႈပၼ်ထႅင်ႈ 1,500 ၵျၢပ်ႈ သေ ပႃး ဢၼ်မိပ်ႇၽၼ်ႉၵွၵ်းႁူဝ်ယဝ်ႉ။ တီႈၵၢတ်ႇသူႇပႃႇမႃးၵႅတ်ႉ တီႈ ၸၼ်ႉသၢမ် ၼၼ်ႉ မီးလၢၼ်ႉသပႃး ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသေတႃႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလႆႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ပွင်ၸႂ်ယူႇ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • 1 ၵၢတ်ႇလူင်မျူဝ်ႉမ (တေႃႇၼႃႈၵျွင်းပလီႇ မီးတီႈႁိမ်း ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၸူဝ်းၶဝ်ပီႈၼွင်ႈ (Soe Brothers))။ တီႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ၶၢႆၵူႈမဵဝ်းၵူႈလွင်ႈ တႄႇဢဝ် ၽွင်မုၼ်ႈ တေႃႇ ၽႃႈၽႅၼ်ႇၶူဝ်းၼုင်ႈ၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ တေႃႇထိုင် ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • တီႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၸူဝ်း ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ မီး ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် သေ ၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႄႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉမၼ်းယူႇ။
 • တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသူင်ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉတႄႉ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး တေၸၢင်ႈႁႃတူၺ်းလႆႈ ၵူႈႁိူဝ်း ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မီးလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ။
 • တီႈၵၢတ်ႇလူင် ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၵျွင်းပလီႇ၊ လႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၶၢႆ ၼမ်ႉၽၵ်း (ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇႁႅင်း) ဢၼ်ဢဝ် ထူဝ်ႇၽူး လႄႈ ဢၼ်ဢဝ် မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉ (ၼမ်ႉၽၵ်း 200 ၵျၢပ်ႈ၊ တႃႇထူဝ်ႇၽူး/မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ မၼ်း 100 ၵျၢပ်ႈ)။ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ ပႆတူၺ်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ၊ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး ဢွင်ႈတီႈၵမ်ႉၼမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းယဝ်ႉ။
 • 1 ခိတ့်တိတ့် သဵၼ်ႈတၢင်းꧢေးတၢၼ်း (လုၵ်ႉတီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းယႅမ်ႉ လပ်ႉၵီး သေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ)။ ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇ မျၢၼ်ႇမႃႇတႄႉ တေၵႃႈဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၵိၼ်လႆႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵိၼ်ဝၢၼ်ႈ သေ ဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝၢၼ်ႇယႂ်ႇ။ 2,000-6,000 ၵျၢပ်ႈ (ၽၵ်းၶဵဝ်/ၼိူဝ်ႉ)
 • 2 လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ လပ်ႉၵီး Zay Tan St (လုၵ်ႉတီႈ ၶိတ်ႉတိတ်ႉ သေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ)။ တၢင်းၵိၼ်ၶႅမ်ႉ၊ ပီႇယႃႇၶႅမ်ႉ၊ ဢွင်ႈတီႈလႆႈလူမ်းလီ သေ လွင်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလိူဝ်သေ ၶိတ်ႉတိတ်ႉ။ 1,500-4,000 ၵျၢပ်ႈ (ၽၵ်းၶဵဝ်/ၼိူဝ်ႉ)
 • 3 လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸၢမ်ႇမတူႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် (မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း ယၢၼ် 650 မီႇတႃႇ ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃ) - +95 58 21 802တီႈ ၵူဝ်ႇၵႄလ်ႇ ႁၼ်ၸၼ်ႉမၼ်းၶႅမ်ႉဝႆႉ။ ၽၵ်းၵႅမ်မၼ်း မီးတင်းၼမ်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽၵ်းၶဵဝ်မၼ်းယွၼ်းလႆႈတိၵ်းတိၵ်း။ ၽၵ်းပႃၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ၶဝ်ဢဝ် ၵွၼ်ႈၼမ်ႉထၢၼ် ဢၼ်ဢဝ် ငႃးႁွႆဝႆႉၼၼ်ႉသေ တမ်းၶႅၵ်ႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈ လႄႈ ၽၵ်းသွင်မဵဝ်း 3,000 ၵျၢပ်ႈ
 • လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ဝၢၼ် သူၺ်ႇထူင်းမွင်ႇ (ထၢမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)။ 09:00-17:00လီယွင်ႈယေႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၶဝ်ႈသွႆး ဢၼ်သႂ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈ ၵူၺ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢမ်းတူၺ်းပႃး ၵျႃႇသၢၼ်ႇ လႄႈ။
 • ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼိဝ်းၻေး သဵၼ်ႈတၢင်း ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉ (လုၵ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁႄႉရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ)။ လႆႈၵေႃႇၾီႇ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ်ႇ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မဵဝ်းၽေႃႇၵိၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်) ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ။ တီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈ ၵေႃႇၾီႇသျဵၵ်ႉ၊ ၵေႃႇၾီႇၵတ်း၊ ၾရပ်ႉပူႇသီႇၼူဝ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ်။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႇၾီႇ လႄႈ ၼမ်ႉဝၢၼ်ႇၼႆႉ တႄႇ 600 ၵျၢပ်ႈ
 • 4 လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် မျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းယူင်းၵူင်း လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ꩡွႆးၵပိၼ်ႇ (ထၢမ်ထႅၵ်ႇၸီႇပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇၵႂႃႇၸူး တူင်ႇမူင်း ႁိၼ်းတႃႇၵူင်း။ လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸမ်ၵၼ်တင်း တူင်ႇမူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။) - +95 58 22533 - 07:00-21:00သႅၼ်ႈသႂ်၊ မႂ်ႇသႂ်၊ ၶႅမ်ႉတႃႇပၢႆးယူႇလီ သေ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မဝ်မၢင် ဢၼ်ၵိၼ်ဝၢၼ်။ မၼ်းသၢင်ႇတေႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသွၵ်ႈႁႃ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လွတ်ႈၽေး တီႈႁိမ်းႁွမ်း ၽႃဢၢင်ႇ။ ၶဝ်ႈသွႆးၶူဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈၶူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢၼ်မႂ်ႇသႂ်သေ ႁုင်တူမ်ႈဝႆႉလီလီလႄႈ တမ်းပၼ် မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉမႆႈတိုၵ်ႉလိူတ်ႇ။ လၢၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၸမ်ၵၼ်တင်း လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သေ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ယဵၼ်လီ။ တီႇသၢႆးမၼ်းတႄႉ ဢဝ်တင်း ꧠႃးမုင်းဝႆႉသေ ပၼ်လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼင်ႇ သၽႃႇဝ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆတၢင်းပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၼွင်ၵၢၼ်ႇတႃႇယႃႇသေ မႆႈမႃးၼၼ်ႉ။ လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉႁိမ်း ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ယၢင်း သေ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵိုတ်းၵိၼ် တၢင်းၵိၼ်မဝ်မၢင်/ၶဝ်ႈဝၼ်း။ ပီႇယႃႇ လႄႈ လဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ။ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်မႂ်ႇသႂ်ၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းထႅမ်ႁႅင်းပၼ် လွင်ႈႁိူဝ်ႉမွႆႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇႁိမ်းႁွမ်း ၽႃဢၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ။ US$1-3
 • 5 ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ဢၼ်ၵႂႃႇတီႈ ၼွင်ၵၢၼ်ႇတႃႇယႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သေ လူင်းၵႂႃႇၸွမ်း "သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူင်းႁဵၼ်း" တေႃႇထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးႁၼ် ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ ၼွင်ၼၼ်ႉ။
 • 6 ၵၾေး တူင်ႇၵူင်း ၵူၼ်ႈၼုမ်ႇ ဝႃႇရၼ်ႇတႃႇ (Veranda Youth Community Cafe) သဵၼ်ႈတၢင်း ꩡွႆးၵပိၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉ 4၊ ၽႃဢၢင်ႇ (မီးႁိမ်း ၼွင် ၵၢၼ်တႃႇယႃႇ) - +959 787208504 - ပဵၼ်ဢွင်ႇတီႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵတ်းယဵၼ်လီ ဢၼ်မီးပႃး လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇ ၶပ်ႉမၢႆ လွင်ႈႁုၼ်မုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ။ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ သေ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ သႅၼ်ႇတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ထူဝ်းရိတ်ႉ ဢၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းႁွမ်း ၽႃဢၢင်ႇၼၼ်ႉ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တူင်ႇဝူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ် လႄႈ ၵလၢပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇ။ လၢၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ႁူင်းႁႅမ်း ၷလႅၵ်ႇၸီႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶၢႆလဝ်ႈယူႇ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၼွၼ်း ဢၼ် ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

 • 1 ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တၢၼ်ႇလႂိၼ်ႇဢူး 2 2 သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇႁႃႉ (မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ မူဝ်ႇတႄႇ ၷလႅၵ်ႇၸီႇ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈ သီၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်) - +95 58 21513ဢွင်ႈၼွၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇယႂ်ႇၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၶဝ်ႈမေႃၸွႆႈထႅမ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ပၼ်ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလီဢွင်ႈတီႈ ၼင်ႇ သူဝ်း ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမႂ်ႇတႄႉ ဢွင်ႈလုၵ်းဢၼ်ယဵၼ်လီ ဢၼ်မီးၽၢႆႇလင်။ ဝၢႆႇၾၢႆႇ လႄႈ ဢႄးၵွၼ်း။ 8/10/12/15,000 ၵျၢပ်ႈ (sgl,dbl,twin,en-suite)
 • 2 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း သူဝ်း ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ (Soe Brothers Guesthouse) မၢႆ-2/146 သဵၼ်ႈတၢင်းသႅတ်ႉၸႃႇ - +95 58 21372, +95 9 49771823 - Check-out: 11:30ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းသေ ဢွင်ႈလုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမႂ်ႇသႂ်သေ ၶွင်ႉၼမ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ ပေႃးပဵၼ် ၶွင်ႉသုၼ်ႇတူဝ်တႄႉ တိူဝ်းၶႅမ်ႉသေတႃႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၷူဝ်းတႅၼ်းသၵၢႆး။ ဝၢႆႇၾၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉလႆႈလၢႆသေ ၵၢင်ၼႂ်မႃး ၵိၼ်လႆႈၵေႃႇၾီႇလၢႆလၢႆ။ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပႃးထူင်ပူဝ်ႉလင် သေဢႅဝ်ႇလႄႇ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈယူႇ၊ ၶၢတ်ႈပၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (6,000 ၵျၢပ်ႈ) လႄႈ လႅင် (1,000 ၵျၢပ်ႈ) ၶဝ်ႈပႃး ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလီသေ ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ဢၼ်ၵႃႈၶၼ် ဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇၼၼ်ႉ။ US$5/14/16/20 (sgl ၽတ်ႉလူမ်း/ၽႄၵၼ်ၸႂ်ႉ dbl ၽတ်ႉလူမ်း/ၽႄၵၼ်ၸႂ်ႉ dbl ဢႄးၵွၼ်း/သုၼ်ႇတူဝ် dbl ဢႄးၵွၼ်း)
 • 3 ဢွင်ႇလိုဝ်ႈသဝ်း ၷူဝ်းတႅၼ်းသၵၢႆး (Golden Sky Guesthouse) 2 ပွၵ်ႉသီႇတႃႇ ၽၢႆႇတူၵ်းမီးဝႆႉ ဢွင်ႈလုၵ်း ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ၵဵင်ႈသႂ်၊ ၵႂၢင်ႈလီ ၶဝ်ႈပႃး ထီႇဝီႇ လႄႈ ၵၢင်ၸၢၼ်းဢွၼ်ႇ။ ဢွင်ႈလုၵ်း ဢၼ်တိူဝ်းၵႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းသေတႃႉ မၼ်းမီးပႃး တီႈမုင်ႈယဵမ် ဢၼ်လႆႈႁၼ် လွႆလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ။ ၸႂ်ႉလႆႈဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။ မီးပႃး ဢွင်ႈတီႈၵတ်းယဵၼ်လီ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တၢင်ႉၶူဝ်လႆ တီႈတူၺ်းယဵမ်ႈ သၼ်လွႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတႄႉ တူၺ်းႁၢင်ႈၶႂ်ႈၶႅင်ဝႆႉသေတႃႉ လႅပ်ႈတေလီမိုတ်ႈယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ မိူဝ်ႈ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2017 ၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ၶဝ်မီးထႅင်ႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၷူဝ်းတႅၼ်းသၵၢႆး 2 သေ ဢွင်ႈၼွၼ်း ဢၼ်တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢၼ်မီးပႃး ၽတ်ႉလူမ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶိုၼ်း လႆႈပၼ် 8,000 ၵျၢပ်ႈသေ ၶွင်ႉၼမ်ႉၸႄႉ ၸႂ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် (မီးၽၢႆႇတႂ်ႈ)။ ၶဝ်ႈမီးၶွင်ႉ ဢႅၼ်းသုတ်ႉ (ensuite) ဢၼ်လႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 15,000 ၵျၢပ်ႈၼၼ်ႉ။ 10-30,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 4 မူဝ်ႇတႄႇ ၷလႅၵ်ႇၸီႇ (Galaxy Motel) (မီးတီႈ ၸဵင်ႇတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းတိတ်ႉၸႃႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇတႃႇ) - +95 58 21347, +95 9 5661863ႁူင်းႁႅမ်း 3 ၸၼ်ႉ၊ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ သႅၼ်ႈသႂ် လႄႈ ယဵၼ်လီ ဢၼ်မီး တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈၵတ်ႇ၊ မီးပႃး ၽႃႈသိူဝ်ႇသပရိင်ႇ၊ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼမ်ႉမႆႈ၊ ၶွင်ႉၼမ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်၊ ဝၢႆႇၾၢႆႇ လႄႈ ဢႄးၵွၼ်း။ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ဢၼ်ပဵၼ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇမိူင်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီး ဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇထူပ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်းသေတႃႉ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်တႄႉ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်လႆႈယူႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ မေႃၸွႆႈထႅမ် လႄႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်းပေႇၸႂ်။ ၶဝ်ပၼ်ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းႁွမ် လႄႈ ၶၢတ်ႈပၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (ၼိုင်ႈဝၼ်း 7,000 ၵျၢပ်ႈ)။ US$16/22 (sgl/dbl)
 • 5 ႁူင်းႁႅမ်း တၢႆႉၷႃး (Tiger Hotel) - +95 58 21392ဢွင်ႈလုၵ်းသႅၼ်ႈသႂ်လီ၊ ၶဝ်ႈပႃး ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼမ်ႉတႄႉမီးဢၢႆႁေႃဢိတ်းဢိတ်း။ ၼႂ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်၊ ဢႄးၵွၼ်း လႄႈ ထီႇဝီႇ။ US$20/25 (sgl/dbl)

တီႈၼွင်း ဢၼ် ၵႃႈၶၼ်ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

 • 6 ႁူင်းႁႅမ်း ပႃႇရမီႇ 304, Paya Road (မီးတီႈၸဵင်ႇတၢင်းဢူင်းတေႃး)။ ၸုမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ၸႂ်ႉႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈၶၼ်ႈမၼ်း ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်၊ ဢႄးၵွၼ်း လႄႈ ထီႇဝီႇ (ဢၼ်မႃး ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈၵူၺ်း)။ တီႈ Tripadvisor တႄႉ ၼႂ်းၵႃႈ လၢဝ် 5 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၸၼ်ႉဝႆႉ 2.5 ယဝ်ႉ။ US$30-35 double
 • 7 ႁူင်းႁႅမ်း ဢဵင်ႇၵျႄႇလႅၼ်း (Hotel Angels Land) 4/600၊ သဵၼ်ႈတၢင်းပတွၵ်ႉ - +95 58 21 256 - မၼ်းယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ဢၼ်လိူၵ်ႈလီဢၼ်ၼို်ငႈသေတႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇပူၼ်ႉပိူၼ်ႈဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ။

တီႈၼွင်း ဢၼ် ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

ပင်ႇၵလူဝ်ႇ တီႈ ၵိင်ႇၼရႃႇ ၽႃဢၢင်ႇ
 • 8 ၵိင်ႇၼရႃႇ ၽႃဢၢင်ႇ (Hpa-An Lodge) (မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်တၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇ သူၼ်လုမ်ႇၿၼီႇ လႄႈ ထမ်ႈꧡတ်ႉၻၢၼ်ႇ) - +959253307775 - ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်းၶၢမ်ႇၸေးၸိမ်ႇ တီႈၽႃဢၢင်ႇ။ ဢွင်ႈၼွၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ၼႂ်းၵႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႈၼွၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈမုင်ႈတူၺ်းလႆႈ လွႆꩡွႆးၵပိၼ်ႇ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၶဝ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ။ ပေႃးဝႃႈ လွင်ႈငိုၼ်းလွင်ႈတွင်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇသင်ၼႆတႄႉ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တႃႇၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတူၺ်းတီႈၼၼ်ႈယူႇ။ 140-190$
 • 9 ႁူင်းႁႅမ်း ꩡွႆးၵပိၼ်ႇ (Hotel Zwe Ka Bin) သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ 85 (မီးတီႈ ၽၢႆႇသၢႆႉ တၢင်းၽႄ သထူင်ႇ/ ၽႃဢၢင်ႇ / မေႃႇလမႅင်ႇ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း တီႈႁိမ်း မႄႈၼမ်ႉ) - +95 58 22556ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်လီထၢင်ႇယႂ်ႇသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ဢမ်ႇဢေႇ၊ တီႈၽၢႆႇလင် မီးၽႃႁိၼ်လူင်သေ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တေလႆႈႁၼ်တူင်ႈၼႃႈ။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ ပၼ်ၵိုၵ်းဝႆႉတင်း လွႆဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လႄႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ၼၼ်ႉ။ ပေႃးၶၢဝ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇသင်ႇမၢႆထႃႈ ဢွင်ႈၼွၼ်းတႄႉ တေယၢပ်ႇယဵၼ်းယူႇ။ လၢၼ်ႉၵေႃႇၾီႇ၊ ဝၢႆႇၾၢႆႇ၊ ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇ လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉ။ 84,000 ၵျၢပ်ႈ

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႄႈ ပိၵ်ႉၵပ်ႉ/ဝႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ။

 • မေႃႇလမႅင်ႇ – ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တွၼ်ႈတႃႇ ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဵင်း ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇသေ မၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇသုတ်း ထူၼ်ႈ 3 ႁင်း မျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် (ဢမ်ႇပႃး ဢႄးၵွၼ်း) ၼႆႉ တၢင်းႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 1,000 ၵျၢပ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႉတီႈ 1 ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း သေ တႄႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးၶီႇႁိူဝ်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 08:00 သေ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ 8,000 ၵျၢပ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢတ်ႈတင်းၼမ်း 70,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ထၢမ်တူၺ်း တီႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။
 • ၵျႅၵ်ႉထီးယူဝ်း – ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶမ်း။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵမ်ႉၼမ် ၵိုတ်းတီႈ ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈၶီႇ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ (ပိၵ်ႉၵပ်ႉ) တၢင်ႇၸိူဝ်းသေ ၵႂႃႇၸူး ၵိၼ်ႇပုၼ်း ("တီႈတိၼ်လွႆ") ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၶီႇရူတ်ႉထရၵ်ႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွႆ ၵျႅၵ်ႉထီးယူဝ်း။ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၵိၼ်ႇပုၼ်း။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈ ၵိၼ်ႇပုၼ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇ၊ ထၢမ်ႁႃတူၺ်းလႄႈ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပႃး ဢႄးၵွၼ်းၼႆႉ တၢင်းႁိုင် 4 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵႃႈၶၼ် 5-7,000 ၵျၢပ်ႈ။
  • ဝႅၼ်ႇ ပိၵ်ႉၵပ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵိၼ်ႇပုၼ်း "ၵမ်းသိုဝ်ႈ" ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း ၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇမွၵ်ႈ ၶၢဝ်း 07:00 ။ တေႃႇထိုင် ၵိၼ်ႇပုၼ်းၼႆႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 3,500 ၵျၢပ်ႈၵူၺ်းသေ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇလႅၵ်ႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တီႈ ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇယူႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။
 • ပႃႇၵိူဝ် – ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵွင်းမူး ဢၼ်သုင်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ၊ ပဵၼ် ၵွင်းမူးသူၺ်ႇမေႃႇၻေႃး။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉ ၼႆႉ လႆႈပၼ် 5-10,000 ၵျၢပ်ႈသေ တၢင်းႁိုင် 4-5 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • တႃႈၵုင်ႈ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မီးတင်းဝၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃး ပွတ်းၼႂ်ၼႆႉ တိူဝ်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တၢင်းႁိုင် 6 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 5,000 ၵျၢပ်ႈ။
 • မျႃႉဝတီႇ – မီးတီႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆး၊ ပဵၼ် ပၢႆတၢင်းၽုင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႇ တႃႇၵႂႃႇၸူး မႄႈသွတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်းၵွၵ်ႇ။ ရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ မဵဝ်းၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် 10,000 ၵျၢပ်ႈ လႄႈ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် 5,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်။
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၽႃဢၢင်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။