Download GPX file for this article
18.466794.3667Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

တၢၼ်ႇတွႆး (မၢၼ်ႈ:သံတွဲ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ:Thandwe) ၼႆႉပဵၼ် ဝဵင်းႁူးဢွၵ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းတူၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၶိင်ႇႁႅင်ႈ၊ ၶိင်ႇၵတ်းလီၼႆႉ တႄႉဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ သေ သုတ်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇၼၼ်ႉလႄႈ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တၢၼ်ႇတွႆး

တၢၼ်ႇတွႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တၢင်းၽႄ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ငပလီႇ (ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ)။

တင်းႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

 • 1 တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တၢၼ်ႇတွႆး (SNW IATA) (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ ယၢၼ် 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်တင်းၼမ် (Myanmar National Airline, Air KBZ, Air Mandalay, Asian Wing Airways, Golden Myanmar, Mann Yadanarpon Airlines, FMI Air, Yangon Airways) ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈ လႄႈ တၢင်ႇဝဵင်း တီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ မီးသၢႆတၢင်းမိၼ်ၸူး တႃႇသေႇ၊ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ယင်းၵႂႃႇၵိုတ်းယင်ႉ တီႈ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ

တင်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းတၢင်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ (ၽၢႆႇၸၢၼ်း) ပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၶီႇတၢင်းႁိုင်သေ ႁိူဝ်ႈမွႆႈ ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆတၢင်းႁၢႆႉၸႃႉ၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတင်း လိုၼ်းသုတ်း 200 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼႆႉ လႆႈ လတ်းၶၢမ်ႈ လွႆသေ ၸွမ်းသၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် တၢင်း လႄႈ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၺႃးၵၼ်ၵူၺ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းပွတ်းဢွၼ်ႇၼႆႉတႄႉ တေဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်း ငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၽၢင်ႉႁူင်းၶဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီလီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ႇၶဝ်ႇၶွၼ်းၶွၼ်းလႄႈ ၸၢင်ႈဢမ်ႇယူႇလီ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တူဝ်းရိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႉၼမ် ၵႂႃႇၸူး ငပလီႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉ ၵိုတ်းတီး တႃးရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တၢၼ်ႇတွႆး။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉ ၵေႃႈၶီႇလူမ်ၸႂ် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ သၢႆတၢင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် မႂ်တိုတ်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼၼ်ႉသေ တေတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ဢၼ်လႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

 • 2 တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တၢၼ်ႇတွႆး (Thandwe Bus Station)။

လုၵ်ႉတီႈ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း -

 • တႃႈၵုင်ႈ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လႅၼ်ႈၸူးၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်။ တၢင်းႁိုင် 18-20 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 03:00၊ 12-16,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၸွပ်ႇႁႃ တီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸိၼၢမ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ။ တေလႆႈၵႂႃႇၸူးတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႅၼ်ႈတီႈၵႆ ၻၵူင်ႇဢေႇယႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတင်းႁိုင်။ ၼႂ်ႊၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သဵၼ်ႈ မွၵ်ႈ 6-8 မူင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁိူဝ်ႉမွႆႈတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈလတ်းႁူၺ်ႈလတ်းလွႆ သေ တီႈတၢင်းငွၵ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆ ၵူၺ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇတႃႇ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းၵူၺ်း။
 • ပတဵင်ႇ – လုၵ်ႉတီႈ ငတၢႆးၶျွင်း လႄႈ ၵႂႃႉသေၵႂႃႇ။ တၢင်းႀိုင် 12-21 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၵႃႈၶၼ် 8,500-12,000 ၵျၢပ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်လႅၼ်ႈတီႈၵႆ တီႈ ပတဵင်ႇ ၶီႇရူတ်ႉပတ်ႉသ် ၵႂႃႇၸူး ငတၢႆးၶျွင်း၊ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း၊၊ တႄႇဢွၵ်ႇ 09:30 သေ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 1500 ၵျၢပ်ႈ။ တီႈၽၢႆႇတူၵ်း ႁူင်းႁႅမ်း ပႃႇရႃႇတၢႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သေးၶျွင်း လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမျေႇၼု ၼၼ်ႉ မီးရူတ်ႉပိၵ်ႉၵၢပ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ ဢၼ်တေတေႃႉဢဝ်ၵူၼ်းသူင်ႇၸူး တီႈတႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႅၼ်ႈတီႈၵႆ တႃႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ငတၢႆးၶျွင်း။ တီႈ ငတၢႆးၶျွင်းၼၼ်ႉ ပႆၶၢမ်ႈၶူဝ်လူင်ၵႂႃႇ ၽၢႆႇတူၵ်း မွၵ်ႈ 300 မီးတႃႇ တေႃႇပေႃးသုတ်းဝဵင်းသေ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ ပႂ်ႉၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပႃးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း ဢၼ်လဵၼ်ႈၸူး ငပလီႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်းလူဝ်ႇႁွင်ႉၶဝ်ၵူၺ်း။
 • မျွၵ်ႉဢူး – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵိုတ်းတီႈ တၢၼ်ႇတွႆး။ ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇဢွၵ်ႇထႃႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း။ တၢင်းႁိုင် 15 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 18,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ် ၶၢဝ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၼႆ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်လူင်ၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ လုၵ်ႉတီႈမျွၵ်ႉဢူးသေဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်း 16:00 မူင်းယဝ်ႉ။
 • တွင်ႇၵူၵ်ႉ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်တင်းၼမ် လႄႈ ရူတ်ႉပိၵ်ႉၵၢပ်ႉ/ဝႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းသေ ဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်း။ တွင်ႇၵူၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၽႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မျွၵ်ႉဢူး လႄႈ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ၊ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းတူၺ်းဢဝ် ၵၢၼ်ႁိူဝ်း။ 2-3 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 3,000 ၵျၢပ်ႈ။
 • ပျီႇ – 8-12 မူင်း၊ 8-15,000 ၵျၢပ်ႈ။ တၢင်းလိူၵ်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ၶၢတ်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ/ဝႅၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁူဝ်ၶမ်ႈ - ၵႃႈၶၼ်မၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တင်းႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

သၢႆၵၢၼ်ႁိူဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃး မျွၵ်ႉဢူး ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႆႈပၼ် US$80 ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉသေ ႁိုင် 7 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ႁိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇ ဝၼ်းပုတ်ႉ လႄႈ ဝၼ်းသဝ်။ မႂ်တိုတ်းႁိူဝ်း ၶဝ်ၶၢႆတီႈ Bayview Beach Resort ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် တၢၼ်ႇတွႆး

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ၵွင်းမူးၼၢၼ်းတေႃႇ (တၢၼ်ႇတွႆး) (Nan Daw Pagoda (Thandwe)) (ပႆၵႂႃႇၸွမ်းၶၢင်ႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်တၢၼ်ႇတွၼ်း ပႆၵႂႃႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မွၵ်ႈ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။ ၵွင်းမူးၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆ ဢၼ်သုင် 50-60 မီႇတႃႇသေ မီး တီႈမုင်ႈတူၺ်းၶႅမ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ် တၢၼ်ႇတွႆး လႄႈ မႄႈၼမ်ႉ။ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်တႃႇ တူၺ်း ၽွင်းလႅတ်ႇဢွၵ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈလုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉ။
 • 2 "ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ" မုၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ သႄႇလူၼ်ႇ/ၸလုၼ်ႇ (မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢၼ်ႇတွႆး ယၢၼ် 17 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃးသေ လွၼ်ႇၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 1980 ၼၼ်ႉ။ "ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ" မၼ်းၼႆႉ သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်း ၵွမ်ႇၵႅဝ်ႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူဝ်ႉလႆႈ။ မုၼ်ႈၸဝ်ႈထႅင်ႈပႃးၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၼင်ႈၵျွင်းဝႆႉ။
 • 3 ဝၢၼ်ႈၶိၼ်ႇမေႃႇ (မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢၼ်ႇတွႆး ယၢၼ် 18 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • 1 ၵၢတ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢၼ်ႇတွႆး (မီးတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၶူဝ် ယၢၼ် 200 မီႇတႃႇ)။ ၶူဝ်းၶွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႇ တႄႇ ဢဝ်တၢင်းၵိၼ် တေႃႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ။
 • ၽႃႈတူင်ႇရၶႅင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းတေႃးဢဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈ တၢၼ်ႇတွႆး ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • 1 Rainbow Bakery & Cafe 87၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢူးၵျေႃႇယိၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉ 3၊ တၢၼ်ႇတွႆး၊ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ 07171 (မီးၸမ်ၵၼ်တင်း တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တီႈၵႆ၊ တီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇတၢၼ်ႇတွႆး) - +95 9441444570 - 7:30AM- 9:00PM

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈတၢၼ်ႇတွႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတီႈဢွင်ႈလိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

 • ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငပလီႇ – ပဵၼ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မိူၼ်ဢၼ်မႂ်ႇၸၢၵ်ႈၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ။ မၼ်းဢမ်ႇမၢၵ်ႇဢမ်ႇမိူဝ်သင်သေ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်လီ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်သင်။ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဝ်းလႆႈမႃးတီႈ တၢၼ်ႇတွႆးၼႆႉ ပဵၼ် တီႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း တၢၼ်ႇတွႆး ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !