Download GPX file for this article
21.97500096.083333Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ဢေးသျႃး > ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ > မျၢၼ်ႇမႃႇ > မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းၵၢင် > တႃႈလိူဝ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းၵိုတ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်ၸေးၶျူဝ်ႇ

တႃႈလိူဝ်ႇ (မၢၼ်ႈ:မန္တလေး၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ:Mandalay) ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈထူၼ်ႈသွင် (ဝၢႆးသေ တႃႈၵုင်ႈ) လႄႈ လႆႈပဵၼ်မႃး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ၶွင် မျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉ။ ဝဵင်းလူင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵႅၼ်ၵၢင် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ႁင်း မျၢၼ်ႇမႃႇပွတ်းၼိူဝ်ယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇလိူဝ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁေႃၶမ်းသေ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ရူတ်ႉၵႃး တဵမ်လူင်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ယူႇ၊ ပဵၼ်တီႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ်ယူႇသဝ်း (ရႁၢၼ်းသင်ႇၶႃႇ ၶိုင်ႈမိူင်း ၼႆႉ ယူႇသဝ်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ) လႄႈ ပဵၼ်တီႈ ဢၼ်ၽိင်ႈငႄႈၵူႈမဵဝ်းယူႇသဝ်းလူၺ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လီပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉ[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸိုဝ်ႈ တႃႈလိူဝ်ႇ (မၢၼ်းတလေး) ၼႆႉ မၼ်းပူၵ်းတိုၼ်ႇပၼ် တၢင်းႁၢင်ႈလီလွင်ႈၵဝ်ႇမွၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်တႄႉ တေဢမ်ႇဢၢမ်းၼိူဝ် လွင်ႈဝႃႈ တႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝဵင်းၵဝ်ႇမွၼ် ဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ယင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝဵင်းဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးပၢၼ်ၵၢင်၊ မၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၶုၼ်မင်းတုင်း လႆႈသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1857 သေ လႆႈပဵၼ် ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ႁင်း မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢႃႇဝယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ပႆႇၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၼိူဝ် မိူဝ်ႈပီ 1885 ၼၼ်ႉ ၶုၼ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးသွင်ပႃးသေ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၶုၼ်မင်းတုင်း လႄႈ ၶုၼ်သီႇပေႃႉယဝ်ႉ။ လႆႈပဵၼ်မႃး ဝဵင်းႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼႂ်းၵႄႈ ပီ 1858 လႄႈ 1885 သေ ဢၼ်ၸိူဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆးမၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ် မႆႉသေ သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၽႆးမႆႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ ပွၵ်ႈသွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ တူၵ်းလွၵ်းမၼ်းလီသေ ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်ဝႆႉမၢႆၼပ်ႉသေ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ႁေႃၶမ်း၊ ၵျွင်းဢတုမသျိ ("ဢမ်ႇမီးဢၼ်တႅၵ်ႈၼိူင်း") ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်ၶုၼ်မင်းတုင်းႁဵတ်းမႃးသေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈသုတ်းသၢႆတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈသေ မၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၵႅၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး ၼေႇပျီႇတေႃႇသေတႃႉ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၵၢင်ၵႅၼ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ႁင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းၼိူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းယူႇသဝ်း[မႄးထတ်း]

တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းသေ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇၼမ်ယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇၵေႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီး မိူင်းၶႄႇလူင် လႄႈ ၶႄႇပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ တိူဝ်းလိူဝ်ၼမ်မႃး (တင်းသွင်မဵဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃၶၢႆႉမႃးၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီး) ပေႃးၶႂ်ႈမီး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30-40% ႁင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ်တိူဝ်းၼမ်မႃးၼႆႉ တူၺ်းယူင်ႉသၢင်ႈဢၼ်ဢဝ် ၵႅဝ်ႈမၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဝႆႉၼင်ႇ လၢႆးၶႄႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ၸွတ်ႇဝဵင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၼင်ႇ တႆး၊ ယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉ။

ၾိင်ႈၾႃႉ[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မီးၾိင်ႈၾႃႉ ပွတ်းမႆႈပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၵတ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢႆးလင် ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တေႃႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇသေ ၶၢဝ်းမႆႈတႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်း မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇ မေႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းမီးတီႈၵၢင်ၵႅၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈႁႅင်ႈႁွင်သေ ပေႃးၸႃႇဢဝ် ပွတ်းၸၢၼ်းမၼ်းၼႆ ၽူၼ်ၵေႃႈဢေႇယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

 • 1 တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇ (MDL IATA) (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇၵၢင်ဝဵင်း ယၢၼ် 35 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ မီးတီႈ တတႃးဢူး)။ ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈသၢင်ႈဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ ၶဝ်ႈပႃး ဢွင်ႈတီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵိုတ်း ၼႂ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း။ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၶုၼ်းမိင် ၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီးသၢမ်ပွၵ်ႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၵၢၼ်မိၼ် MU2029 တႃႇၼိုင်ႈသၢႆၼႆႉ မီး CNY2,000 ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶႅပ်းသိမ်း ထွင်ႈတဵဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈတီႈ ၶွင်ႇတႃႇ ၸိူဝ်းမီးတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် လၢႆးၵၢၼ်မူဝ်ႇပၢႆး 5 GB လႄႈ 60 တႃ ၼၼ်ႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ ဢမ်လိူဝ် 10,000 ၵျၢပ်ႈ ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူးတီႈၼၼ်ႈ/ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈမႃး :

ဢဝ်ထႅၵ်ႇၸီႇတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ တေမီး 15,000 ၵျၢပ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးရူတ်ႉၼိုင်ႈလမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶီႇသေ ၵူၼ်းတဵမ်ၼႆ တေတူၵ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ 4,000 ၵျၢပ်ႈ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၶီႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ် 4,000 ၵျၢပ်ႈသေ မၼ်းတေၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း လႄႈ တိုၵ်ႉသိုဝ်ႉ ၶႅပ်း SIM ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈထႅမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းၶဝ်ႈမိူင်း တႃႇႁႂ်ႈဝႄႈလႆႈ လွင်ႈလႆႈပႂ်ႉတီႈၽၢႆႇလင် ထႅဝ်ၵူၼ်းၶပ်ႉၼၼ်ႉ။
ပေႃးတေၵႂႃႇၸူး တႃးႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆ ၵႃႈထႅၵ်ႇၸီႇ တေတူၵ်းမွၵ်ႇ 15,000 ၵျၢပ်ႈ (ၶၼ် ပီ 2017 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ) သေ လုၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်းသေၵႂႃႇၼႆႉ တၢင်းႁိုင်မၼ်း တေမီးယူႇ ½ မူင်း (ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း)။ မိူဝ်ႈပႆႇၶဝ်ႈ ၶျႅၵ်ႉဢိၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တီႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တႃႇတေလတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆမီးဝႆႉ မႂ်တိုတ်း၊ လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းတင်း ဢီးမေးလ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇသေလွင်ႈလွင်ႈတင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်။ ပေႃးၶဝ်ႈ ၶျႅၵ်ႉဢိၼ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ မီး လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 2 တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မီးတီႈ ၽၢႆႇတူၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်း 78 လႄႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 30)။

လုၵ်ႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းသေမႃး :

 • တႃႈၵုင်ႈ – ရူတ်ႉလဵၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၵူႈဝၼ်းသေ မီးဝႆႉလၢႆလမ်းယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉလဵၼ်းမၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမၼ်းၵဝ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း သိပ်းႁႃႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ လႆႈမီးတၢင်းလီၸႂ်ဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်လဵၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလတ်းၶၢမ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼႃႉ ပွတ်းၶမ်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ် တၵူင်ႇမၢၼ်း ဢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ်ၸတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ လဵၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈယဝ်ႉ။ ၶၼ်တႃႇတီႈၼင်ႈၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ US$15 (ပဵၼ်ထၢၼ်ႈယူဝ်းယူဝ်း/တင်ႇၼင်ႈၶႅင်)သေ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆၵၢၼ်တၵူင်ႇမၢၼ်း ဢၼ်ပႃးတီႈၼွၼ်း ပႃးလူမ်းၵတ်းၼၼ်ႉ ၶၼ်မၼ်းမီးယူႇ US$50 ၼႆႉယဝ်ႉ။
 • လႃႈသဵဝ်ႈသီႇပေႃႉ လႄႈ ပၢင်ႇဢူး – လုၵ်ႉတီႈပၢင်ႇဢူးသေ မီးရူတ်ႉလဵၼ်းသွင်လမ်း ဢၼ်လဵၼ်ႈၵူႈဝၼ်း (US$4/2) လႄႈ လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ လႄႈ ပၢင်ႇဢူး (ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉမႃး ၶၼ်ႇမၼ်းမီး US$9/3)။ ရူတ်ႉလဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇထိူင်းထိူင်း၊ ၵူၼ်းၶီႇၼမ်သေတႃႉ ပဵၼ်ဢၼ် လီႁၵ်ႉပိူၼ်ႈဝႆႉ။ ၼႂ်းတွၼ်ႈ ပၢင်ႇဢူး လႄႈ သီႇပေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈလတ်းၼိူဝ် ၶူဝ်လဵၵ်း တီႈႁူဝ်ၵိုတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူဝ်လဵၵ်းရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ။
 • ၸႄႈၼႃး – ပဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ပေႃးၶီႇၺႃး ရူတ်ႉလဵၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇတႄႉ ၵျွၵ်းၵျွၵ်းဝႅၼ်ဝႅၼ်သေတႃႉ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်းထူင်လူမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ရူတ်ႉလဵၼ်းမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၼိမ်လီယူႇ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉၵႃး[မႄးထတ်း]

 • 3 တႃႈရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ် လဵၼ်ႈတီႈၵႆ (ၶျၢၼ်းမျႃႉသူၺ်ႇပျီႇ - ၵျွႆးသႄႇၵၢၼ်ႇ)။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ် ရူတ်ႉၵႃးထႅၵ်ႇၸီႇ ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ ဢမ်ႇၼၼ် တုၵ်ႉတုၵ်ႉ သေ ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ဝဵင်းလႆႈယူႇ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ၶဝ်ၵႆႉယွၼ်းလိူဝ် (တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ တီႈၼမ်သုတ်းမၼ်း 2,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးၼႆႉ ယႃႇပၼ်လိူဝ် 5,000 ၵျၢပ်ႈ) သေ ၽၢင်ႉတူဝ်ဝႆႉ ပေႃးရူတ်ႉၵိုတ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးဢုမ်ႇၵၼ် ႁိမ်ၵၼ်ႁွင်ႉ တႃႇၶီႇရူတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ဢွၵ်ႇတီး တႃႈရူတ်ႉသေ ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃယဝ်ႉ ပႆၵႂႃႇၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် (သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလူဝ်ႇ-တႃႈၵုင်ႈ) သေၵေႃႈ ႁႄႉရူတ်ႉသၢႆသေၶီ ၵႂႃႇၸူးၼႂ်းဝဵင်း (ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈပၼ် 500 ၵျၢပ်ႈ)။
  ဢၼ်ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မၢင်ၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် O.K ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇႁပ်ႉပၼ်တီႈ ဢွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိုဝ်ႈသဝ်းသေ ပေႃးထိုင်တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (တႃႈလိူဝ်ႇ-ပူးၵမ်ႇ ၵႃႈၶီႇရူတ်ႉ 9,000 ၵျၢပ်ႈ)

လုၵ်ႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး :

 • တႃႈၵုင်ႈ – မီးဝႆႉ ရူတ်ႉဢေးၵွၼ်းပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လႅတ်ႈၸူး တႃႈလိူဝ်ႇ (မီးဝႆႉ ဢၼ်လိူၵ်ႈ 5 ဢၼ်၊ ဢၼ်ဢွၵ်ႇ 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, လႄႈ 21:30၊ ပေႃးပဵၼ်ယူဝ်းယူဝ်း 10,500 ၵျၢပ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ် ဝီႇဢၢႆႇၽီႇ VIP ၼႆ တူၵ်းၸူဝ်ႈ 15,000 ၵျၢပ်ႈ သေ တၢင်းႁိုဝ် 8½-9 မူင်း)။ ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်ၶၼ်ထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈ တႃႇၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းလူင် သွင်ဝဵင်း တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၼႆ 10,000 ၵျၢပ်ႈ။
 • ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းတီႈ တွၼ်ႈၵၢင်ပွတ်းဢွၵ်ႇ – တီႈသၢႆတၢင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ႁၢတ်ႈ (ဢွၵ်ႇ 05:00 မူင်း၊ 9,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ႁိုင် 9 မူင်း) ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ ဢၼ်ပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း (ဢွၵ်ႇ 18:00 မူင်း)။ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆတၢင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ႁၢတ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်းပွတ်းလိူဝ်သေ ဢၼ်လမ်းယႂ်ႇ (မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶီလူမ်ၸႂ်လီ)။ ဢၼ်တေၸၢင်ႈလႆႈ ထူပ်းၺႃးတႄႉ လူမ်းထွင်း၊ တၢင်းဝႅၼ်၊ တၢင်ႇၵူၼ်း တမ်းၵူၼ်း သေ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵၢမ်ႇလီတႄႉ တေထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးယဝ်ႉ။
 • မူင်ႇယႂႃႇ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လႅၼ်ႈၸူး မူင်ႇယႂႃႇတႄႉ လႅပ်ႈမီးယူႇ ၵူႈၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ် 2,000 ၵျၢပ်ႈ၊ တၢင်းႁိုဝ် 3½ မူင်း။
 • တူပ်းမိုဝ်း – ၵႃးဝႅၼ်ႇဢွၼ်ႇ ဢွၵ်ႇ 14:00, 15:00 သေ 16:00 ၶၼ်မၼ်းတႄႉ မီးယူႇ 20,300-30,000 ၵျၢပ်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉဢဵၵ်ႇသ်ပရႅတ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈတႅဝ်း ၵူၼ်းၼင်ႈသီႇၵေႃႉ (ၼိုင်ႈၽၢႆႇသွင်ၵေႃႉ) ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ 11:00 မူင်းသေ ၶၼ်မၼ်းမီး 22,000 ၵျၢပ်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဝီႇဢၢႆႇၽီႇ VIP ဢၼ်ၼိုင်ႈတႅဝ်း ၼိုင်ႈ 3 ၵေႃႉ (2+1) ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇတီႈ တူပ်းမိုဝ်း 12:30 (ၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 03:50) ၊ ၵႃႈၶၼ် 28,000 ၵျၢပ်ႈ (ပဵၼ်ၶၼ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 2019)
 • ၵၢတ်ႇလိုဝ်း – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ယူဝ်းယူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ 15:00 သေ ရူတ်ႉ ဝီႇဢၢႆႇၽီႇ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ 16:00 ပဵၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတီး တူပ်းမိုဝ်းသေမႃး။ တီႈၵၢတ်ႇလိုဝ်းၼႆႉ တေမီး တီႈၵိုတ်းယင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ တူပ်းမိုဝ်း (တွၼ်ႈတႃႇ ဢိၼ်းတီးယႃး။ (လိူၼ်မေႇ 2019)

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဢႅဝ်ႇလႄႇ တင်းရူတ်ႉထိပ်ႇ[မႄးထတ်း]

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႅမ်းသေပိူၼ်ႈ သေ ဢၼ်လူမ်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈ တႃႇတေတူၺ်းယိမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ် ၶီႇရူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တၢင်းဢမ်ႇသတ်ႉၵိုၼ်းထၢၼ်ႇ ဝဵင်းလူင်တီႈဢေးသျႃး တၢင်ႇၸိူဝ်း။

ဢႅဝ်ႇလႄႇ တင်းရူတ်ႉပိၵ်ႉၵၢပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ပဵၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်ၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ရူတ်ႉႁၢႆးလတ်ႉ၊ တၢႆႇၼႃႇဢွၼ်ႇသေ တီႈၽၢႆႇလင်မၼ်း ပႃးဝႆႉ တီႈၼင်ႈ သွင်တႅဝ်း။ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈပၼ် တီႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈသေ တႄႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 84/29 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢႆတူဝ်ၼပ်ႉမၼ်း (ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ) ၼႆႉ မၼ်းမၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ရူတ်ႉၼႆႉ တေၵႂႃႇတီႈလႂ်သေ တီႈၽၢႆႇလင်မၼ်း မီးဝႆႉ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၵွပ်ႈလင်ဝႆႉသေ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇဝႃႈ ရူတ်ႉၼႆႉ တေၵႂႃႇတီႈလႂ်ၼႆသေ ၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း တႃႇၶိုၼ်ႈၶီႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶီႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၢင်ႈ ထၢမ်တူၺ်းၵူၼ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈဝႃႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇလႄႈ မၢႆရူတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈမၼ်း။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ လႆႈပၼ် 500 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးၼင်ႈတီႈ ဢွင်ႈႁူဝ်မၼ်းတႄႉ တိူဝ်းတေလႆႈပၼ်ၵႃး။ သၢႆတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ -

 • 8 (၈): ၵၢင်ဝဵင်း - ဢမရပူႇရ (ၸွမ်းသၢႆတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - ၸႄႈၵႅင်း)
 • 23 (၂၃): ၵၢင်ဝဵင်း - ၸွမ်းသၢႆတၢင်း 78 0 တႃႈရူတ်ႉ ၵႃႈတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ဢွင်ႇမျိၼ်ႉမယူဝ်ႇ (ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၵႂႃႇ/မႃး ပူးၵမ်ႇ၊ မျႃႉဝတီႇ)

ဢႅဝ်ႇလႄႇ တင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇၼႆႉ ၶဝ်တေလႃႈလီႈယွၼ်း ၵႃႈၶၼ်ႈမၼ်းၵႃႈၵႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶၼ်မၼ်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵေႃႉသွင်ၵေႃႉၵူၺ်းတႄႉ သၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်သေ ရူတ်ႉၵႃးထႅၵ်ႇၸီႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ တေလုၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၵႂႃႇတီႈ လွႆမၢၼ်းတလေးၼႆၸိုင် ယႃႇပေပၼ်လိူဝ် 1,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁွင်ႉတင်းဝၼ်း (09:00-တေႃႇ လႅတ်ႇတူၵ်း) ၼႆ 10,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၵူၼ်းၶတ်းရူတ်ႉ တေႁွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ဝဵင်းၵဝ်ႇ၊ ၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ဢမရပူႇရ တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်း လႅတ်ႇၸူမ်။

ဢႅဝ်ႇလႄႇ တင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈယိမ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈယိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇတီႈၼႂ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ ၽေးၶဵၼ်ၼမ်သေ လႆႈၶတ်းလေႃႉၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ်ဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးတူဝ်ထူပ်းတႄႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးလီ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁႅမ်းၵမ်ႈၽွင်း ၸိူဝ်းမီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း 25 ၼၼ်ႉ ၶဝ် ယိမ်ပၼ် ရူတ်ႉသေ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မၼ်းယိမ်ပၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵိူဝ်ႇၶႆး သေ မၼ်းၸၢင်ႈဢဝ်သူင်ႇပၼ်ထိုင်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸႂ်ႉ Grab သေၵေႃႈ ႁွင်ႉလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ Grab လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶႂ်ႈၵႂႃႇတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈၸႂ်သေ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁူႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ တိူဝ်းမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီ။

ဢႅဝ်ႇလႄႇ တင်းၵႃးထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈယႂ်ႇႁႅင်းသေ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ တီႈတူၺ်းယဵမ်ႈၵမ်ႉၼမ်တႄႉ မီးတီႈႁိမ်းႁွမ်း လွႆမၢၼ်းတလေး၊ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၸၢင်ႈပႆလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တႃႇႁႄႉထႅၵ်ႇၸီႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်း တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅဝ်ယူႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇ။ ရူတ်ႉၵႃး Grab ၵေႃႈ ႁွင်ႉလႆႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် ငၢႆႈၸႂ်ယူႇ။

ဢႅဝ်ႇလႄႇတင်း လႅင်သၢမ်မၢၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

လႅင်သၢမ်မၢၵ်ႇ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်လူမ်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈ တွၼႈတႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်းယဵမ်ႈ တီႈၼႂ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႅင်သၢမ်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်မီးယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်မၢၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢူဝ်းဝေႇ၊ Grab ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵူၺ်းတၢင်ႇ ၵူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သွင်ၵေႃႉၵူၺ်း။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆ တီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မီး "ၵႃႈၶၼ် တႃႇ ၼႃႈလိၼ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ" ဢၼ်လႆႈပၼ် 10,000 ၵျၢပ်ႈ သေ မၼ်းတေႁူမ်ႇငမ်းပႃး လွင်ႈတီႈၸၼ်ၸႂ် တေ တေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သိုဝ်ႉလႆႈတီႈ လွင်ႈၸၼ်ၸႂ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ တီႈၶႅပ်းမႂ်တိုတ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶၼ်ႇဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၸၼ်ၸႂ်တင်းသဵင်ႈသေ တီႈၸၼ်ၸႂ်မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ ၶႅပ်းမႂ်ဢၼ်တိူဝ်းၶၼ်ႇထုၵ်ႇ။ ပေႃးတေၶိုၼ်ႈတီႈလွႆမၢၼ်းတလေးတႄႉ တေလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်းႁင်းၵူၺ်းထႅင်ႈ 1,000 ၵျၢပ်ႈသေ တွၼ်ႈတႃႇ မိၼ်းၵုၼ်း လႄႈ ၸႄႈၵႅင်းတႄႉ တေလႆႈပၼ်လိူဝ်ထႅင်ႈ 5,000 ၵျၢပ်ႈ သေ တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတႃႇသေႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵၢတ်ႇ[မႄးထတ်း]

 • 1 ၵၢတ်ႇၵႅဝ်ႈသႅင် သဵၼ်ႈတၢင်း 87ပဵၼ်တီႈလီၶဝ်ႈၸႂ် တႃႇတူၺ်းယဵၼ် လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ သႅင်ၶဵဝ် တီႈၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၽႃႇတတ်းသႅင်ၶဵဝ်၊ သူၺ်း သေ ၵမ်းလိုၼ်သုတ်းမႃး ၶၢႆ (မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၵႃႉၶၢႆ တီႈၼိူဝ် ၾူင်း)။ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တေလႆႈပၼ် ၵႃႈၶဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးတႃႇသေၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶူဝ်းတွၼ်ႈတီႈမၢႆတွင်းတႄႉ ဢမ်ႇလိူဝ် US$1 ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ 2500 ၵျၢပ်ႈ
 • 2 ၵၢတ်ႇမွၵ်ႇ 26 and Pulaing Streetပဵၼ်ၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမႃးၶၢႆ မွၵ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်။ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၵၢတ်ႇၶဝ် ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူး ၵၢတ်ႇလူင် တီႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ တီႈၶၢႆ ၽၵ်းၶဵဝ်၊ ပႃ၊ ၼိူဝ်ႉ လႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမႄးၸွၵ်းႁေႃႇ တႃႇပိုၼ်ၽႄၶၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်[မႄးထတ်း]

 • 3 ၽြႃးမႁႃႇမျၢတ်ႉမုၼိ (ၽြႃးရၶႅင်ႇ)။ ၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႉမုၼိၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းသေ ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းမႃးလူႇမႃးဝႆႈ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ထူၼ်ႈသွင် ၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ႁူၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၶမ်းသေလေႃႇလွင်းယဝ်ႉသေ ဢဝ်တင်း ၵႅဝ်ႈသႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉသေ တၢင်းသုင် မီး 4 မီႇတႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးလူႇမႃးဝႆႉၶဝ်ႈ ၸၢင်ႈလူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၶမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တႃႇတေၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၶွင်ႉၽြႃးၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ၊ ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးတႄႉ ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈတီႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇၽြႃးသေၵေႃႈ ၵၢပ်ႈလူႇပႃႉၶႅပ်းၶမ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ႁူၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၼႆႉ ဢဝ်မႃးတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ယဝ်ႉ။ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ ၵျွင်းၽြႃးလူင်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁူင်ႁၢင်ႈတွင်း ဢၼ်လၵ်ႉဢဝ်မႃးတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ ႁူၼ်ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် ႁိမ်ဢဝ်မႃးတီႈ Ang Kor Wat သေ လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းထႆးသေ ၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်း တူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းဝႆႉ ဢၼ်ဢၢပ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Shiva လႄႈ Airavat, Indra ဢၼ်မႃးၼႂ်း ဢပုမ်ႇႁိၼ်ႇတူႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ် ပေႃးၵႂႃႇ ပွတ်ႈတီႈ တူဝ်ၶိင်း ႁူၼ်ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တၢင်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁၢႆၶႅၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လုမ်ႈလုမ်ႈၵမ်းၵမ်း ႁူၼ်ႁၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈတႅၼ်ႈမုင်း တၢင်းၶဝ်ႈၸူး ၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ႁွင်ႈၶၢႆၶူဝ်းၶွင် တီႈမၢႆတွင်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် မႃးဝႆႈ ၽွင်းသုၵ်ႈၼႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၶၢဝ်း 04:40-05:00 မူင်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတေထႆႇႁၢင်ႈၼႆ ၵဵပ်းငိုၼ်း 1,000 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။
 • 4 ၽြႃးၵုသူဝ်ႇတေႃႇ (သဵင်ဢွၵ်ႇ- ၵုတူဝ်ႇတေႃႇၽယႃး) (At the foot of Mandalay Hill)။ ၼႆႉႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၶုၼ်မင်းတုင်း ၵေႃႉလႆးတႄႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1800 ၼၼ်ႉ၊ ဢဝ်လိၵ်ႈပႃႇ တိပိတၵ၊ လိၵ်ႈထွတ်ႈလိၵ်ႈမျၢတ်ႈ ထေရဝႃတပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ် ၶႅပ်းႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ 729 ၶႅပ်း ဢၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် ပပ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ၽြႃးသၼ်ႇတႃႇမုၼိ ဢၼ်မီးႁိမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပႃး လၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။
 • 5 ၽြႃးၸၼ်ႇတႃႇမုၼိ (သဵင်ဢွၵ်ႇ- ၸၼ်ႇတႃႇမုၼိၽယႃး) (at the foot of Mandalay Hill)။ ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၽြႃးၵုသူဝ်ႇတေႃႇ သေ မီးဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈၵၼ်ၵူၺ်း။ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၶႅပ်းႁိၼ်ၶၢဝ်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈ တိပိတၵ။ တီႈၸၼ်ႇတႃႇမုၼိၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁူၼ်ႁႃႈၽြႃး ဢၼ်ပဵၼ်လဵၵ်း ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။ တဵတ်ႇယဵၼ် သေ ၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉ၊ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵူႇသူဝ်ႇတေႃႇယဝ်ႉ။
 • 6 ၽြႃးသူၺ်ႇၵျီးမျိၼ်ႇ (သဵင်ဢွၵ်ႇ - သူၺ်ႇၵျီးမျိၼ်ႇၽယႃး)။ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 1 သေ ၸဝ်ႈၸၢႆးမိၼ်းသျိၼ်ႇၸေႃး ၵေႃႉ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးယဝ်ႉ။
 • 7 ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇပဵၼ်ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် မႆႉသၵ်းသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ႁၢင်ႈပၢၼ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၼင်ႇပွတ်းတွၼ်ႈ ႁင်းႁေႃၶမ်း ၶုၼ်မင်းတုင်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 19 ဢၼ်ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၶုၼ်မင်းတုင်း ၶုၼ်သီႇပေႃႉၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈၽေး လွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇသေ လႇႈပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ် ၶွင်ႉၼွၼ်း တႃႇ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁင်း ၶုၼ်မင်းတုင်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၸင်လႆႈပဵၼ် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ လၵ်းမႆႉသၵ်း၊ ၽၢၵ်ႈမုင်း၊ ၸွမ်မုင်း လႄႈ ႁွႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းမီးတီႈ ၽႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းတႄႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈပႃး ႁၢင်ႈတူဝ်သတ်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ လွင်ႈလဵၼ်ႈ ဢၢၼ်ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း၊ လွင်ႈၸပ်းၸႂ် ၸိူဝ်းမေႃ ယွၵ်ႇၵဝ်းၸႂ်၊ ႁၢင်ႈၸၢင်ႈၵႃႈ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ်သဝ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • 8 ၵျွင်းဢတုမသျိမီးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ၊ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး ၶွင်ႉလူတ်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇ၊ ႁိမ်းႁွမ်းတိတ်ႇယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သမႃႇထိ။ ၶုၼ်မင်းတုင်း လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃးတင်း မႆႉသၵ်း မိူဝ်ႈပီ 1857 သေ ဝၢႆးသေ လႆႈထုၵ်ႇၽႆးမႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁၼ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ[မႄးထတ်း]

 • 9 ႁေႃၶမ်း (သဵင်ဢွၵ်ႇမၢၼ်ႈ - မၢၼ်းတလေးၼၢၼ်းတေႃႇ)။ မိူဝ်ႈပီ 1861 ၼၼ်ႉ ၶုၼ်မင်းတုင်း လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်ၶိုင်ႇၶမ်ႉ ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵႂၢမ်းတၵ်ႉႁေႃး လႆႈတဵမ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်မႃးသေ ဝၢႆးလင်မႃး လႆႈၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈမႃးယဝ်ႉ။ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃးယဝ်ႉသေ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၽွင်းၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈတဵၵ်းၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသေ ၶိုၼ်းမႄးမႃးၼႆယဝ်ႉ။ လၢႆးမိုဝ်း ဢၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၽိင်ႈတိုၼ်းမၼ်းသေ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၶူဝ်းႁဵၵ်ႇသေ ၸႂ်ႉမႆႉသၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈႁေႃၶမ်းၼႆႉ မီးဢွင်ႈလုၵ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ပဝ်ႇဝႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းထွင်ႈတဵဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶႂၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈတီႈ ၽၵ်းတူၽၢႆႇဢွၵ်ႇၵူၺ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးၸမ်ၼိုင်ႈၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ႁူးၶဝ်ႈသေ သိုပ်ႇဝႆႉပၼ်ၸူး ႁၢင်ႈႁေႃယဝ်ႉ။ ပလၢင်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢိၵ်ႇပႃး ႁၢင်ႈ ၶုၼ်မင်းတုင်း လႄႈ ၶုၼ်သီႇပေႃႉ ပႃးတင်း ႁၢင်ႈၽွင်းမိူင်းၶႃႈၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼႄဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းႁၢင်ႈႁေႃ ဢၼ်မီးပွတ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်၊ ၽိင်ႈထုင်းလုမ်းတတ်းသိၼ်၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈလုမ်းတတ်းသိၼ် လႄႈ ၶူဝ်းတုၺ်ႇ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး၊ ႁွင်ႈၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၶူးဝဵင်းၼမ်ႉ ပၼ်ႁွပ်ႈဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်းပၵ်းတီႈယူႇဝႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး တႃႇႁိမ်းႁွမ်းယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း၊ မၢႆၽၢင်တူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉတီႈ သုမ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်လွႆမၢၼ်းတလေးသေၵေႃႈ မုင်ႈႁၼ်လႆႈ ႁေႃၶမ်းယူႇ။ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈပၼ် 10,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 10 ၶူဝ်ဢူးပဵင်ႇပဵၼ်ၶူဝ်မႆႉၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶူဝ်ဢူးပဵင်ႇၼႆႉ တေၵႆႉလႆႈႁၼ် တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းထွင်ႈတဵဝ်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၵႂႃႇၺႃး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းၼမ်ႉႁႅင်ႈၼႆတႄႉ တီႈၼႂ်း ၼွင်မၢင်တီႈ တေလႆႈႁၼ် ပိူၼ်ႈႁဵတ်းသုမ်ႉသေ ၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၶၢင်းႁိုဝ်ႉတႄႉ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်သေ တေၸၢင်ႈ ၶီႇႁိူဝ်းလႄႇလႆႈ ၼႂ်းၼွင်ၼၼ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လီငၢမ်း။ ၵူၼ်မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ပႆႇလဵၼ်ႈ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး၊ မႃးၸိူဝ်းၵေႃႈ မႃးထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ မႃးၸိူဝ်းၵေႃႈ မႃးၶၢႆတၢင်းၶၢႆ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃး မဵတ်းပႃ။ ပေႃးၶဵဝ်ႇၶၢဝ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉလႄႈ တၢမ်းၶမ်ႈတႄႉၵူၼ်းၵႆႉၵိုၼ်း။ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတူၺ်း ၶၢဝ်းလႅတ်ႇဢွၵ်ႇ လႅတ်ႇၶဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 လွႆမၢၼ်းတလေးပဵၼ်တီႈလီ တႃႇမုင်ႈတူၺ်း ၽွင်းလႅတ်ႇတူၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶိုၼ်ႈလွႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသိူဝ်းၸႂ် ယွၼ်ႉလႆႈႁၼ် တၢင်းမုင်ႈယဵမ် ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ် တီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်းတလေး သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း သိၵ်ႈၶူဝ်လႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇရူတ်ႉၸူးတီႈ ၵွင်းမူးသူးတွင်းပျေႉ ၵႃႈတီႈၼိူဝ် ၸိၵ်းလွႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပႆဢဝ်ၼႆႉ တိူဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈတူၺ်းလူင်ၵႂႃႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈပႆတၢင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁိုင်မွၵ်ႈ 30-45 တႃၼႆႉသေ လူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈတူဝ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်လီ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လႆႈပႆၼႂ်း ႁူမ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တေလႆႈမုင်ႈႁၼ် ၽၢင်မုင်ႈယဵမ်ႈ ၵုသူဝ်ႇတေႃႇ လႄႈ ၽြႃးၸၼ်ႇတႃႇမုၼိ လႄႈ ႁေႃၶမ်း ဢၼ်လႆႈမုင်ႈႁၼ် တီႈၵႆၵႆၼၼ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈၶီႇရူတ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် တႃႇၵႂႃႇတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်းတလေးၼႆႉ မီးတီႈၸွမ်းသၢႆတၢင်း 83 ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တင်း ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း တႃႇလွၵ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉသေ 20 တႃ ဢွၵ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈ (500-1000 ၵျၢပ်ႈ)။ ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ် ရူတ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇ (5,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ပေႃးဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ ၵႂႃႇတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်းတလေးၼႆ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 1,000-2,000 ၵျၢပ်ႈ။ ယႃႇပေလူင်းမႃးတီႈ ႁူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တႃႇႁွင်ႉလႆႈ ထႅၵ်ႇၸီႇၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ Mandalay Hill on Wikipedia
 • ၵၢတ်ႇသဵင်ၶဵဝ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်သေ ဢၼ်ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးသူႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢတ်ႇသႅင်ၶဵဝ်း မႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူႈဝၼ်းၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း မႃးသိုဝ်ႉ၊ မႃးၶၢႆ၊ ၽႃႇတတ်း ပွတ်ႈသီ သႅင်ၶဵဝ် တီႈၼႂ်း ၵၢတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢတ်ႇသႅင်ၶဵဝ် ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း ၵုၼ်ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝိၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။ 40,000 ၵျၢပ်ႈ
 • ဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်း တီႈႁဵတ်း ၶႅပ်းၶမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်းတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁဵတ်းၶႅပ်းၶႅပ်းမၢင်မၢင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉသေ တဵၵ်းၶမ်းၽြႃးၼင်ႇ တီႈ ၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်းလႆႈ လၢႆလၢႆၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း မီးယူႇသွင်တီႈသေ ပဵၼ် King Galon (ၶုၼ်ၵႃလုၼ်ႇ - ၵလူင်ႇမိၼ်း) လႄႈ Golden Rose (မၼ်းမူၺ်ၶမ်း - သူၺ်ႇၼိၼ်းသီႇ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီးတင်းသွင်တီႈၼႆႉ မေႃႈလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄပႃး ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ တေသပ်းလႅင်းၼႄ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢမ်ႇတဵၵ်းႁႂ်ႈ သိုဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ Free
 • 2 ယူင်ႇၸၢတ်ႈ ႁုၼ်ၸိူၵ်ႈ မၢၼ်းတလေး သဵၼ်ႈတၢင်း 66th (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 26th & 27th) - +95 2 3444620:30 မူင်း ၵူႈဝၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သျူဝ်း ဢၼ်ႁႃယၢပ်ႇ၊ တေႃႈၼင်ႇတီႈတႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁႃတူၺ်းယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ သျူဝ်းၼႆႉ ႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၶဝ်ႈပႃး ၸုမ်းႁႆႇတိုင်ႈၽိင်ႈငႄႈယဝ်ႉ။ သပ်းလႅင်းၼႄ ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၼမ်တႄႉ သင်ႇသေ မၢႆဝႆႉၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ 15,000 ၵျၢပ်ႈ
 • ယူင်ႇၸၢတ်ႈ မင်းသႃး သဵၼ်ႈတၢင်း 27th (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 65th & 66th) - +95 9 6803607 - 20:30 ၵူႈဝၼ်းပဵၼ်တီႈ ၼႄ တၢင်းၵႃႈၽိင်ႈငႄႈ လႄႈ လွင်ႈႁႆႇတိုင်ႈၽိင်ႈငႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတင်း ၶိူင်ႈတွႆႇတိုင်ႈ 8 ဢၼ်။ 8,000 ၵျၢပ်ႈ
 • ပူႇၼူတ်ႇၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ20:30ပူႇၼူတ်ႇၶဝ်ပီႈၼွင်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယွၼ်ႉၶဝ်ႁဵတ်း လွင်ႈပျၢၵ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 12 ပီယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼႂ်းၵႃႈ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း သိုပ်ႇလဝ်ႇမူၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ တႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁူၼ်ႉၶူဝ်သေ တႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၵႃႈ ၽိင်ႈငႄႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵူၺ်းမီးသုၼ်ႇ လဝ်ႇမူၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈလဝ်ႇမူၼ်ႈၶဝ် မီးၵူႈၶမ်ႈယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းဢၼ်ၶဝ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ။ တၢင်းႁိုင်လွင်ႈလဝ်ႇမူၼ်ႈၼႆႉ ႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၶိုင်ႈသေ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ပဵၼ်တၢင်းၵႃႈမၢၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈပျၢၵ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ။ 10,000 ၵျၢပ်ႈ
 • လွႆၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ (Yaedagon Taung) (မီးတီႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ)။ ပဵၼ်တီႈ လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶဝ်ႈထမ်ႈ၊ ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈလွႆမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ၶိုၼ်ႈလွႆသုင်။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵိုၼ်း၊ ဢမ်ႇမေႃးပၼ်၊ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်း။
 • 3 ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း မျႃႉဝတီႇမိၼ်းၵျီး 6 (လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတႃး တႃႈလိူဝ်ႇ-တႃႈၵုင်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၵျွႆးသႄႇၵၢၼ်ႇ 8 လူင်းမႃး ၽၢႆႇတူၵ်းတိူၵ်ႈတိူၵ်ႈၼႆ တေလႆႈႁၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း မျႃႉဝတီႇမိၼ်းၵျီး 6 ယဝ်ႉ။)။ ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ဝေႇပုင်လၵျွင်းတႆး၊ တီႈ ၵျွႆးသႄႇၵၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၵႂႃႇလူႇၵႂႃႇဝႆႈလႆႈယူႇ။

ထွင်ႈတဵဝ်း[မႄးထတ်း]

 • ထွင်ႈတဵဝ်းၵၢင်ဝၼ် "ဝဵင်းၵဝ်ႇသၢမ်ဝဵင်း": ဢမရပူႇရ၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ ဢႃႇဝ – ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ သင်ႇမၢႆဝႆႉ တႃႇၵႂႃႇထွင်ႈတဵဝ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵႃႈတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇၸွမ်း ၵူၼ်းႁေႃႈတုၵ်ႉတုၵ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈ (လူဝ်ႇလႆႈၽၢင်ႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း)။ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်တုၵ်ႉတုၵ်ႉ ဢၼ်မၢၼ်ႇမၼ်းတႄႉ ပေႃးၶၢတ်ႈၵႂႃႇတင်းဝၼ်းၼႆ တေလႆႈပၼ် 35,000 (ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2020)၊ ၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇၵၼ်ၸႅၵ်ႇၵၼ်ၸၢႆၼိူဝ်ဝႃႈ တုၵ်ႉတုၵ်ႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်းလႆႈလၢႆၵေႃႉ (ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၶဝ်ႈလႆႈ 3 ၵေႃႉ)။ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်းၼႆႉ တႄႇ ၵၢင်ၼႂ် 08:030 မူင်း။ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ပဵၼ် ဢမရပူႇရ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ထူၼ်ႈသွင် တီႈၼႂ်း မိူင်းသေ တေလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း ၸဝ်ႈၶဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇသုင်းသွမ်း။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ ၸႄႈၵႅင်း။ တီႈၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵွင်းမူး သွင်သူႇ တီႈၼိူဝ်လွႆၸႄႈၵႅင်းသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈၵိၼ် ၶဝ်ႈဝၼ်း တီႈႁိမ်း မႄႈၼမ်ႉဢွၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ လတ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇ ၽၢႆႇ ဢႃႇဝ (တင်းၵႂႃႇတင်းမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 2,500 ၵျၢပ်ႈ)။ တီႈ ဢႃႇဝၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၶီႇလေႃႉမႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပႆတိၼ်လႄႇ။ ၸဝ်ႈလေႃႉမႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႆတိၼ်လႄႇ တေသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢွင်ႈတီႈလႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ဝၢႆးသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢႃႇဝယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉမႃးၶိုၼ်း။ ပေႃးၼၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ တေၶိုၼ်းႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃး ဢမရပူႇရ သေ လုၵ်ႉတီႈ ၶူဝ်ဢူးပဵင်ႇသေ တူၺ်း လႅတ်ႇၶဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၶူဝ်ဢူးပဵင်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်မႆႉ ဢၼ်ယၢဝ်းသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈထွင်ႈတဵဝ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 20:00 မူင်း။
 • ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ မိၼ်းၵုၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈ – တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၶီႇ ႁိူဝ်းၾႄႇရီႇ တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 ၼၼ်ႉသေ တေႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ မိၼ်းၵုၼ်း 10:30 ယဝ်ႉ။ ၾႄႇရီႇၼႆႉ (တင်းၵႂႃႇတင်းမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5,000 ၵျၢပ်ႈ) ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢွၵ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း။ မိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၵေႃႉပိူင်ႇဝႆႉ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆ တေလူဝ်ႇလႆႈပၼ် ၵႃႈၶဝ်ႈမၼ်း 5,000 ၵျၢပ်ႈ။ တီႈမိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵွင်းမူးသိၼ်ႇၽျူႇမႄႇ (ၵွင်းမူးၸဝ်ႈၼၢင်းၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ - ပဵၼ်ၵွင်းမူးၽိူၵ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ ၵွင်းမူးၶႅပ်းႁၢင်ႈ) လႄႈ ႁိင်ႇလူင် မိၼ်းၵုၼ်း။ ႁိူဝ်းၾႄႇရီႇၼႆႉ တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈၸူး တႃႈလိူဝ်ႇ ၶၢဝ်း 13:30 မူင်း။ ပေႃးဝၢႆးသေၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇမီး ႁိူဝ်းၾႄႇရီႇ ဢၼ်တႃႇမႃး တႃႈလိူဝ်ႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုတ်ႈႁိူဝ်းၵႂႃႇၼႆတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ ဢဝ် တုၵ်ႉတုၵ်ႉ မႃး ဢမ်ႇၼၼ် လူဝ်ႇႁႃ တီႈၼွၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢၼ်ၵႂႃႇဢၼ်မႃး ငၢႆၸႂ်ယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇၵေႃႈ မီးဝႆႉယူတင်းၼမ်။ (January 2020)

ဢဝ်လႅင်သေ ဢႅဝ်ႇလႄႇႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ တႃႈလိူဝ်ႇ- တႃႇလႄႇတင်းဝၼ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး မႁႃႇမုၼိ၊ ဢႃႇဝ လႄႈ ၶူဝ်ဢူးပဵင်ႇ။ လွႆၸႄႈၵႅင်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃးယူႇ။ ၶူဝ်ဢူးပဵင်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇ သွင်ပွၵ်ႈ- တႃႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ဝၼ်းသေ ထႅင်ႈပွၵ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းလႅတ်ႇၶဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ်တီႈ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း ဢၼ်မီးတီႈၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 26 လႄႈ 84 ၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း 84 သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ တေႃႇပေႃးပူၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 42 သေ။ ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႄၵႂႃႇ 2 သဵၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇၽၢႆႇသၢႆႉ။ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆ တေလႆႈႁၼ် တၢင်းၶဝ်ႈၽြႃးလူင် မႁႃႇမုၼိ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈ တီႈတႅၼ်းမုင်း ၸိူဝ်းၶၢႆၶူဝ်းၶွင် လႄႈ သူၼ်မွၵ်ႇ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇလင် ၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • 1 ၵၢတ်ႇၸေးၶျူဝ်ႇ (Pronounced စျေးချို)။ ၵၢတ်ႇလူင် တီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ဢၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆႉ မၼ်းလႆႈပဵၼ် ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ၶွင် မျၢၼ်ႇမႃႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ်ၵႅၼ်ၵၢင် တီႈၵႃႉၶၢႆ မျၢၼ်ႇမႃႇ တင်း မိူင်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ၼင်ႇ ၶႄႇ၊ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းမၼ်းတႄႉ လွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵူႈၼႃႈလိၼ် တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးမႃး (ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ဢူၼ်ၽၵ်း၊ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လႄႈ ၼိူဝ်ႉပႃ၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသွႆး၊ ထူဝ်ႇၽူးဢုၼ်ႇ၊ ထူဝ်ႇၽူးၶူဝ်ႈ၊ ထူဝ်ႇၽူးၶႅပ်း၊ သႃႈၶူမ်၊ တပ်းလူႈ၊ ၼိူဝ်ႉလၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသွႆးမူႇသလိမ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ႈသွႆးပၢၼ်းသေး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇဝႆႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵိၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ လူဝ်ႇလႆႈဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈပဝ်ႇ တီႈၼႂ်းတွင်ႉၽွင်ႈ တႃႇဝႆႉၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ထူဝ်းမူင်ႉ ဢၼ်ၶၢႆတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝဵင်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ။

 • 1 သျၢၼ်းယိၼ်ႇယိၼ်ႇ (Shan Yin Yin) ၸဵင်ႇတၢင်း 68 လႄႈ 35 - +95233539ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး။ ၶႂ်ႈၵိၼ်သင်ၵေႃႈ ၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်သေ သင်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ သႃႈၶူမ် တပ်းလူး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈပႃးယူႇ။ ၽၵ်းၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ 3000-6000 ၵျၢပ်ႈ
 • 2 လွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၵႄး သဵၼ်ႈတၢင်း 67-68 လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 40-41 - +9592058588ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး။ ၶႂ်ႈၵိၼ်သင်ၵေႃႈ ၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်သေ သင်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ ၽၵ်းၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ 3000-6000 ၵျၢပ်ႈ
 • 3 သူၺ်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ (ရွှေစယ်လန့်) သဵၼ်ႈတၢင်း 66 ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 37-38 - +959259912770ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး။ ၶႂ်ႈၵိၼ်သင်ၵေႃႈ ၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်သေ သင်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ သႃႈၶူမ် တပ်းလူး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈပႃးယူႇ။ ၽၵ်းၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ 3000-6000 ၵျၢပ်ႈ
 • 4 လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး လႃႈသဵဝ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 80 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 38 လႄႈ 39)။ တီႈၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး။ သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႇလဵဝ်သေၵိၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼိူဝ်ႉသွင်မဵဝ်း၊ ၽၵ်းၶဵဝ် သၢမ်းမဵဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ႇဢဝ်ဝၢၼ်ႇလႂ်ဝၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ။ 2000
 • 5 Unique Bar and Restaurant သဵၼ်ႈတၢင်း 66th (ၸမ်ၵၼ်တင်း လွႆမၢၼ်းတလေး)။ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈပီႇယႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်းတလေးသေ ၽွင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ လွႆမၢၼ်းတလေးလႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈႁိမ်းလွႆၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၽၵ်းတီႈလၢၼ်ႉၶဝ်တႄႉ လေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ ဢရသႃႇ မိူင်းဢၼ်းတူၵ်း၊ ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၽၵ်းတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇၵိၼ်ၸိမ်းတူၺ်း လၢႆမဵဝ်းသေ ၵႃႇၾီႇတီႈၶဝ်ၵေႃႈ ၵိၼ်ၶိုၵ်ႉယူႇ။ တီႈပႃးၶၢႆလဝ်ႈပီႇယႃႇၼၼ်ႉ ၵွၵ်ႉတေးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈယူႇ။ ပေႃးတၢမ်းၶမ်ႈတႄႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ်။ ၽၵ်းၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ တေမီးမွၵ်ႈ 5,500 ၵျၢပ်ႈ
 • 6 လၢၼ်ႉၶၢႆထူဝ်းမူင်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း 78 ၼႂ်းၵႄႈ 30-31 (ၽၢႆႇသၢႆႉ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ)။ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆထူဝ်းမူင်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တေတမ်းဝႆႉ ၶဝ်ႈမုၼ်းထူဝ်းမူင်ႉၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း တႃႇၸိမ်းတူၺ်း။ ဢႅပ်ႇလဵဝ်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလေႃးၵၼ်လႆႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် မဵဝ်းၶဝ်ႈမုၼ်းမၼ်းသေ လူဝ်ႇလႆႈၵိၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-7 ဝၼ်း။ ၼိုင်ႈဢႅပ်ႇ တႄႇ 1,800 ၵျၢပ်ႈ
 • လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၼ်းတီးယႃး ၽင်ႇတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်း 82nd လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 27တၢင်းၵိၼ်ဢိၼ်းတီးယႃး ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇသေ ၵိၼ်ဝၢၼ်၊ ၶဝ်ႈပႃး ၶျႃႇပႃႇတီႇ (ရူဝ်ႇတီႇ 2 ၶႅပ်း၊ ဢၼ်ၵပ်း သွင်မဵဝ်း 300 ၵျၢပ်ႈ)၊ ၶဝ်ႈၵလႃး လႄႈ ၽၵ်းၼိူဝ်ႉပႄႉ။
 • 7 လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ တူးတူး သဵၼ်ႈတၢင်း 27 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 74 လႄႈ 75) - +959965964334ၵိၼ်လႆႈ ၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ။
 • 8 လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ ဢေးမိတ်ႉတႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 81 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 36-37)။ +959444042021ၵိၼ်လႆႈ ၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ။
 • 9 လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ မျႅတ်ႉၸေႇတၼႃႇ ၸဵင်ႇတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်း 33 လႄႈ 68+959777717551ၵိၼ်လႆႈ ၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ၵူၼ်းသတ်ႉတဵမ်။
 • 10 လႃးသဵဝ်ႈလေး သဵၼ်ႈတၢင်း 23 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 83 လႄႈ 84)တၢင်းၵိၼ်တႆး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၽၵ်းသင်ၵေႃႈ ၸီႉသေသင်ႇ။ တႄႇ 3,000 ၵျၢပ်ႈ
 • ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ မီးတီႈၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 76 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 34ၶၢဝ်းယၢမ်း လီသေပိူၼ်ႈ 18:00-19:00ၵိၼ်လႆႈတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် ၸီႉသေသင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၵိၼ်။ သဵၼ်ႈမၢႆတၢင်းၵိၼ်တႄႉ တေလႆႈႁၼ် တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၶႄႇ။ ၶၢႆမေႃႈမႆႈ၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆး၊ ထူဝ်ႇၽူးဢုၼ်ႇ၊ တၢင်းၵိၼ်ထႆး၊ တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ၶဝ်ႈသွႆး တိၼ်မူလၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ၼဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉၼူမ်းသူမ်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇ ၵိူဝ်ဝၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်ႉၽိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ။
 • 11 Super 81 သဵၼ်ႈတၢင်း 39 ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 81 လႄႈ 82၊ တႃႈလိူဝ်ႇ - +959777790081ၵူႈဝၼ်း 09:00–23:00တၢင်းၵိၼ် တီႈလႆႈ တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇပိင်ႈ။ တီႈၸၼ်ႉသွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ႉမီး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ် ထႆး၊ ၶႄႇ၊ ဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ တၢင်းၵိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း။ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တီႈ ပိုၼ်ႉတီႈ။ 5,000–7,500 ၵျၢပ်ႈ
 • 12 သျၢၼ်းထႃႇၼေႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 39 ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 81 လႄႈ 82၊ တႃႈလိူဝ်ႇ - +959402572131ၵူႈဝၼ်း09:00–23:00ပဵၼ်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လိၼ်ႉဝူဝ်းပိင်ႈ ၵပ်း ဢူၼ်သႃႈၶူမ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ။ ပႃမႃႈလႃႈၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ။ တပ်းလူႈသႃႈၶူမ် ၵေႃႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ။ ႁွႆႁုင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈ။ ပီႇယႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵိၼ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢဝ်လဝ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈမႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ။ ၽၵ်းၼိုင်ႈမီႇ 5,000–7,500 ၵျၢပ်ႈ
 • 13 လၢၼ်ႉၼိူဝ်ႉပိင်ႈ လႄႈ တၢင်းၵိၼ် Container 65 သဵၼ်ႈတၢင်း 39 ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 81 လႄႈ 82၊ တႃႈလိူဝ်ႇ - +959444116565ၶၢဝ်းယၢမ်းလီသေပိူၼ်ႈ 18ပဵၼ်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈဢၼ်ပိင်ႈ လႄႈ ၽၵ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ပီႇယႃႇၵေႃႈ လႆႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ ၼမ်ႉၽၵ်းဢၼ်ၶဝ်တမ်းပၼ်လၢႆလၢႆၼၼ်ႉ ဝၢၼ်တႄႉတႄႉ။ သျိသျႃးၵေႃႈလႆႈ။ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းၵေႃႈ ၵတ်းယဵၼ်လီ။ ၽၵ်းၼိုင်ႈမီႇ 500-6000 ၵျၢပ်ႈ
 • 14 လၢၼ်ႉၼိူဝ်ႉပိင်ႈ လႄႈ တၢင်းၵိၼ် ၵုၼ်ႇၾူး (Kung Fu) သဵၼ်ႈတၢင်း 39 ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 81 လႄႈ 82၊ တႃႈလိူဝ်ႇ - +959776588858ၶၢဝ်းယၢမ်းလီသေပိူၼ်ႈ 18ပဵၼ်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈဢၼ်ပိင်ႈ လႄႈ ၽၵ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ပီႇယႃႇၵေႃႈ လႆႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ သျိသျႃးၵေႃႈလႆႈ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးမၼ်းတႄႉ ထူဝ်လိၼ်ၶူဝ်ႈ ဢၼ်တမ်းပၼ်လၢႆလၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ် ၼမ်ႉသူမ်ႈသေ ၵူဝ်ႈဝႆႉပၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် ၵိၼ်ၵိုၵ်း ပီႇယႃႇ ၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ ၽၵ်းၼိုင်ႈမီႇ 500-6000 ၵျၢပ်ႈ
 • 1 The Rock Gastro Bar မၢႆ- B(7-8), သဵၼ်ႈတၢင်းၸေႃးတိၵ (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 77 လႄႈ 78 ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 32 လႄႈ 33 ၊ ၸႄႈဝဵင်းၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸီႇ) - +959458786661ပဵၼ်တီႈ ၵိၼ်လဝ် ၵိၼ်ပီႇယႃႇ၊ ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် မႃးၼင်ႈၵိၼ်ၵမ်ႉၼမ်။ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ မႃးၼင်ႈ။ ၽၵ်းၵပ်း လဝ်ႈပီႇယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သင်ႇၵိၼ်လႆႈယူႇ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၶႅမ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ဝၢၼ်။
 • Golden Coffee Shop မၢႆ 80/4, သဵၼ်ႈတၢင်း 35 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 88 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 89)။ ၸႂ်ႉလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။ ၵႃႈၶၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ ၵေႃႇၾီႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၼ်မၼ်း ထုၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈမုၼ်းၵေႃႈ မီးၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႉ မေႃမိုတ်ႈၵိုတ်းသေ ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်လၢတ်ႈ ၼင်ႇၶဝ်မေႃယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ပပ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵိၼ်သေၵေႃႈ ၸီႉသေသင်ႇဢဝ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ တႄႉ ၵႃႈၶၼ် မီး 500-2,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၶဝ်ႈမုၼ်း/တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်
 • V Cafe မၢႆ 408၊ ၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 80 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 25 (မီးၸမ်ၵၼ်တင်း တီႈလိုဝ်ႈသိုဝ်း Royal Guesthouse) - +95 9 6804928ၵၽႄး ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီးပႃး တၢင်းၵိၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵေႃႈၶႅမ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်တီႈ ႁူးဢွၵ်ႇလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၸႂ်တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ US$5-10
 • 2 Nylon Ice Cream Bar ၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 83 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 25ပဵၼ်ႈတီႈ ၵိၼ်လႆႈ ၽွင်ၼမ်ႉၶႅင်၊ ၼမ်ႉဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ ပီႇယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼမ်ႉဝၢၼ်ဢရသႃႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉဝၢၼ်ဢရသႃႇ ဢေးသျႃးသေ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၵိၼ်သင်သေ လိူဝ်သေ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၶၢႆၸွမ်းတၢင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းယွၼ်းတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉလႄႇပၼ် လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် ၽူႈမႃးၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ယဝ်ႉ။
 • 3 လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ သူၺ်ႇပျီႇမူဝ်း သဵၼ်ႈတၢင်း 35 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 65 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 66)။ +959771111900ပဵၼ်လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ တီႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်၊ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႆႈၵူႈမဵဝ်း။ ၽွင်းၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၵိုၼ်းသတ်ႉ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးႁိမ်းႁွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း 25 ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 81 တေႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 84 ယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးၼမ်လိူဝ် တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႆႉယူႇ။

 • 1 ႁူင်းႁႅမ်း AD1 သဵၼ်ႈတၢင်း ဢဵင်ႇတေႃႇယႃႇ သိၼ်ႇတတႃး၊ ၸႄႈဝဵင်း ၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ (မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၵွင်းမူး ဢဵင်ႇတေႃႇယႃႇ) - +95 2 34505, +95 9 6502430တင်းၵၢတ်ႇလူင်ၸေးၶျူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်။ တီႈၸိၵ်းၸွမ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၵ်းတွၼ်းဝႆႉယူႇသေဢၼ်ဢၼ်။ ဢွင်ႈၼွၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေတႃႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ၶၼ်ႇထုၵ်ႇယူႇ။ US$15-30
 • 2 ႁူင်းႁႅမ်း ဢီးထီႇ (ET Hotel) သဵၼ်ႈတၢင်း 83 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 23 လႄႈ 24) - +9524066547ၶႅမ်ႉလီ လႄႈ မူတ်းသႂ်လီ။ ၸႂ်ႉ ဝၢႆႇၾၢႆႇ လႆႈလၢႆလၢႆ၊ ၸၢင်ႈသင်ႇမၢႆဝႆႉ လွင်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉသူင်ႇ၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း US$20
 • 3 ႁူင်းႁႅမ်း ၼၢႆႇလုၼ်ႇ (Nylon Hotel) (ၸဵင်ႇ သႅၼ်ႈတၢင်း 83 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 25) - +95 2 33460, +95 2 66550, +95 2 60757 - Check-in: ပေႃးမီးဢွင်ႈပဝ်ႇၼႆ ၶဝ်ႈလႆႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉ - check-out: 12:00ပေႃးဢဝ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းဝႆႉ ဢွင်ႈၼွၼ်း၊ ၶွင်ႉၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လၵ်းၸဵင်ႇတႃႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် လႄႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇတီႈၼႂ်းၶွင်ႉ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်မၼ်း မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်းသေတႃႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း (ဢမ်ႇမေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း၊ ဢမ်ႇသူင်ၸႂ်ၼိူဝ် ၶႅၵ်ႇမႃးၼွၼ်း)။ ၶဝ်တေၸၢင်ႈ တိၵိၼ်တွႆႇၵိၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတီႈ လွႆးၶူဝ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼပ်ႉသွၼ်ႇတႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇဢဝ်ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ US$10-20
 • 4 ႁူင်းႁႅမ်းမႁႃႇ (Mahar Hotel) သဵၼ်ႈတၢင်း 24 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 83 လႄႈ 84) - +9524022854 - Check-out: 12:00ပေႃးတင်းႁူင်းႁႅမ်းၼၢႆႇလုၼ်ႇၼႆ ယၢၼ်ၵၼ် လွၵ်းၼိုင်ႈ၊ ဢွင်ႈၼွၼ်း သႅၼ်ႈသႂ်လီ သေ ပေႃးဢဝ်တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႃႈ တင်းၵႃႈၶၼ်မၼ်း ၵိုင်ႇတၢၼ်ၵၼ်ယူႇ၊ ပေႃးပဵၼ် ၶွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်တႄႉ လဵၵ်ႉဝႆႉ။ မီးပႃး ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ၸႂ်ႉလႆႈဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ တီႈၼႂ်းလုမ်း၊ ၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း။ US$18-25
 • 5 ႁူင်းႁႅမ်းၽီးၶွၵ်ႉ (Peacock Lodge) သဵၼ်ႈတၢင်း 60 - +95261429 - ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်း မဵဝ်းၼွၼ်းတီႈႁိူဝ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်။ တင်းၵၢင်ဝဵင်းသေတႄႉ ယၢၼ်ၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်း။ မီးပႃး လႅင်တႃႇၶၢတ်ႈ။ တီႈၼႂ်းၶွင်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။ ၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ဢၼ်လႆႈၵိၼ်ၼႂ်းသူၼ်။ မီးပႃးၼမ်ႉဢုၼ်ႇ။ ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် တႃႇႁပ်ႉသူင်ႇ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်၊ သိုဝ်ႉမႂ်တိုတ်းရူတ်ႉပၢတ်ႉၸ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶွင်ႈၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ US$35၊ ၶွင်ႉၶိုၵ်ႉၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ US$55
 • 6 Rich Queen သဵၼ်ႈတၢင်း 87 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 26 လႄႈ 27) - +95 2 260172, +95 9 91028348ပဵၼ်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်လႆႈယိၼ်းပဵၼ် တီႈဢၼ်ၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ မၼ်းပႃးၶူဝ်းၶွင်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၼင်ႇ ဢၢင်ႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ။ ၵူႈဢွင်ႈဢွင်ႈၼႆႉ မီးမႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ US$25
 • ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ရၢႆႇယႄႇ (Royal Guesthouse) မၢႆ 41 သဵၼ်ႈတၢင်း 25 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 82 လႄႈ 83၊ မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်း) - +95 2 65697Check-out: 12:00ဢွင်ႈၶၢၼ်း ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ တီႈၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း မီးၽတ်ႉလူမ်း လႄႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉတႄႉ ၸႂ်ႉၸွမ်းၵၼ်၊ ပေႃးဢၼ်ၶၼ်မၼ်း ၵႃႈသေၼႆႉ မီးပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်းသေ ၸမ်ၵၼ်တင်း ႁေႃၶမ်း။ တီႈၽၢႆႇပုၼ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈလႅင် (ၼိုင်ႈဝၼ်း 1,500 ၵျၢပ်ႈ၊ မီးတီႈငူပ်ႉငိၵၼ်)။ ၵူၼ်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼမ်လႄႈ သင်ၶႂ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆ သင်ႇမၢႆဝႆႉၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈ။ US$7+
 • ႁူင်းႁႅမ်း ၸပႄႇၽျူႇ (Sabai Phyu Hotel) သဵၼ်ႈတၢင်း 81 လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း25/26ၼင်ႇ တီႈတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ၵႆႉယွၼ်ႉလိူဝ်ၼမ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႆႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးဢဝ်တီႈ ဢေႇရိယႃႇၼႆႉဝႃႈ တေပဵၼ် တီႈၼွၼ်း ဢၼ်လီသုတ်းယူႇ။ ၼမ်ႉၵိၼ် လႆႈလၢႆ။ တႃႇတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် လႆႈပၼ် US$1။ မူၵ်ႇသိတ်းၼမ်ႉဢၢပ်ႇၶဝ် ၶႅမ်ႉလီ။ US$10-20
 • 7 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ယူဝ်းယူဝ်းလေး (Yoe Yoe Lay Guesthouse) ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 35 လႄႈ 36၊ ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 57 လႄႈ 58 ၊ Shwe Gal Pwar (လုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်း ၵႂႃႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႈ 10 တႃ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သၢႆ မၢႆ 11 တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 35၊ 300 ၵျၢပ်ႈ) - +95 944 404 1944 - Check-in: 12:30 - check-out: 12:00တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ၊ တၢင်းၵိၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸႂ်ႉလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇ လႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ် လၢႆလၢႆ။ တီႈၼွၼ်းသႅၼ်ႈသႂ် ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉဢုၼ်ႇတႃႇဢၢပ်ႇ။ ၸဝ်ႈၶွင် "မမ" လႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်မၼ်းၵေႃႈ မေႃၸွႆႈထႅမ်။ လႆႈယိၼ်းပဵၼ်ၼင်ႇ ယူႇတီႈႁိူဝ်း။ မီးလႅင် တႃႇၶၢတ်ႈ (ၼိုင်ႈဝၼ်း 2000 ၵျၢပ်ႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တႃႇၶၢတ်ႈ (ပေႃးပဵၼ် သီႇမီးဢေႃႇတူဝ်ႇ 10,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ် ဢေႃႇတူဝ်ႇၵီႇယႃႇ 12,000 ၵျၢပ်ႈ၊ တႃႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း)။ ၸဝ်ႈၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ရူတ်ႉ တႃႇထွင်ႈတဵဝ်း။ လုၵ်ႉတီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢီးမေးလ်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈသင်ႇမၢႆဝႆႉ။ ပေႃးပဵၼ် တီႈၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ ပႃးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း US$30၊ ၶွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉၸွမ်းၵၼ်။ ပေႃးပဵၼ် ၶွင်ႉပႃး တီႈၼွၼ်း 4 လႄႈ 6 ၼႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉတေတူၵ်း US$7 (ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ ပေႃးၸဝ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈထႅမ်သႂ်ႇၼႆ 2,000 ၵျၢပ်ႈ။ မၼ်းၵေႃႈၵိုင်ႇယူႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ၊ ၵေႃႇၾီႇ/ၼမ်ႉၼဵင်ႈ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၸီႇ၊ ဢူၼ်တႃးၶဝ်ႈမုၼ်း၊ ၶႆၼမ်ႉၼူမ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ တဝ်ႈၼမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈသွႆး၊ တႅင်တမ်ႇပူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ)။ US$7-30
 • 8 ႁူင်းသဝ်း တရိမ်းလႅၼ်း (Dreamland Guesthouse) ၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 69 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 37 - +95 2-32850 (ၾူင်းသၢႆ), +95 9-402544997, +95 9-43068299 - လွင်ႈဢၼ်ၶႅမ်ႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉပႃး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢွၼ်သေ ဢၼ်ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၵိၼ်မီးဝႆႉတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈမုၼ်း (ၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ထူဝ်ႇ၊ ၵူၺ်ႈ)၊ မူင်ႉႁိင်းငႃး၊ ၶဝ်ႈသွႆးတႆး၊ ၶႆႇၵႆႇ ၸၸိူဝ်းၼႆႉ။ မီးပႃး ၵေႃႇၾီႇလႄႈ ၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ် သၢမ်မဵဝ်း။ တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈသင်ႇၼၼ်ႉ မဵဝ်းၼမ်ႉၼဵင် မီးပဵၼ် 8 မဵဝ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ထၢမ်တီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းလႄႈ။ တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၽၢၵ်ႇၼိုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် သတူႇတီႇယူဝ်ႇၵၢႆပၢႆးမွၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် မႃးတွႆႇတြေႃး ဢမ်ႇၼၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်း ပီႇယႃႇၼူဝ်ႇ လႄႈ မီးပႃးပွႆးၸၼ်ႁၢင်ႈပၢၼ်းသီသေ။ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် မေႃမိုတ်ႈၵိုတ်း လႄႈ မေႃၸွႆႈထႅမ်။ တီႈႁူင်းသဝ်းၼႆႉ မီးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း လႄႈ မီးတီႈၼွၼ်းၸပ်းၽႃ ဢၼ်ပႃးႁၢၼ်ႉ၊ မီးပႃး ၽႃႈၵင်ႈ၊ ၵွၵ်းၽႆးၾႃႉ လႄႈ ႁူးသဵပ်ႇၽႆးၾႃႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၼွၼ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၼိူဝ်ၼႆ တေလႆႈၶိုၼ်ႈၸွမ်းၶူဝ်လႆ။ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၶွင်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉတင်းၼမ်သေ မီးပႃးၼမ်ႉဢုၼ်ႇတႃႇဢၢပ်ႇ။ ၸႂ်ႉလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇၵူႈတီႈ၊ သႅၼ်ႈသႂ်၊ မီး လႅင် လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တႃႇၶၢတ်ႈ၊ ၼမ်ႉၵိၼ် ၵိၼ်လႆႈလၢႆလၢႆ၊ ၽႃႈၸဵတ်ႉ လႆႈလၢႆလၢႆ။ dorm US$10

တီႈၵႃႈၶၼ် ထၢၼ်ႈၵၢင်[မႄးထတ်း]

 • 9 Bagan King Blk-732၊ မၢႆ (44)၊ ၸဵင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း 73 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 28၊ ၸႄႈဝဵင်းၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ - +9524067123ႁူင်းႁႅမ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း၊ ၶဝ်ႈပႃး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ပႃး၊ ၸႂ်ႉလႆႈဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။ တႄႇ US$70
 • 10 ႁူင်းႁႅမ်း သႃႇႁႃႇရႃႉ (Hotel Sahara) မၢႆ- 414/A, သဵၼ်ႈတၢင်း 80၊ ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵၼ်ႈတၢင်း 26 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 27 (တင်းၸဵင်ႇၶူးဝဵင်း ၽၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူင်းသေ ယၢၼ်ၵၼ် 50 မီႇတႃႇ) - +95267313 - Check-in: 14:00 - check-out: 12:00ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်း လၢဝ်သွင်လုၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ၶဝ်ႈပႃး 29 ၶွင်ႉ (မဵဝ်းၶွင်ႉ မီး 3 မဵဝ်း)၊ ၶွင်ႉတၢင်းသဵင်ႈၶဝ်ႈပႃး ဢႄးၵွၼ်း၊ ထီႇဝီႇ၊ တိူၵ်ႈၼမ်ႉၶႅင်၊ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼမ်ႉၵတ်း တႃႇဢၢပ်ႇ၊ ၽႃႈဢၼ်ၼွၼ်းၶႅမ်ႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၶွင်ႉ deluxe ၼႆ တိူဝ်းၵႂၢင်ႈယႂ်ႇ သေ ၶဝ်ႈပႃး ဢၢင်ႇၸေႈၼမ်ႉတႃႇဢၢပ်ႇ။ တီႈၼႂ်း တူင်ႇတီႈၼၼ်ႉ ဝၢႆႇၾၢႆႇၸႂ်ႉလႆႈလၢႆလၢႆ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ် ပူႇၽေး 06:30-09:00။ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း မေႃယုမ်ႉယၢႆႈ မေႃလၢတ်ႈပႃး ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလႆႈ လီလီ။ ပေႃးၶၢဝ်း ၵူၼ်းႁၢင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ standard double ၼႆႉ US$16၊ တွၼ်ႈတႃႇ superior twin ၼႆႉ US$19၊ တွၼ်ႈတႃႇ deluxe doubl ၼႆႉ လႆပၼ်ႈပၼ် US$25 ။ ပေႃးၶၢဝ်း ၵူၼ်းၵပ်ႉတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇ standard double ၼႆႉ US$20၊ တွၼ်ႈတႃႇ superior twin ၼႆႉ US$25၊ တွၼ်ႈတႃႇ deluxe double ၼႆႉ US$30။
 • 11 Mandalay City Hotel သဵၼ်ႈတၢင်း 26 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 82 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 83) - +95236146ႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈလီ၊ ဢမ်ႇပေႃးမေႃးပၼ်း၊ ဢွင်ႈၼွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႈ လီ ၊ မီးပႃးၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လီ။ US$80
 • 12 Smart Hotel မၢႆ 167၊ သဵၼ်ႈတၢင်း 28 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 76 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 77 ၸႄႈဝဵင်းၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ) - +95 2 4032682ႁူင်းႁႅမ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈၵၢင်ဝဵင်း။ မီးဝႆႉ မဵဝ်းဢွင်ႈၼွၼ်း လၢႆမဵဝ်း၊ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈမၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ (မိူၼ်ၼင်ႇ လၵ်းၸဵင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ)။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်းသေ ၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တႃႇၶပ်ႉမၢႆၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်း၊ တႃႇမႂ်တိုတ်းလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်တေသိုပ်ႇၵႂႃႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ မီးပႃး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ပႃး။ ၸႂ်ႉလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။ US$60-90

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

 • 13 Mandalay Hill Resort မၢႆ 9၊ Kwin (416B)၊ သဵၼ်ႈတၢင်း 10၊ တိၼ်လွႆမၢၼ်းတလေး၊ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ - +9524035638ပဵၼ် ႁူင်းႁႅမ်း 8 ၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်းတလေး။ တႄႇ US$170
 • 14 Hilton Mandalay မၢႆၼိုင်ႈ 1၊ တီႈ ၸဵင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း 26 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 66 - +9524036488မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ် ႁူင်းႁႅမ်းသီႇတူဝ်းၼႃး (edona hotel)။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁီႇလ်တၼ်ႇၶဝ် ဢၼ်တင်း ၽိင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ လၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ လေႃးၵၼ်သေ ပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈဝႆႉ၊ မီးတေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ႁေႃၶမ်း လႄႈ လွႆမၢၼ်းတလေး။ တႄႇ US$121
 • 15 ႁူင်းႁႅမ်း ၸေးၶျူဝ်ႇ (Zegyo Hotel) သဵၼ်ႈတၢင်း 84 (ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 27 လႄႈ 28 ဢိူမ်ႈၵၼ်တင်း ၵၢတ်ႇၸေးၶျူဝ်ႇ)။ ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ဢွင်ႈၼွၼ်ႈ ၵဵင်ႈသႂ်လီ။

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ တီႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်လိူင်ႇ သေ ပဵၼ်ၵႅၼ်ၵၢင် တီႈၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်ႈၵမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2005 ၼၼ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇၸေးၶျူဝ်ႇ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇမႃး။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်လွတ်ႈၽေးလီ ဝဵင်းၼိုင်ႈ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇ[မႄးထတ်း]

 • ဢမရပူႇရ – ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်း တီႈၵဝ်ႇမွၼ် လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇ ၶူဝ်ဢူးပဵင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူဝ်မႆႉသၵ်း ယၢဝ်းသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ။
 • သီႇပေႃႉ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇ 06:00 လႄႈ 14:30 (5,000 ၵျၢပ်ႈ)၊ တၢင်းႁိုင် 5 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • မေႃႇလမႅင်ႇ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ Shwe Mandalar ၶၢဝ်း 18:00 (15,000 ၵျၢပ်ႈ)၊ ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉၸ် ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၶဝ်ပၼ်ပႃး ၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈ၊ မွၼ်ႁူဝ်၊ ၽႃႈမႆ၊ ၵၼ်းသီၶဵဝ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉ။ ၽႅဝ်တီႈ မေႃႇလမႅင်ႇ ၶၢဝ်း 05:00 မူင်း။
 • ပၢင်ႇဢူး (မေႇမျူဝ်ႉ) – ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈ ၼိူဝ်လွႆၵဝ်ႇ ၶွငဢိင်းၵလဵတ်ႈ တီႈၼႂ်း ပႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်သုင်သုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီး ၶူဝ်းပူၺ်ႈ ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ တင်းၼမ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၸွမ်း သူၼ်မွၵ်ႇမၢၵ်ႇ (ဢၼ်ယိူင်ႈႁဵတ်းမိူၼ်ဝႆႉ ၼင်ႇ သူၼ် Kew ၶွင် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇ)။ လႆႈႁူႉၸွမ်း ယွၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မီး ႁူင်းႁဵၼ်းၸွႆႈသၢင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း (Defence Services Academy) ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်ၶၢတ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆ ၶဝ်တေမႃးႁပ်ႉ (ပေႃးၼင်ႈၽၢႆႇၼႃႈ 7,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ပေႃးၼင်ႈၽၢႆႇလင် 6,500 ၵျၢပ်ႈ၊ တၢင်းႁိုင် 1½ မူင်း)။ ပေႃးၶီႇ ရူတ်ႉႁၢႆးလၢတ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၼမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း 27 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 82 သေဢွၵ်ႇ (1,500 ၵျၢပ်ႈ၊ တၢင်းႁိုင် 2 မူင်း)။ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်းၼႆ တေလႆႈ ႁၼ်လွင်ႈမုင်ႈယဵမ်ႈသၽႃႇဝ လႄႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ် ၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်းတႄႉ တိုၼ်းထုၵ်ႇ ၶီႇတူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၼႆႉယူႇ။ ရူတ်ႉလဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇတီႈ တႃႈလိူဝ်ႇ ၶၢဝ်း 04:00 မူင်း (တွၼ်ႈတႃႇ တီႈၼင်ႈထၢၼ်ႈသုင် တႄႉ လႆႈပၼ် US$3)။
 • မိၼ်းၵုၼ်း – ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸွမ်း ႁိင်ႇလူင်မိၼ်းၵုၼ်း (ႁိင်ႇဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ)၊ လႆႈၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆတၢင်းၼမ်ႉ။ ႁိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်းၵုၼ်း (ၽူႈႁေႃႈရူတ်ႉ ႁူႉၵူႈၵေႃႉ) ၶၢဝ်း 09:00 မူင်းသေ ဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈ 5,000 ၵျၢပ်ႈ။
 • ၸႄႈၵႅင်း – ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵျွင်းၽြႃးပုတ်ႉထ လႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတင်းၼမ်၊ ဢၼ်ၼမ်သုတ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈ လွႆၸႄႈၵႅင်းယဝ်ႉ။
 • တႃႈၵုင်ႈ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၵႂႃႇတင်းၶိုၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 07:00 လႄႈ 09:00 မူင်း (10,500 ၵျၢပ်ႈ)။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ရူ 16,000 ၵျၢပ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉၵႂႃႇတီႈၵႆသေဢွၵ်ႇ။
 • ပူးၵမ်ႇ ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် (ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် OK ၼၼ်ႉ တေႁပ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵႂႃႇသူင်ႇထိုင်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ) 8,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးၶီႇ ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆ (တၢင်းႁိုင် 13 ၸူဝ်ႈမူင်း) ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ လႄႈ ဝၼ်းပုတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 05:30 မူင်း လႆႈပၼ် US$15 သေ ပေႃးပဵၼ် ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇၽႂ်း (8 ၸူဝ်ႈမူင်း) ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:00 မူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်း လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တေႃႇ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇၵူၺ်း၊ ၵႃႈၶၼ် US$45။ လုမ်းၶၢႆမႂ်တိုတ်းတႄႉ မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 35 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸဵင်ႇပၢၼ်း (ပေႃးပဵၼ် ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၵျၢပ်ႈ)
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း တႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။