Download GPX file for this article
20.355556100.081389Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း (สามเหลี่ยมทองคำ, Golden Triangle) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး၊ တီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း ၶွင် မိူင်းထႆး ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ ပၢင်ၵုမ် လၢဝ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ ထႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼၼ်ႈသေ ပဵၼ်မႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈၼၼ်ႈတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ သူပ်းရုၵ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ် ၼမ်ႉမႄႈၶွင် မႃးႁူပ်ႉၵၼ်တင်း မႄႈၼမ်ႉရုၵ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၶိင်ႇၶၢဝ်းႁႅင်ႈ တီႈ ၼမ်ႉမႄႈၶွင် လႄႈ ၼမ်ႉရုၵ်ႉ မႃးႁူပ်ႉၵၼ် - တီႈၽၢႆႇၼႃႈၼႆႉပဵၼ် ပွတ်းထႆး၊ တီႈၵုၼ်ႁၢတ်ႇသၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်း မျၢၼ်ႇမႃႇသေ ၽင်ႇတေႃႇၼႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ပွတ်းလၢဝ်းယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ပိုၼ်းဝႃႈတႄႉ ထုင်ႉသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၼမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈၽႅၼ်ႇသေ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ လိၵ်ႈမၢႆတွင်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်းဝႆႉယဝ်ႉသေ ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ် ၶိုမ်းလူင် တႃႇၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သၢႆငၢႆၼႃႈလိၼ်တႄႉ ပဵၼ် ထုင်ႉလွႆ၊ ဢဝ် မႄႈၼမ်ႉရုၵ်ႉ ဢၼ်လႆၶဝ်ၸူးတီႈၼႂ်း ၼမ်ႉမႄႈၶွင် ၼၼ်ႉ ၶၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ မႄႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်လိၼ်သၽႃႇဝ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းသၢမ်မိူင်း လၢဝ်း (မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉမႄႈၶွင်ႈ)၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ မႄႈၼမ်ႉရုၵ်ႉ) လႄႈ ထႆး (မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉမႄႈၶွင်) ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ် ဢၼ်မႃးတီႈၼႆႈၼႆႉ မႃးၸွမ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼႄႉၼမ်းထူဝ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးရူတ်ႉသွင်ထႅဝ်သီသွမ်ႇ ဢၼ်လႅၼ်ႈၸူး သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မႄႈသၢႆ (45 မိတ်ႉၼိတ်ႉ၊ 40 ပၢတ်ႉ) တေႃႇ ၵဵင်းႁၢႆး (15 မိတ်ႉၼိတ်ႉ၊ 20 ပၢႉတ်ႉ) ၼၼ်ႉသေ 20 မိတ်ႉၼိတ်ႉ ၼိုင်ႈၵမ်း ၶိုၼ်းမီးရူတ်ႉဢၼ်ပွၵ်ႈၸူး ႁၢၼ်းတေႃႇထိုင် 15း00 မူင်းယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုတ်ႈၵႂႃႇ ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ်လိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းသႅၼ် ဢၼ်မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉ ၵႃႈၸၢင်ႈတုၵ်ႉတုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႃႈ တေလႆႈပၼ်ၶဝ်ယူႇ 70 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း (မိူင်းထႆး)

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ် ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈႁိူဝ်းသေ ၸွမ်ႇတူၺ်း ႁိမ်းႁွမ်း သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ သူပ်းရုၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉမႄႈၶွင် တေႃႇ ၵဵင်းသႅၼ် လႄႈ ၵဵင်းၶွင် ဢၼ်တေႁိုင် မွၵ်ႈ 40 မိတ်ႉၼိတ်ႉ တေႃႇ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ၼမ်ႉမႄႈၶွင်
ႁိူဝ်းၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်ပုတ်ႉထ ၼင်ႈဝႆႉတီႈၼိူဝ်မၼ်း

ဢွင်ႈတီႈပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း မႄႈၼမ်ႉႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၽင်ႇၼမ်ႉ ပွတ်းၽၢႆႇထႆး၊ ၽွင်းၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ၽွင်းၼမ်ႉမႄႈၶွင် ယွမ်း ဢၼ်ဢဝ် ပႅၵ်ႈသၢႆးႁဵတ်းပဵၼ်မၢႆဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်တီႈမၼ်းဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႃႈမီးတီႈဢၼ်ၶိုၵ်ႉသင်တႄႉတႄႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇတိူဝ်းယုၵ်ႉသုင် လွင်ႈၸၼ်ၸႂ်ၼႆသေ တီႈၽင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ - တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈလူင်ပုတ်ႉထ ဢၼ်ၼင်ႈဝႆႉတီႈၼိူဝ်ႁိူဝ်း၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸၢင်ႈလူင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မၼ်းသေ မီးတီႈၼင်ႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ (လႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းလူႇ၊ ၵေႃႈမႅၼ်ႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ)၊ မီးဢွင်ႈတီႈထွတ်ႈမျၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶိူဝ်းၶုၼ်၊ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း၊ မီး ႁိူၼ်းၶီႇတၢင်းၵျေႃႇ တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်၊ လၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင်မၢႆတွင်း လႄႈ လၢၼ်ႉၵႃႇၽီႇသတၢႆႇ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉ။

ႁူင်းၼႄၶွင်ယႃႈၽႅၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈၵႄႈလွႆ
 • 1 ႁူင်းႁေႃ ယႃႈၽႅၼ်ႇ၊ သူၼ်မွၵ်ႇ သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း (หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ) Moo 1၊ ပၼ်သူပ်းရုၵ်ႉ၊ ဝိင်း (မီးတီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၵၢင်တီႈ ယၢၼ် 2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်တၢင်းၵႂႃႇ မႄႈသၢႆ) - +66 53 784444-6Tu-Su, 08:30-16:30ၼႂ်းၵႃႈႁူင်းၼႄၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တီႈသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းၼႄယႃႈၽႅၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တီႈလီၶဝ်ႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ တႃႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇသေ မၼ်းၼႄဝႆႉ ပိုၼ်းယႃႈၽႅၼ်ႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ၊ ၸၼ်ႉၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈၽႅၼ်ႇ၊ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈၽႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၼႄဝႆႉပႃး လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ႇ ၽုၵ်ႇယႃႈၽႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းႁူင်းၼႄၼၼ်ႉ ပၢႆမီး ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈၽႅၼ်ႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇဝႆႉၵွၼ်ႇ။ ႁူင်းၼႄၼႆႉတႄႉ မၼ်းဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် "တီႈလဝ်ႇမူၼ်ႈပၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ" ၼႆသေတႃႉ တီႈတႄႉမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် သူၼ်မွၵ်ႇယႃႈယႅၼ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈၼႄ သႅၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၼႄဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၸပ်းၸႂ်ၼိူဝ်ယႃႈၽႅၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်လီယွင်ႈၵုင်ၶဝ်တႄႉ တေႃႈပဵၼ်ပိုၼ်းၶွင်တူဝ် မိူင်းထႆး ၶဝ်ယင်း ဢမ်ႇႁူမ်ႇ ဢမ်ႇသိမ်းသင်သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်လွင်ႈ CIA ၶဝ် ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းၼႄဝႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းထူဝ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်။ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ၶိူဝ်းၶုၼ် တွႆးတုင်း သေ ၸတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ၊ ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႇၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်း ၶိုၼ်းလူႇတၢၼ်း။ 200/150 ဝၢတ်ႇ တႃႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း/ၵူၼ်းထႆး
 • [ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ ဢၼ်ၵဝ်ႇ] ႁိူၼ်းယႃႈၽႅၼ်ႇ 212 Moo 1၊ ပၼ်သူပ်းရုၵ်ႉ၊ ဝိင်07:00-19:00ပဵၼ်ႁူင်းၼႄ ဢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ႇႁဵတ်း၊ ၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း လၢၼ်ႉၶၢႆၶွင် တီႈမၢႆတွင်း၊ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်း ႁူင်းႁေႃလူင် လႄႈ လဵၵ်ႉသေ ႁူင်းႁေႃသေ လွင်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းယႃႈၽႅၼ်ႇ လႄႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈၽႅၼ်ႇ ႁူဝ်တေႃႇ ႁၢင်။ 50 ymwfh
 • ၽရႃႉထၢတ်ႈတွႆးပူႇၶဝ်ႈ (พระธาตุดอยปูเข้า) (မီးတီႈၼိူဝ်လွႆ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း)။ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶွင် ဝဵင်းႁီရၢၼ်ၼၵ်ႉၶွၼ်ႊငိုၼ်ႊယၢင်ႊ မိူဝ်ႈ ၵၢင် ပီႁူဝ်ပၢင်ႇ 8 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝိႁၢၼ်ႇၵဝ်ႇမွၼ် ဢၼ်ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်းဝႆႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ၵိၵ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်မၢႆ သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း။
 • ၶီႇႁိူဝ်း ၶၢမ်ႈၵႂႃႇၸူး ၵုၼ်ဢွၵၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈသဝ်၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင် မိူင်းလၢဝ်း။ တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၼႆႉၼႆ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ဝီႇသႃႇ တႃႇ မိူင်းလၢဝ်း။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵႄႈ ထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်သေ ႁိူဝ်းဢွၼ်ႇဢိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈယူႇ။ ၵုၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၶဝ်တေတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ တီႈမိူင်းလၢဝ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝီႇသႃႇတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢွင်ႈတီႈတၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇလႆႈ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ပေႃးလုၵ်ႉတင်း ၽၢႆႇႁွင်ႇမႃးၼႆ တေလႆႁၼ်မီး လၢၼ်ႉၵႃႇၽီႇတင်းၼမ် ဢၼ်ဢဝ်မႆႉမွင်သေ ႁဵတ်းဝႆႉၼၼၼ်ႉသေ တီႈၸွမ်း ၽင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် လၢၼ်ႉၵႃႇၽီႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ် လႄႈ တေလႆႈႁၼ်ပႃႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉယူႇ။

 • သီဝၼ်း (Sriwan) (တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ႁူင်းႁႅမ်း ဢိမ်ႇၽႃႇသႄႇလ်)။ ၵဵင်ႈသႂ်လီ၊ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵိၼ်ဝၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉ၊ ၸၢင်ႈလႆႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလၢႆလၢႆမဵဝ်း ဢၼ်ၵႆႉလႆႈႁၼ် တီႈမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၵိၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း။ ၶဝ်ႈသွႆး လႄႈ ၶဝ်ႈၽၵ်းၼႆႉ တႄႇတီႈ 40 ပၢတ်ႉ။ 100 ပၢတ်ႉ

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၽင်ႇၼမ်ႉ ပွတ်းၽၢႆႇထႆးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ ႁူင်းႁႅမ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်တိူဝ်းၶႅမ်ႉၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်မီးတီႈ ၵဵင်းသႅၼ်ၵဵင်းၶွင် လႄႈ ၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ မႃးဢႅဝ်ႇၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်းၵူၺ်း။

 • Anantara Golden Triangle Resort & Spa (อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา) 229 Moo 1 (ပူၼ်ႉသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်းၵႂႃႇ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ႁူင်းၼႄယႃႈၽႅၼ်ႇ) - +66 53 784084Check-in: 14:00 - check-out: 12:00ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈ လႄႈ သပႃး ဢၼ်မီး ၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၶွင်တူဝ် လႄႈ မီးၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တႃႇဢဝ် ၸၢင်ႈ မႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ သေ ဝႆႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးလႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငႄႈ။ 35,000+ ပၢတ်ႉ(ၶၢဝ်းၵူၼ်းဢႄႇ)
 • Four Seasons Tented Camp Golden Triangle (ဢွင်ႈတီႈမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်သိူင်ႇသိမ်းဝႆႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇလႆႈတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ သင်ႇမၢႆဝႆႉထႃႈ။) - +66 53 910200တေၸၢင်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸၢင်ႉ လႄႈ ထူဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼၢမ်း။ 50,000+ ပၢတ်ႉ

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

 • ဢွၵ်ႇၵႃႈတီႈ လႅၼ်လိၼ် ထႆး-မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်မီးတီႈ မႄႈသၢႆ
 • ပေႃးၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း တေႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶွင် ၵဵင်းသႅၼ်
 • ပေႃးၵႂႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆ လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းၶွင် ၵႂႃႇၸူး မိူင်းလၢဝ်း
 • ၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်၊ ၵႃးၶၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇသေ ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းႁၢႆး


Golden Triangle (Southeast Asia)


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။