Download GPX file for this article
19.71361199.826944Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

 • လွႆတုင်း — ႁိူၼ်းလူင်ၶိူဝ်းၶုၼ် လႄႈ ၵျွင်းၽြႃး တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆ ဢၼ်မီး တီႈမုင်ႈတူၺ်း တၢင်းႁၢင်ႈလီ (ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈတႄႉ) လုပ်ႇၶေႃး ၽြႃးၸဝ်ႈပုတ်ႉထ
 • သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း — မီးၶိုမ်းဢိတ်းဢွတ်း တႃႇထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်ၼႆသေတႃႉ ႁူင်းၼႄယႃႈၽႅၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵိုၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်းယူႇ
 • မႄႈသၢႆ — ဝဵင်းၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း ၶွင် မိူင်းထႆး၊ ၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း ၸူး မျၢၼ်ႇမႃႇ
 • မႄႈသလွင် — လုၵ်ႉတီႈ ၶႄႇ ၸိူဝ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်သုမ်းသိုၵ်းသေ ပၢႆးမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႉတႄႇတင်ႈဝႆႉ
 • ၽူၶျီးၾႃႉ — ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း လွႆဢၼ်သုင်သုတ်း တီႈ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇသေ မီး တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ပီ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13 ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈပဵၼ် ၵၢင်ၵႅၼ် ၶွင် မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လၢၼ်ႉၼႃး ထႆး ယဝ်ႉ။ ထုင်ႉၼၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ၽိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ မီးၼမ် လႄႈ ၽႅၼ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼမ်သေ မၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢဝ်မႃး တေႃႇထိုင် ပီ 1786 ယဝ်ႉ။

သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်ပဵၼ် လႅၼ်လိၼ်တင်း လၢဝ်း လႄႈ မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈပဵၼ်မႃး တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈၽႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈမီး လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ် ၽိင်ႈထုင်ႈ လႄႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မီးလွင်ႈယူႇသဝ်း ဢၼ်ၵဵင်ႈသႂ်၊ လွင်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်း ႁိူၼ်းမႆႉမွင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၽၢင်ႁၢင်ႈၶွင်တူဝ်ယူႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။

ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းမီး လၵ်းထၢၼ် ၽိင်ႈငႄႈ မိူဝ်းၵွၼ်ႇ ၶွင်မၼ်း လႄႈ မီး ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇမွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈသၽႃႇဝ ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ် တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ဢၼ်ၸွႆးႁွႆး လၢႆးယူႇသဝ်း ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပႃး ႁူး ထူဝ်းရိတ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸူး မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပထဝီႇ[မႄးထတ်း]

ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း ၶွင် မိူင်းထႆး သေ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈလီတႄႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ်မၼ်း မီး 11,678 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇပၼ်ႇမူၼ်းသေ မီးဝႆႉတီႈ ၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆလီငၢမ်းသေ မၼ်းသိမ်းဢဝ်ဝႆႉ ၶူင်ႈမႄႈၼမ်ႉၵွၵ်ႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉဢဝ် မိူင်းၵွၵ်ႇသေ ၵႆယၢၼ် 785 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ပဵၼ် သၼ်လွႆသေ မၼ်းႁွတ်ႈထိုင် မႄႈၼမ်ႉၶွင် ထိုင်ၸူး ၽၢႆႇႁွင်ႇ လႄႈ ထိုင်ၸူး လႅၼ်လိၼ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း။

ၽိင်ႈထုင်း[မႄးထတ်း]

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7 မႃးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းမႃး တီႈ ၵဵင်းႁၢႆးသေ ထိုင်မႃး ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13 ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈပဵၼ်မႃး ၵႅၼ်ၵၢင် မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လၢၼ်ႉၼႃးထႆးယဝ်ႉ။ ထုင်ႉၼၼ်ႉၼႆႉ ၽႅၼ်ႇၶူဝ်း လႄႈ ၽိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ မီးၼမ်သေ မၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢဝ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် 1786 ယဝ်ႉ။

ၵဵင်းသႅၼ်၊ မႄႈၵျၼ်ႇ လႄႈ လွႆမႄႈသလွင် ၼႆ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သၢမ်ဢၼ် ဢၼ်ႁၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးၽိင်ႈထုင်းၵဵင်းသႅၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီး ၵျၢမ်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထ လႄႈ ၵျွင်းၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈသဵင်လီ ၶွင် မႄႈၵျၼ်ႇသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်း လႄႈ မေႃမိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ လွႆမႄႈသလွင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢမ်ႇယၢမ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ် ထုင်ႉၶႄႇ ၵူႇမိၼ်ႇတၢၼ်ႇ သေ မၼ်းၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၸွမ်း တၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃႇဝ လႄႈ ၽိင်ႈထုင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေ တပ်ႉၵွင် 93 ၶွင် တပ်ႉၶႄႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇတင်းၼမ်ၵေႃႈ ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်း ထုင်ႉၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပႃး တႆးလူင်၊ တႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆးၶိုၼ် လႄႈ တႆးယူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

 • ဢႃးၶႃႇ - ၼႂ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ တီႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ ဢႃးၶႃႇ ၼႆႉ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၽိင်ႈတိုၼ်းမၼ်းတႄႉ တႄႇမႃးတီႈ ထိပႅတ်ႉ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၶဝ်ယူႇသဝ်းတီႈၼိူဝ်လွႆသုင် မွၵ်ႈတၢင်းသုင်ၼႃႈပၢင်ႇလၢႆႇ 1,200 မီႇတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႇ ၽိူဝ်ႉၽီဢမ်ႇလီႇၼၼ်ႉၼႆသေ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်သၢင်ႈ ၽၵ်းတူးၽီဝႆႉယဝ်ႉ။
 • ၶျိၼ်းႁေႃး - ပဵၼ် ၵူႇမိၼ်ႇတၼ်ႇ ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးမႃး သဝ်းတီႈ ထုင်ႉၼႆႉ၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ တီႈ လွႆမႄႈသလွင်။
 • မူင်း - လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းမႃး၊ ၶဝ်ႈၵေႃႈလႆႈၸႂ်ယူႇသဝ်း တီႈၼိူဝ်လွႆသုင်။ ၶဝ်သွမ်ႈၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ မႆယႃႈလူင် လႄႈ ၵေႃႇၽီႁေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ။ ပိူၼ်ႈႁူႉၶဝ်ၼမ်ၸွမ်း လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းမွၵ်ႇမႆ လႄႈ ၶူဝ်းငိုၼ်း။
 • ယၢင်း - ယူႇသဝ်း တီႈၼႂ်း ၵႄႈလွႆ လႄႈ ၽင်ႇၼမ်ႉ ၶွင် တီႈ ထုင်ႉၼႆႉ။
 • ၶုၼ်မိုင် - ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ၊ လမ်ၽုၼ်ႇ၊ လမ်ပၢင်ႇ လႄႈ ၽရႄး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽႅဝ်မႃးတီႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽိင်ႈထုင်းသေ ၶဝ်ႈႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီး ၽၢၵ်ႈဢၼ်လဵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵ-လႄး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁူႉၸွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၶွင်မေႃမိုဝ်းၶဝ် ဢၼ်ႁဵတ်း လွင်ႈၶႅၵ်းမႆႉ၊ လွင်ႈသၢၼ်ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တႃးႁၢၼ် လႄႈ ၶိူင်ႈတိုင်ႇတွႆႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • လႃးႁူႇ - လုၵ်ႉတီႈ ယုၼ်ႇၼၼ်ႇ သေ ၽႅဝ်မႃးတီႈ မိူင်းထႆးသေ ယူႇသဝ်းတီႈၼိူဝ် ထုင်ႉတီႈသုင်။ ၵူၼ်းႁူႉၸွမ်းၼမ်ဝႃႈ ပဵၼ် မူးသိူဝ်း လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။
 • လိသေႃး - လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ထိပႅတ်ႉသေမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၸွမ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႈ ဢၼ်သီႇၸေးၸုင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁိူၼ်းတိၼ်သုင်သေ ယူႇသဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈလႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ၶဝ်ပဵၼ် မူးသိူဝ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်တူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တႆးလိုဝ်ႉ - ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇသဝ်းႁိူၼ်း တိၼ်သုင်။ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းတေႃးႁုၵ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်တူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တႆးလူင် - ၽိင်ႈတိုၼ်းမၼ်း မႃးတီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ၊ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းၼႃး၊ လဵင်ႉႁူဝ်း လႄႈ ၵႃႉၶၢႆ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶဝ်တႄႉ တေႃးႁုၵ်ႇ၊ ႁဵတ်းမေႃႈဢၢင်ႇ၊ ႁဵတ်းၶူင်းၶွင်မႆႉ လႄႈ ၶူဝ်းတွင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • ယၢဝ်း' - ယူႇသဝ်းတီႈ သၼ်လွႆသေ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်း။ ၶဝ်လႅၼ်ႇ ႁဵတ်း ၸၢင်ႈလဵၵ်း၊ ၸၢင်ႈငိုၼ်း လႄႈ သွႆမွၵ်ႇမႆ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵဵင်းႁၢႆး (CEI IATA) မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၸူး ၵုင်းထဵပ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ လႄႈ ၶုၼ်းမိင်ႈ

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၸမ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ မီးဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းတၢင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ႁိုင် 12 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ပွတ်းႁွင်ႇ (မူဝ်ၶျိတ်ႉ) သေၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢႄးၵွၼ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇယူႇ ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ +66 2 9362852-66, +66 2 5765599 ဢမ်ႇၼၼ် The Transport Company, Ltd. လႆႈယူႇ။ ထူဝ်း ၶျူၵ်ႉ ရုၼ်ႇ ထဝီး - တိတ်းတေႃႇလႆႈ +66 2 9364275-6, +66 53 714045။ ထူဝ်း သယၢမ် ၾၢတ်ႉ - တိတ်းတေႃႇလႆႈ +66 2 9543601-4, +66 53 719064, +66 53 714386။ ထူဝ်း သူမ်ပႅတ်ႉ +66 2 9362495, +66 53 714971, +66 53 715884

မီးဝႆႉ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၶွင် ၵဵင်းႁၢႆးသေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸူး ၸႄႈတွၼ်ႈၵူႈတီႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ၵဵင်းႁၢႆး။ တွၼ်ႈတႃႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇၵႂႃႇၸူး ၸႄႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵဵင်းႁၢႆး +66 53 711224, +66 53 711154 သေ တွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 1 (သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်း) ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်မီးတီႈၼ်း ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆးယဝ်ႉ။ မၼ်းလတ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ၶွင် ၽၼ်းမႄႈလၢဝ်း၊ မိုင်း၊ မႄႈၶျၼ် လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈသၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၸွမ်း သႅၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ သၢႆတၢင်း ဢွၼ်ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူး ၸႄႈတွၼ်ႈတၢင်ႇဢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Rte 108 ၼႆႉၵႂႃႇၸူး ​မႄႈသူၺ်၊ Rte 1126 ၵႂႃႇၸူး ၽေႃးတၢႆ၊ Rte 1233 ၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ဝင်ဝၢႆ လႄႈ Rte 1016 ၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းသႅၼ် ယဝ်ႉ။

ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁေႃႈမႃးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 32 ၵႂႃႇၸူး သိင်ပူးရီးသေ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 11 ၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ၽရႄးသေ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 1103 ၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းႁၢႆးယဝ်ႉ။ သၢႆတၢင်းၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမၼ်းမီး 829 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မီးၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆႁႅင်းတႄႉၵေႃႈ ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇပိူင်လူင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ ၶဝ်တေၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈ ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉ ဢၼ်တိူဝ်းၵတ်းသေ ထုင်ႉပဵင်းပွတ်းၵၢင်လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း တႃႇတူၺ်းလႆႈ သၼ်လွႆဢၼ်ႁၢင်ႈလီလႄႈ တၢင်းမုင်ႈယဵမ်ႈ ၵႄႈလွႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶႅၵ်ႇတင်းၼမ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် လိူၵ်ႈတႃႇသုတ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၶဝ် တီႈၵဵင်းႁၢႆး တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ၼင်ႇ ဢႃးၶႃႇ၊ လိသေႃး၊ မူင်း၊ လႃးႁူႇ၊ ယၢင်း၊ မီးယႅၼ်ႉ လႄႈ ယၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၵ်ႇၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၵႂႃႇၸွမ်း ၽူႈၸိၼမ်း သၢႆတၢင်း ဢၼ်လႆႈဝႂ်ဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၵႂႃႇႁင်းၶဝ်။ မၼ်းတေၸၢင်ႈၵႂႃႇ ၼွၼ်းၶိုၼ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးပဵၼ် ၶႅၵ်ႇၵႂႃႇတူဝ်လဵဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ၽူႈၸိၼမ်းတၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇသဝ်းတီႈ ႁိူၼ်းပူႇၵႄႇ သေ ၶဝ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈလူႇတၢၼ်း ဢွၼ်ႇဢီႈယူႇ။

ဢၼ်လီၶေႃးၶူမ်တႄႉ ၵူၼ်းဢဝ်သုၼ်ႇမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈငိၼ်း တီႈ ထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵိၼ်ၸိၵ်းၼိူဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆၶဝ်ယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸမ်တင်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မႄႈသၢႆ လႄႈ ၵဵင်းႁၢႆး (ဢၼ်ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ် ထူဝ်းရိတ်ႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵႆႉၵႆႉၶဝ်ႈလႄႇ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးတႃႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်းသေ၊ ပေႃးၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႈ ၵူၺ်းယၢင်းၶေႃးယၢဝ်းတႄႉ တေလႆႈပၼ် 200 ဝၢတ်ႇ။ ထူဝ်းရိတ်ႉၵမ်ႉၼမ် (လႄႈ ပႅၵ်ႉၽႅၵ်ႇၵႃႇ) ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်လႆႈပၼ်ပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ထူဝ်းပႅၵ်ႉၵဵတ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဝူၼ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ဝၢတ်ႇ 1,000 ၼႆႉ မၼ်းတေ "ၶၼ်ထုၵ်ႇ" တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းယၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလီဢီးလူၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်သေ ၶဝ်ၵူၺ်းလႆႈ ငိၼ်း ဢိတ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ ဢၼ်ပဵၼ် ႁိူၼ်းၶဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇ) ၼႆႉ ပဵၼ် မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်သေပိူၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉယူႇ။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် ၶိုမ်းထူဝ်းရိတ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈယၢင်းတႄႉတႄႉ ဢၼ်မီးတီႈၵႆၵႆ ၼၼ်ႉ မၼ်းတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ႁႃငိၼ်း ၵိၼ်ၸိၵ်းၼိူဝ် ၵူၼ်းၽၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

ပေႃးပႆတိၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ တီႈဢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆၶဝ်ၼၼ်ႉသေၼႆ တွၼ်ႈတႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတႄႉ ၵျွင်းၽြႃး ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းသေတႃႉ လွင်ႈလူႇတၢၼ်းဢွၼ်ႇဢီႈတႄႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

 • ၵႃႇၽီႇ လွႆၶျၢင်း (กาแฟดอยช้าง) (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ မႄႈသူၺ်) - +1 604 689 3312တီႈသၼ်လွႆ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၵႃႇၽီႇသေ ၵႃႇၾီႇၸိူဝ်းလေႃႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉ။ မၼ်းပဵၼ် ဢေႃႇၵႅၼ်းၼိၵ်ႉ သေ ၸဝ်ႈသူၼ်ႇၶဝ် ပိူင်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 50 ၶွင် ႁူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁဵတ်းပႃး ၵႃႇၽီႇ Wild Thai Civet ယဝ်ႉ။ တီႈႁိမႂ်းၶၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၵႃႇၽီႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵႃႈၽႄး တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသၢင်ႇၵိၼ် ၵႃႇၽီႇလႄႈ တေၸၢင်ႈသိုဝ်ႉပႃး မဵတ်ႉၵႃႇၽီႇ။ ၸၢင်ႈၸိမ်းတူၺ်းပႃး ၼမ်ႉၽိုင်ႈၶဝ်ယူႇ။
 • လွႆၼၢင်းၼွၼ်း (ดอยนางนอน) (မီးဝႆႉတီႈပွတ်းတူၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈၼႂ်းၵႄႈ ၵဵင်းႁၢႆး လႄႈ မႄႈသၢႆ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈၶျၼ်)။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၸဵင်ႇမုင်ႈတူၺ်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ တူၺ်းၼႆ သၼ်လွႆလူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းမိူၼ်ႁၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶူၼ်ႁူဝ်ယၢဝ်းယၢဝ်း ၼွၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈမႄႈၶျၼ်ၼၼ်ႈ ပေႃးဝႃး ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉၶႅမ်ႉၼႆႉ မီးဢွင်ႈတီႈမုင်ႈယဵမ်ႈတူၺ်း ဢၼ်ႁၼ်လႆႈ "ၼၢင်းၼွၼ်း" ၼၼ်ႉယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ထမ်ႈလၢႆဢၼ်လႄႈ သၢႆတၢင်းၼမ်ႉ တီႈၼႂ်း ၵႄႈလွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ထမ်ႈလူင် လႄႈ ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ တီႈၸၼ်ၸႂ် ထူဝ်းရိတ်ႉယဝ်ႉ။
 • လွႆဝႃဝီ (ดอยวาวี) (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ မႄႈသူၺ်)။ တူင်ႇဝိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းႁွတ်ႇ မိူင်းထႆး။ ဝႃဝီ ၼႆႉ ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼဵင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်သေ၊ ၸိမ်းတူၺ်းၼမ်ႉၼဵင်ႈ လႄႈ သိုဝ်ႉလႆႈၼဵင်ႈယူႇ။ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပႃးလႆႈ တီႈ သူၼ်ႇၼဵင်ႈၶဝ်ယူႇ။
 • သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း (Samliam Thongkum or สามเหลี่ยมทองคำ)။ ဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ် ထႆး၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ လၢဝ်း ႁူပ်ႉၵၼ်။ မၼ်းယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး တီႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိူဝ်းၶုၼ်ထႆး လႆႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ သေ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ပၢႆတၢင်း ဢွင်ႈတီႈထူဝ်းရိတ်ႉ ဢႅဝ်ႇလႄႇ။1
 • လၵ်းၸွမ်ပိဝ် ဢၼ်သုင်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ (ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းသႅၼ်)။ ၼႂ်းပီ 2017 ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းသႅၼ်ၼၼ်ႉ မီးမႃး လၵ်းၸွမ်ပိဝ် ဢၼ်သုင်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။ လၵ်းၼၼ်ႉ တၢင်ႈသုင်မၼ်းမီး 189 မီႇတႃႇသေ ၽဵင်ႇၵၼ်တၢင်း ယူင်ႉသၢင်ႈ ဢၼ်မီး 63 ၸၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉ တႃႇယုၵ်ႉသုင် ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။ လၵ်းၸွမ်ပိဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း သူၼ်မွၵ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းၼႄၶွင် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈႁဵၼ်း။
သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း တီႈဢၼ် မိူင်းသၢမ်မိူင်း မႃးႁူပ်ႉၵၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • [ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ ဢၼ်ၵဝ်ႇ] ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸေႇတၼႃႇသွၼ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆဢႃးၶႃႇ (ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ဢၼ်ၽၢၼ်သေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆး) ဢမ်ႇၼၼ် ၸွႆႈထႅမ်ႈတင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶွင်ၶဝ်။ ဢွင်ႈၼွၼ်း ပၼ်လၢႆလၢႆ တီႈ ႁိူၼ်းလွႆဢႃးၶႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈဝၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသေ လဵင်ႉ ဝၼ်းၸၼ်-ဝၼ်းသုၵ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ၵၢင်ၶမ်ႈ တႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်း

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 သူၼ်ထိဝႅၼ်ၼ ရီသွတ်ႉ (สวนทิพย์วนา รีสอร์ท) 49 Chiang Mai-Chiang Rai Rd, Takok, Mae Suay (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း မႄႈသူၺ် တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း Rte 118 ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းမႂ်ႇ) - +66 53 724226-9 - ၵႂႃႇမီးဝႆႉႁင်းမၼ်းၶေႃၶေႃ။ ယူင်ႉသၢင်ႈႁၢင်ႈလီ ပဵၼ်လၢႆးႁၢင်ႈ လၢၼ်ႉၼႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်တီႈ ႁိူၼ်းလူင် Pkakeryor ။

  https://www.facebook.com/Suanthip-Vana-Resort-223913852658/about/.
  3,000-10,000 ဝၢတ်ႇ

ပွင်ပဵၼ်လႆႈ[မႄးထတ်း]

 • Chiangrai Timesလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼႃႈလိၼ် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လႅပ်ႈတေလူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ဝဵင်း လႄႈ ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼႆၸိုင်၊ ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တေဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ် ပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈ "ၵႂႃႇၸူး" ၼၼ်ႉ တေၼႄဝႆႉလွၵ်းလၢႆးတၢင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈ တီႈၼႆႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !