Download GPX file for this article
18.433394.3167Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

'ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ (မၢၼ်ႈ ငပလီ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ Ngapali) ၼႆႉ မီးတီႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇပွတ်းတူၵ်းယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ

ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇၼႆႉ တင်း ဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး တီႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇသေ ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 7 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ သေ ပဵၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ငပလီႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း မၼ်းလႄႈ ၽွၼ်းမၼ်းတႄႉ ၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းမၼ်းသေ ပေႃးပဵၼ် ၶၢဝ်းၵူၼ်းဢႄႇတႄႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼမ်တႄႉတႄႉ။

တီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးသေတႃႉ မၼ်းတိုၵ်ႉတဵတ်ႇယဵၼ်လီ သေ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇပႆႇတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ သၽႃႇဝၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ဝူၼ်ႉတႃႇၵမ်ႉထႅမ် တႃႇ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼင်ႇဝႃႈ ငပလီႇၼႆႉ ပဵၼ် ပၢႆတၢင်းဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်လီဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶႅၼ်းၸႂ် ၶဝ်ၵူၺ်း ၸၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁႅမ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ်ထၢၼ်ႈသုင်သုတ်း ၼင်ႇ Bayview Ngapali, Amata Resort, Amazing Ngapali လႄႈ Anawa ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူင်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် The southern stretch ၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈတိူဝ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ယူႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၶွပ်ႇ တႃႇၵိၼ်၊ တႃၼွၼ် လႄႈ တႃႇလိူၵ်ႈသၢင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇတီႈၼၼ်ႈ။

တီႈ ငပလီႇၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမႃး ပင်ႇၵလူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝၢႆးလင် ပီ 1990 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၸၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွၵ်းလၢႆး တႃႇႁႂ်ႈ ႁူင်းႁႅမ်း ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်ထူဝ်းရိတ်ႉဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ် တႃႇ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ငပလီ လႄႈ တၢၼ်ႇတွႆး ပေႃးတေမီး ငိုၼ်းၶဝ်ႈ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ် ဢၼ်မီး လုၵ်း 9 လုၵ်း။ သၢႆငၢႆၽိင်ႈၽႃႉၵၢၼ်မိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၼမ်ၼင်ႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယူႇ။

ငပလီႇၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်တႃႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႄႉ တေလိူၵ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တၢင်ႇဢၼ်။ ရီႇသွတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇၵင်ႈဝႆႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼႃႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢၼ်ႇတွႆး တႄႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးၸမ်ၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ငပလီႇ

တၢၼ်ႇတွႆး ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်းၽႄ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ငပလီႇ (ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ)ယဝ်ႉ။ တႃႇလိူၵ်ႈသၢင်ႈၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တီႈၼႆႈ ယူႇ— တင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်၊ တင်းႁိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် တင်း ႁိူဝ်းမိၼ်။

လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇဢဝ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ တႃႇ 6-12 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ႇ တႃႇ ၽႅဝ် ငပလီႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶႂ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ ဝ်ႉ။ ရူတ်ႉပိၵ်ႉၵပ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉဝႅၼ်ႇ ဢၼ်ၶီႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇၵႂႃႇမႃး တၢၼ်ႇတွႆးၼႆႉ တေလႆႈပၼ် 500 ၵျၢပ်ႈ။ တီႈတူဝ်တၢၼ်ႇတွႆးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းတႃႇ ထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်။ မႂ်တိုတ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၾႄႇရီႇ တီႈ တၢၼ်ႇတွႆး ၼႆႉ ၶၢႆတီႈ Bayview Beach Resort ယဝ်ႉ။

1 တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တၢၼ်ႇတွႆး Thandwe Airport on Wikipedia (SNW IATA) ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ ယၢၼ် 5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။

တင်း ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ဢဝ်ထႅၵ်ႇၸီႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸဵဝ်းႁွတ်ႈၸဵဝ်းၽႅဝ်သေ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 4 ၵေႃႉ ၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶီႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈယူႇ။

တင်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ငပလီႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ -

 • တႃႈၵုင်ႈ &ndahs; လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉႁၢႆးဝေး ဢွင်ႇသၢၼ်းသေဢွၵ်ႇ - တၢင်းႁိုင် 11 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 21,000/19,000 ၵျၢပ်ႈ - ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် VIP/ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ။
 • ပူးၵမ်ႇ &ndahs; 24 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတီႈ ပျီႇ။ 30,000 ၵျၢပ်ႈ။

ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သင်ႇမၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပၼ် ၵႃႈမၼ်းလိူဝ် တႃႇႁႂ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇတမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၼ်တီႈ ငပလီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇငပလီႇၼႆႉ မီးၸွမ်းတေးၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 12 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တင်း ပႆတိၼ်[မႄးထတ်း]

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထင်သဝ်းၸမ်တင်း 1 တၢင်းႁူပ်ႉလူင် ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ တေးၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၽၢႆႇၸၢၼ်း ႁင်း ငပလီႇ၊ ဢွင်ႈတီႈၵမ်ႉၼမ် လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ တေပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ယင်းၸၢင်ႈပႆတိၼ်သေၵႂႃႇလႆႈ။

တင်း (မေႃႇတေႃႇ) ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ထႅၵ်ႇၸီႇ ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႆႉ တႃႇၵႂႃႇ တီႈသုတ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇသွင်ၽၢႆႇၼႆႉ တေလႆႈပၼ်ယူႇ 2,000 ၵျၢပ်ႈ။

တင်း ဢၼ်ၶၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၶၢတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ မီးဝႆႉ ၵႂၢင်းၽၢင်းယူႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီး ဢွင်ႈတီႈၼမ် တႃႇဢႅဝ်ႇတူၺ်း ၼင်ႇ ၽႃဢၢင်ႇ၊ ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈ ၶၢတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် လႅင်ထၢတ်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈသေ ၼိုင်ႈဝၼ်း တေလႆႈပၼ် 15,000 ၵျၢပ်ႈ (ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းႁၢင်ႇ 2017)။

တင်း ရူတ်ႉပိၵ်ႉၵၢပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ပေႃးတေၵႂႃႇ တၢၼ်ႇတွႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပိၵ်ႉၵပ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ဝႅၼ်ႇ ဢၼ်ၶီႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈပၼ် 300 လႄႈ 500 ၵျၢပ်ႈ ယဝ်ႉ။

တင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶီႇ ႁိူဝ်းႁၢင်ယၢဝ်းသေၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ သၢႆတၢင်းၼမ်ႉလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵတ်ႈၵႃႈမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်း တၢင်းႁၢင်ႈလီၽင်ႇပၢႆႇလၢႆႇၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈ တႃႇတူၺ်းယဵမ်ႈ လၢႆႇဢၼ်ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

 • 1 ၵုၼ်ပလႄး (Pearl Island) (မီးတီႈၽၢႆႇၸၢၼ်းသုတ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ)။ 2-3 hrႁူင်းႁႅမ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းလမ်ၼမ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၵုၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ တၢင်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း၊ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ယွၼ်ႇယွမ်းၵၼ် ၵႃႈသူင်ႇမၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈလမ်ၼမ်ႉ လႄႈ လွင်ႈမဵတ်းပႃ။ တီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ဢၼ်ပဵၼ် တီႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈ တႃႇဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ။ တႃႇၶၢတ်ႈႁိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 15,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 2 ၵုၼ်သၢႆးလမ် (Zalat Htone (Black Sand Island)) (မီးတီႈၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵႃႈတီႈ ႁူးဢွၵ်ႇ မႄႈၼမ်ႉတၢၼ်ႇတွႆး)။ ဢွင်ႈတီႈ လီၶဝ်ႈၸႂ်ထႅင်ႈတၢင်ႇဢၼ်၊ တႃႇလႆႈတၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈဢွၵ်ႇလႄႇ လႄႈ တူၺ်းလႅတ်ႇၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ လွင်ႈႁၢင်ႈလီႁိမ်းႁွမ်း။ ၵုၼ်ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ 40 မီႇတႃႇၼႆႉသေ ၶီႇလႅင်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၽႅဝ်လႆႈယူႇ။
ၽြႃးမုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆ
 • 3 လွႆဢမတၵႂႃႇၸူး ဝၢၼ်ႈၵျဵၵ်ႉတေႃး ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႉၸဝ်ႉလႄႈ။ ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တမ်ႇငႃႈပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်တိၺွပ်းမႃးၼၼ်ႉ တမ်းလူင်းယူႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသေ ပႆၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွႆ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ၽြႃးၸုၵ်း (ၽြႃးမုင်ႈမိူင်း) (21 မီႇတႃႇ) သေ တေလႆႈႁၼ်ပႃး တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃး တွၼ်ႈတႃႇလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် လႄႈ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသုတ်းသဵင်ႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈဢပီႇ၊ ဢၼ်လိုဝ်းလင်ၸွမ်း ပႃႇထိူၼ်ႇၼမ်ႉယိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၸႅတ်ႈမၢၼ်ႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇတူၺ်း တီႈတူၺ်းတီႈယဵမ်၊ ႁဵတ်းႁဵတ်း သိုဝ်ႉသိုဝ်ႉ တီႈဢၼ်မီးၸမ် တၢၼ်ႇတွႆး ၼၼ်ႉလႄႈ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ တီႈငပလီႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈလၢႆႈလွင်ႈလၢႆမဵဝ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈယူႇ။ တီႈၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်တိုၵ်းၵိုတ်းယူႇတင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်လႄႈ။

 • 1 ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢႅၼ်ႇတရူး (Andrew Bay) (ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢႅၼ်ႇတရူးၼႆႉ တႄႇတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းငပလီႇသုတ်းသုတ်း)။ ၶၢတ်ႈလႅင်သေၵေႃႈ ၸွၼ်ႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း တီႈ ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢႅၼ်ႇတရူး ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇၸၢၼ်း။ ၵိၼ်ၼမ်ႉၼဵင်ႈသေ တူၺ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၸိူဝ်းၵၢၼ်သုၵ်ႉဝႆႉ။ ထၢမ်တူၺ်း တမ်ႇငႃႈပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇႁွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတူၺ်း ဢိၵ်ႇတင်း လတ်းၶၢမ်ႈဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ။ ပေႃးၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်း တႃႇဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၶီႇႁိူဝ်းမႃးၼႆ၊ တၢင်းဢၼ်ၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢၼ်ႇတွႆးၼႆႉ မီး 41 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ွယၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၶီႇလႅင် ဢၼ်ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇရူတ်ႉပိၵ်ႉၵပ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ။ လႅင် 2,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ႁိူဝ်း 5,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 2 ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ် ငပလီႇ (မီးတီႈပွတ်းၵၢင် ငပလီႇ)။ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈတႂ်ႈၼမ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝႄႈမႆႈ ၼႆ ၵႂႃႇၸဝ်ႉၸဝ်ႉ သေ ယူႇ မွၵ်ႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁိုင်သေၼၼ်ႉ။ ယူင်ႉသၢင်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ clubhouse။ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ သွၵ်းတိၼ်ၵွပ်ႉၾ်။ တွၼ်ႈတႃႇ 9 လုၵ်းၼႆႉ US$20 ၊ ၵႅတ်ႇတီႇ 3,000 ၵျၢပ်ႈ
 • ၽၢႆးႁိူဝ်းၵယၵ်ႉ (Kayaking)။ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸွၼ်ႇတူၺ်း တီႈ ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ထိူၼ်ႇၼမ်ႉယိုင်ႈ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း ငပလီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၶၢတ်ႈႁိူဝ်းၵယၵ်ႉၼႆ ထၢမ်တူၺ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလႄႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လိုဝ်ႈတီႈ Bayview Beach Resort ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ Art of Sand Beach Bar။
 • ၶီႇႁူင်းၽႆးမိၼ် (Ballooning) (ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈတႄႉ သင်ႇမၢႆဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ႁႂ်ႈ ၽူႈၸိၼမ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၵ်ႈပၼ်)။ ၸွၼ်ႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း ငပလီႇ လႄႈ တၢၼ်ႇတွႆး။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၽိမ်းၸၢႆႇငၢႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၶီႇႁူင်းၽႆးမိၼ်တီႈ ပူးၵမ်ႇၼႆႉ တေတိူဝ်းမီးတီႈပွင်ႇယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းသေ တေမီးယူႇ US$200-400
 • မိပ်ႇၼူတ်ႈတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈမိပ်ႇၼူတ်ႈၼႆႉ မီးတႃႇလိၵ်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးတီႈ ရီသွတ်ႉ လႄႈ မိပ်ႇၼူတ်ႈ တီႈၼိူဝ် ၽိူၼ် တီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ 60 တႃ ၼႆႉ တေလႆႈပၼ် 12,000 ၵျၢပ်ႈ ၵႃႈတီႈ တီႈမိပ်ႇၼူတ်ႈ ရီသွတ်ႉ တူဝ်း
 • ပႆတိၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (Trekking)။ လုၵ်ႉတီႈ ငပလီႇ ၵႂႃႇၽၢႆႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ၊ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႄႈ လွႆ ဢၼ်မီး တီႈမုင်ႈတူၺ်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ လႆႈတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇၶၼ်မၼ်း ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇတႄႉ ထၢမ်တူၺ်း ႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ။
 • တီႈ တႃႇၶၢတ်ႈႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတၢင်းလိူၵ်ႈ တင်းၼမ်။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

မၢင်တီႈၼႆႉ ၶဝ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ၵၢတ်ႉသေ ပၼ်ငိုၼ်းသေတႃႉ တေထႅမ်သွၼ်ႇလိူဝ် 3% ယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ႁူင်းႁႅမ်းပေးဝိဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ၸၢၵ်ႈ ATM သေ တီႈၼမ်ၼမ် ၸၢင်ႈထုၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈသေ ၵႃႈမၼ်း တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 6,500 ၵျၢပ်ႈ။

ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ[မႄးထတ်း]

တီႈတၢင်းၽႄလူင် လႄႈ တီႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇတင်ၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼႆႉ ၵတ်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇမေႃမိုဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ မၢၵ်ႇဢုၼ်။ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း မီးဝႆႉ ဢွင်ႈၼႄႁၢင်ႈပၢၼ်းသီ။

တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းတိုဝ်း ပလႄး၊ ၶူဝ်းမေႃမိုဝ်း မႆႉသၵ်း၊ ၸွင်ႈ ဢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈပၢၼ်းသီဝႆႉ။ ၵၢပ်ႇႁွႆလူင် လႄႈ ႁိၼ်ၵူဝ်ႇရႄႇ ၵေႃႈၶၢႆ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁႂ်ႈ သိုင်ႇဝႅတ်းလွမ်ႉႁွမ်းႁွမ်း လူႉလႅဝ်ယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ငပလီႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၸွမ်း တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ တႃႇလိူၵ်ႈ မီးတင်းၼမ်၊ ပိူင်လူင်မၼ်း တီႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း တီႈၸွမ်းတၢင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉ မီးတႃႇလိူၵ်ႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁပ်ႉပႃးၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႅၵ်ႇၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅပ်ႈတေၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ဢၼ်ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇၼႃႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဢမ်ႇၵႃးသေ လွင်ႈၵၢၼ်မေႃမိုဝ်း မၢၵ်ႇဢုၼ်၊ ငပလီႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတဵင်ႇပၢၼ်ႉလႄႇႁႃၶၢႆ ဢၼ်ဢဝ် မၢၵ်ႇဢုၼ်လိပ်း ဢၼ်ဝၢၼ်ဝၢၼ် ဢၼ်လႆႈပၼ် 1000-2000 ၵျၢပ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇယဝ်ႉ။ တေၸၢင်ႈလႆႈ မၢၵ်ႇဢုၼ်၊ မၢၵ်ႇၵဵင် လႄႈ တႅင်တမ်ႇပူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ တေၵိၼ်မၢၵ်ႇဢုၼ်ၼႆၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၽႃႇပၼ်ယဝ်ႉ။

 • 1 လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ (Two Brothers Restaurant) (တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း Amata Resort)။ ၽၵ်းပႃ တီႈလၢၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵိၼ်ဝၢၼ်တႄႉတႄႉ။
 • 2 လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ မိၼ်းတူႇ (Min Thu Seafood Restaurant) (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း Aureum Palace တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း)။ တီႈလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႆႉ တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵိၼ် ပႃ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ်မၼ်းၼႆတႄႉ ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈလႄႈ။ ပဵၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ။
 • 3 သိုင်ႇၽႆး ငပလီႇ (Ngapali Kitchen) (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း Aureum Palace တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း) - +95 9421730349ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉပွင်ၵၢၼ်သေ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်ၸၢင်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ 3,000-5,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 4 ၸဝ်ႈၼၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇ (Sea Queen) (မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ရီသွတ်ႉ ဢမေးၸိင်း ငပလီႇ၊ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽၢႆႇႁွင်ႇ ငပလီႇ) - +95 1 221943တီႈတႄႉမၼ်း မိၼ်းတူႇ ၼႆႉ ၵႆႁႅင်းဝႆႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈပႃဢၼ်မႂ်ႇသႂ် တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈသေ ႁဝ်းတေဢဝ်ၵႂႃႇႁၢင်ႈႁႅင်းပၼ်တီႈ သိုင်ႇၽႆး ဢၼ်မီးတၢင်းၼႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႄႇ 5,000 ၵျၢပ်ႈ

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ လၢၼ်ႉလဝ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ၶီႇလႅင် ဢမ်ႇၼၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇသေ ၸွၼ်ႇၸွပ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁူႉဝႃႈ တေလႆႈႁႃၶဝ် တီႈလႂ်၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၽၢႆႇၸၢၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးတီႈႁိမ်း တၢင်းၽႄလူင်။ ၽွင်းၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ဢၼ်ၵျေႃႇမူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁႅမ်းၵမ်ႉၼမ်လႄႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵမ်ႉၼမ်ႉၼႆႉ ဢဝ်ၵဵပ်းၵႃႈမၼ်းၼင်ႇ ၶၼ်ႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းယဝ်ႉ။

 • 1 ၵရိၼ်း ဢႅမ်ႇပရေႃးလႃး (Green Umbrella) - +95 9421753814ပဵၼ်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လီႁၵ်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၶၢင်ႈတၢင်း။ ၵူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၵႂႃႇတႃႇ ၵိၼ်ပီႇယႃႇ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ဝၢၼ်ဝၢၼ် လႄႈ တၢင်းၵိၼ်မၢၼ်ႈ၊ မီးပႃး ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း။
 • 2 Sunset Bar 205 ငႅတ်ႉပျေႃးၶွင်ၵႂိၼ်း - +95 43 42299တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ တၢင်းၵိၼ်မၢၼ်ႈ၊ တၢင်းၵိၼ်ထႆး လႄႈ တၢင်းၵိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း။ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ပဵၼ်တီႈၶႅမ်ႉ တႃႇလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈၸႂ်ပႃးတၢင်းၵိၼ်ယူႇ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ႁၢင်ႈၽႅၼ်လိၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ
ႁၢင်ႈၽႅၼ်လိၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ

တႃႇလိူၵ်ႈ တီႈ ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆႉတႄႉ တီႈငပလီႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး။ တီႈတၢၼ်ႇတွႆး တီႈ ႁၢႆးဝေးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢွင်ႈလိုဝ်းသဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်။ တီႈ [[||||တွင်ႇၵူၵ်ႉ|တွင်ႇၵူၵ်ႉ]] ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢၼ်ႇတွႆး ယၢၼ် 85 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းယူႇ။

 • ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း Baptist Christian (မီးတီႈ တၢင်းၵႂႃႇၸူး တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်၊ ထၢမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လႄႈ)။ ပႃး ၽတ်ႉလူမ်း၊ ၸႂ်ႉၶွင်ႉၼမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ဢွင်ႈၼွၼ်းယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ပင်ႇၵလူဝ်ႇ။ US$6
 • 1 မူဝ်ႇတႄႇလ် ရႂၢႆႇယႄႇပိတ်ႉၶျ် (Royal Beach Motel) (မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁူင်းႁႅမ်း ဢမတ) - +95 1 393434, +95 9 252410700, +95 43 42411သႅၼ်ႈသႂ် လႄႈ လူမ်ၸႂ်၊ ဢွင်ႈၼွၼ်း လႅပ်ႈတေလဵၵ်ႉဝႆႉဢိတ်းဢိတ်း။ မီးသူၼ်မွၵ်ႇ လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း လႄႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၶဝ်ၵေႃႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။ ၵိၼ်တူၺ်းတီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တေႃႇၶၢၼ်းသေ လႆႈၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈ၊ တေၵိုင်ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းယူႇ။ US$15/30/55 ၵူႇၵေႃႉလဵဝ်/သွင်ၵေႃႉ/ၸၼ်ႉၼိူဝ်
 • 2 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း လိၼ်းတႃႇဢူး (Lin Thar Oo Lodge) +95 1 -397395, -226605, +95 9 5088555, +95 9 795088555, +95 9 5181911, +95 43 42426, +95 43 42322 - ပဵၼ် ပင်ႇၵလူဝ်ႇယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်မီးၸွမ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆ။ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်းထူၼ်ႈ၊ မီး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶၢတ်ႈလႆႈ လႅင်၊ မီးၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လွႆးၶူဝ်း၊ သူင်ႇပၼ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် လၢႆလၢႆ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢွင်ႈ ဢၼ်ပႃး ၽတ်ႉလူမ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉ။ (ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းလႆႈ lintharoohotel.ngapali@gmail.com) ၵူႇၼိုင်ႈၵေႃႉ US$15-30, ၵူႇသွင်ၵေႃႉ US$25-40
 • 3 ႁူင်းႁႅမ်း Silver Beach (မီးတီႈတႄႇႁူဝ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇငပလီႇ) - +95 43 42 266, +95 43 42277, +95 43 42288, +95 9 8516389 - မီးပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း၊ မူၵ်ႇသိတ်းၼမ်ႉဢၢပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်၊ ပင်ႇၵလူဝ်ႇ ၵဵင်ႈၵဵင်ႈသႂ်သႂ် US$35-45
 • 4 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း Sandoway (မီးတီႈ တွၼ်ႈၵၢင် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းၸၢၼ်း) - +95 1 294612, +95 1 298934, +95 1 398896 - ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼွၼ်းၽၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးဝႆႉ သူၼ်ႇၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း၊ ၶွင်ႉဢၢပ်ႇၼပ်ႉ၊ ထီႇဝီႇ၊ မီႇၼီႇၿႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မီးပႃး သပႃး လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ မီးၼင်ႇ သုမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶွင်ႉၼွၼ်း။ ပေႃးၶၢဝ်းၼႂ်း ၵႄႈ လိူၼ်မေႇ လႄႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼႆႉ ၸၢင်ႈတေဢိုတ်းဝႆႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႄႈ။ US$130-170 (ပေႃးၶၢဝ်း ပီမႂ် တိူဝ်းလိူဝ် 20%)
 • 5 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢမေးၸိင်း ငပလီႇ (Amazing Ngapali Resort) (ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၽေလူင် ယၢၼ်မွၵ်ႈ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ) - +95 43 42011, +95 43 42022, +95 1 203500 - ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းလႆႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ngapali@amazing-hotel.com & onlinesale@amazing-hotel.com & sale1@amazing-hotel.com .. US$150-250
 • 6 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ သပႃး ႁီႇလ်တၼ်ႇ ငပလီႇ (Hilton Ngapali Resort & Spa) (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တၢင်းၵႆ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယွမ်းယွမ်း) - +95 43 42130, +95 43 42291ဢွင်ႈလုၵ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ၊ လႆႈမုင်ႈႁၼ် ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၼွင်ထုၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ။ မီးပႃး ၵွင်ႉသၢၼ်ဢိၼ်ထႃၼႅတ်ႉၽႂ်းၽႂ်း လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ဝၢၼ်ဝၢၼ်။ ၶဝ်ႈပႃး သပႃး လႄႈ ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ ႁၢင်ႈလီလီ တီႈႁိမ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ။ လွင်ႈတိူဝ်ႉၸမ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢေးသျႃး လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း။
 • 7 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ သပႃး Aureum Palace - +95 1 399 341-5, +95 43 42 412 - ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ rsv2-aureum@myanmar.com.mm .. US$180-225
 • 8 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ပရႄးသႅၼ်ႉ ဝိဝ်း (Pleasant View Resort) (မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ) - +95 1 -393086, +95 9 73160306 - ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ ငပလီႇ။ မီး ပင်ႇၵလူဝ်ႇ 26 လင်၊ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေႃႇၼႃႈပၢင်ႇလၢႆႇ။ ၶဝ်ႈပႃး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ US$50-335
 • 9 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပေးဝိဝ်း (Bayview Beach Resort) (မီးတီႈ တွၼ်ႈၵၢင် ငပလီႇ) - +95 1 504471, +95 43 42 299 - Check-in: 14:00 - check-out: 12:00မီးတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ။ မီး ပင်ႇၵလူဝ်ႇ 45 လင်သေ ဢွင်ႈလုၵ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၽႅဝ်ႁွတ်ႈၸူးၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူၼ်ႇမွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ ဢၼ်မီးတႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇဢုၼ်။ ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ် တႃႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢေးသျႃး လႄႈ ၽၵ်းတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢႆႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ တေႃႈၵျႃႇမၢၼ်ႇၶဝ်ႈ ယင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈႁၼ် ၼိူဝ်ႉမူၶႅပ်းၶူဝ်ႈ တီႈၼႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ US$150-400
 • 10 Merciel Retreat & Resort ဝၢၼ်ႈမၸိၼ်ႇ (မီးၼႂ်းၵႄႈ Hilton Ngapali Resort လႄႈ Ngapali Paradise) - +951 536394 - US$110-140

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်တႄႉ လုၵ်ႉတီး တႃႈၵုင်ႈ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ ပူးၵမ်ႇ သေ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸူး ငပလီႇ ၵမ်းသိုဝ်ႉၵူၺ်း။ တၢင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇသေ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇသူႈမီးတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၶီႇႁိူဝ်းၵႂႃႇၸူး ၸိတ်ႉတူၺ်ႇႉယဝ်ႉ။

 • မျွၵ်ႉဢူး – ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈတူၺ်း တီႈၵဝ်ႇမွၼ်ႇ ႁင်း မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး လႄႈ ၽိင်ႈထုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ၶျၢင်း ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။
 • ပတဵင်ႇ – ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းၸွင်ႈပတဵင်ႇ။
 • ပျီႇ – ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸွမ်း ဝဵင်းၵဝ်ႇပိဝ်ႇ ဢၼ်မီးၸမ်မၼ်းၼၼ်ႉ။
 • တွင်ႇၵူၵ်ႉ – ပဵၼ်တီႈ တၢင်းၽႄလူမ်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး ပျီႇ၊ မျွၵ်ႉဢူး လႄႈ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ
 • တႃႈၵုင်ႈ
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ငပလီႇ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။


တၢၼ်ႇတွႆး
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikivoyage.org/w/index.php?title=ငပလီႇ&oldid=5593"