Download GPX file for this article
14.97095102.08706Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

'တၢင်းၶဝ်ႈ ယႃမူဝ်' တီႈ တၢင်းယႅၵ်ႉ ၶွင် သဵၼ်ႈတၢင်း ရႃႇၸတမ်းၼိူၼ်း လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 224

ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး(นครราชสีมา)၊ ၵမ်ႉၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် ပွင်ႇဝႃႈ ၶူဝ်ရတ်ႉ (โคราช) ဢမ်ႇၼၼ် ႁူႉၸွမ်းၼမ်ဝႃႈ ၶူဝ်ရတ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈ ထုင်ႉ ဢီႇသၢၼ် ၶွင် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸမ်ၵၼ်တင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ သေၵေႃႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢၢၼ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇထုင်ႉၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈမၼ်းသေၵေႃႈ မီးသၢႆတၢင်းတေႃႉသူင်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉသိုပ်ႇဝႆႉ တင်း တီႈၵိုတ်းလိူဝ်တၢင်ႇတီႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 2 (ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၼွင်ၶၢႆး) ၼၼ်ႉၵေႃႈ လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆတၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၵၼ်တီႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း - တႃႇသၢႆၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈၸူး ၼွင်ၶၢႆးသေ ထႅင်ႈသၢႆၼိုင်ႈတႄႉ လႅၼ်ႈၸူး ဢုပူၼ်းရၢတ်ႉၶျ်ထႃးၼီးယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်းလဵၼ်ႈၸူး ၵူႈဝဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢၼ်လဵၼ်ႈၸူး ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆၸၢင်ႈၶီႇလႆႈ ရူတ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်လဵၼ်ႈၸူး ဝဵင်းၸၼ် တီႈ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ ၸူးတီႈ လႅၼ်လိၼ် ဢရၼ်ယပရႃႇထဵတ်ႇ တီႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီးယူႇမွၵ်ႈ 165,000 (ၸႄႈတွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း၊ 2011)၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဢေႇရိယႃႇၶွပ်ႇဝဵင်း ၼၶွၼ်းရႃၸသီးမႃး (မိူင်းၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး) ၼႆႉ မီးယူႇ 450,000 ယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်သႅၼ်းသဵင်းသေၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢႆတၢင်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၶဝ် တိူဝ်းလႆႈၸႂ် မႃးထင်သဝ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းသေၵေႃႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ပၢႆတၢင်းထွင်ႈတဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ယႂ်ႇ၊ သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽိမၢႆ လႄႈ ၽၼူမ်ရုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ႁုၼ်ႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ထဝ်းသူရၼရီ (ယမူဝ်ႉ) ဢိၵ်ႇတင်း ၵိူၼ်ႇတူ ၶျွမ်ႇၽူၼ် တီႈပိုၼ်ႉလင်

ဝဵင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတႄႇငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပိုၼ်ႉမၼ်းမႃး တီႈ မိူဝ်ႈ ပီႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇ သိပ်းၸဵတ်း ပဵၼ်ၽွင်း မိူဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၼရၢႆး ဢယုတ်ႉထယႃး ပူင်ၶေႃႈပူင် တႃႇသၢင်ႈဝဵင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၼႃႈသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းႁေႃၶမ်း ဢယုတ်ႉထယႃး ဢၼ်ၶဵၼ် လၢဝ်း လႄႈ ၶမဵၼ်ၶဝ် မႃးတိုၵ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 1826 ၼၼ်ႉ ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ထဝ်းသူရၼရီ လႆႈတိုၵ်ႉဢွင်ႇပႄႉ လၢဝ်း ၸိူဝ်းမႃးတိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်းၼၢင်း လႆႈထုၵ်ႇယုၵ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဝဵင်းၼႆႉ လွတ်ႈလႅဝ်းမႃးတီႈ သိုၵ်းလၢဝ်း ၶွင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼုဝူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ တီႈၶူဝ်ရတ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ 'ယမူဝ်ႉ' ပေႃးထၢၼ်ၼၢင်းၽီယဝ်ႉ။ ႁုၼ်ႁၢင်ႈမၢႆတွင်းမၼ်းၼၢင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ တီႈ ၵၢင်ဝဵင်း မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ရတ်ႉၶျတမ်ၼိူၼ်းၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၸၼ်ၸႂ် ဢၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၼမ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃးလႄႈ ဝဵင်းၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ ယၢမ်းၽွင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽိင်ႈထုင်းထႆး ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈဝူၺ်ႇႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လေႃးၵၼ်ဝႆႉ ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၾိင်ႈၾႃႉ[မႄးထတ်း]

ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး
Climate chart (explanation)
JFMAMJJASOND
 
 
 
6
 
 
31
18
 
 
 
18
 
 
34
21
 
 
 
37
 
 
36
23
 
 
 
64
 
 
37
25
 
 
 
141
 
 
35
25
 
 
 
108
 
 
34
25
 
 
 
114
 
 
34
24
 
 
 
146
 
 
33
24
 
 
 
222
 
 
32
24
 
 
 
143
 
 
31
23
 
 
 
27
 
 
30
21
 
 
 
18
 
 
29
18
Average max. and min. temperatures in °C
Precipitation+Snow totals in mm
ၵူတ်ႇတူၺ်း ၾိင်ႈၾႃႉ ၶွင် ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵႃႈတီႈ TMD.go.th
Imperial conversion
JFMAMJJASOND
 
 
 
0.2
 
 
88
64
 
 
 
0.7
 
 
93
70
 
 
 
1.5
 
 
97
73
 
 
 
2.5
 
 
99
77
 
 
 
5.6
 
 
95
77
 
 
 
4.3
 
 
93
77
 
 
 
4.5
 
 
93
75
 
 
 
5.7
 
 
91
75
 
 
 
8.7
 
 
90
75
 
 
 
5.6
 
 
88
73
 
 
 
1.1
 
 
86
70
 
 
 
0.7
 
 
84
64
Average max. and min. temperatures in °F
Precipitation+Snow totals in inches

တီႈ ၶူဝ်ရတ်ႉ ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ သၢမ်ၶၢဝ်း ၶၢဝ်းမႆႈၶၢဝ်းၽူၼ် လႄႈ ၶၢဝ်းၵတ်း (ဢမ်ႇၼၼ် မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဝႃႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ)။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢဝ်းၽူၼ် လႄႈ ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်း/ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၼႆႉ မၼ်းႁႅင်ႉပွတ်းဝႆႉၽႅဝ်။ ဢဝ်ပိူင်ၽဵင်ႈမၼ်းဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၼႆႉ မၼ်းႁႅင်ႈႁွင်သေ ၵတ်းဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တၢင်ႉလူမ်းမႆႉ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇယူႇ ၵႆႉပူၼ်ႉ 30°C လူးၵွၼ်ႇ။ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇ လိူၼ်ၸုၼ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် လိူၼ်ဢၼ်မႆႈသေပိူၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၽူၼ်ၸၢင်ႈမႃး ႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်၊ တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ မၼ်းၸမ်တေၶဝ်ၶၢဝ်းၽူၼ်ၼႆတႄႉ တၢင်ႉလူမ်းမႆႈၼႆႉ ယွမ်းလူင်ၵႂႃႇယူႇလိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ တေႃႇ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇတႄႉ ပဵၼ်လိူၼ် ဢၼ်မိုၵ်းယမ်းသေပိူၼ်ႈသေ ၼႂ်းၵႄႈ လိူၼ်မေႇ တေႃႇ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈထူပ်းၺႃး လူမ်းလႅင်ႉယူႇ သေၶၢဝ်းၶၢဝ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၽူၼ်မႃးၼႆႉတႄႉ သုတ်းတီႈ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ သဵင်ႈၼၼ်ႉသေ ၽူၼ်ဢၼ်တူၵ်းၼႂ်း ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ တေမီး 20% ၶွင် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

တီႈဝဵင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ၶွၼ်ႇၵရိတ်ႉသေ သိူဝ်ႇတၢင်းဝႆႉလႄႈ တေတိူဝ်းမႆႈလိူဝ်သေ တၢင်ႇတီႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႇပရႄႇ လႄႈ လိူၼ်မေႇၼႆႉ ၸဵမ်ၼႂ်းဝဵင်း ပႃႇထိူၼ်ႇ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈၵေႃႈ ပေႃးၼႂ်းၵႄႈ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တေႃႇ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇတႄႉ တေၸၢင်ႈၵတ်းဝႆႉတႄႉတႄႉယူႇ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်းမႃးတႄႉ တၢင်ႉလူမ်းမႆႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈ တူၵ်းလူင်းၽၢႆႇတႂ်ႈ 15°C ယူႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်ႉလူမ်းမႆႉ တူဝ်ၼပ်ႉတူဝ်လဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

တႃႇလုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ သဵၼ်ႈတၢင်း သၢမ်သဵၼ်ႈယဝ်ႉ။

  • သဵၼ်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢ်ငးလူင် မၢႆ 1 (ၽႁူၼ်ႇယူဝ်းထိၼ်း) ဢၼ်လဵပ်ႈၵႂႃႇ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တွၼ်းမိူင်း၊ ဝင်ၼွႆႉ လႄႈ ၼွင်ၶႄး သေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ဢွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်း သရႃႇပူးရီး။ တီႈ သရႃႇပူးရီးၼၼ်ႉ ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃသေ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 2 (သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိတ်ႉတရၽၢပ်ႉ) ဢၼ်တေႁွတ်ႈထိုင် ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး ၼၼ်ႉလႄႈ။ တၢင်းၵႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တေမီး 259 ၵမ. ယဝ်ႉ။
  • သဵၼ်ႈထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်ပဵၼ် တေပဵၼ်တၢင်းထႅင်ႈသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်တိူဝ်းၵႆလိူဝ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တေလႆႈလတ်း ဢွင်ႈတီႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်း လၢႆတီႈ။ လုၵ်ႉတီႈ မိၼ်းပူးရီး၊ ၶျၶျိူင်းသဝ်ႈ၊ ၽၼူမ်သႃရၶမ်း၊ ၵပိၼ်ႇပူရီး၊ ဝင်ၼမ်ႉၶဵဝ် လႄႈ ပၵ်ႇထူင်ၶျႆး ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 304 တေႃႇထိုင် ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃးလႄႈ။ တၢင်းၵႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တေမီး 273 ၵမ. ယဝ်ႉ။
  • သဵꧣ်ႈထူၼ်ႈသၢမ် ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 305 ဢၼ်လတ်းၵႂႃႇ ထၼ်ယပူရီး၊ ဢူင်ၶရၵ်ႉ တေႃႇထိုင် ၼၶွၼ်းၼႃးယူၵ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၼၶွၼ်းၼႃးယူၵ်ႉ ၶိုၼ်းငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃႇ ၶိုၼ်ႈၸူး တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 33 တေႃႇ ၵပိၼ်ပူးရီးသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းငွၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 304 ဢၼ်လတ်းၵႂႃႇ ဝင်ၼမ်ႉၶဵဝ် လႄႈ ပၵ်ႇထူင်ၶျႆး သေၵေႃႈ ထိုင် ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃးယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇတင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

တီႈ ၶူဝ်ရတ်ႉၼႆႉ မီးတႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သွင်ဢၼ်။ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မႂ်ႇ ("ပူၵ်ႇၵေႃႈသေႃႈမႂ်ႇ") ၼႆႉ တိူဝ်းယႂ်ႇလိူဝ်သေ မၼ်းမီးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းယဝ်ႉ၊ မီးၽၢႆႇလင် Big C တီႈၼိူဝ်တၢင်း မိတ်ႉတရၽၢပ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်း လုၵ်ႉ ၶူဝ်ရတ်ႉၵႂႃႇ ၶွၼ်ၶႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵဝ်ႇ ("ပူၵ်ႇၵေႃႈသေႃႈၵဝ်ႇ") ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်း တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်ႈ ပူးရိၼ်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သူရၼရီး လႄႈ မိတ်ႉတရၽၢပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလုၵ်ႉၵုင်းထဵပ်ႈမႃးၼႆ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇၸူး တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မူဝ်ၶျိတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ/ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသင်၊ ပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၵ်ႇၸူး ၶူဝ်ရတ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇတီႈ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း တီႈ ယူင်ႉသၢင်ႈတႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သေၵေႃႈ သိုဝ်ႉမႂ်တိုတ်း ၵႃႈတီႈ ႁူးၽၵ်းတူ 40, 49, 50, 52, ဢမ်ႇၼၼ် 53။

ႁူးၽၵ်းတူ 40 လႄႈ 49 - ရႃၸသီမႃး တူဝ်းရ်။ မီးၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ႁူးၽၵ်းတူ 40 ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇ သေ ႁူးၽၵ်းတူ 49 ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼႈတႃႇ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇ။
'ႁူးၽၵ်းတူ 50 - သူရၼရီး ဢႄးရ်။ မႂ်တိုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢၼ်ၶၢႆပႃးတႃႇ ရူတ်ႉလဵၼ်း။ ဢၼ်တေသုၵ်ႉယုင်ႈတႄႉ တီႈမူဝ်ၶျိတ်ႉၼႆႉ မီးႁူးၽၵ်းတူ #50 မီးဝႆႉ သွင်ႁူး (50 လႄႈ 50ก)။ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈသွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၽၢႆႇသၢႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁူးၽၵ်းတူ 52 လႄႈ 53 - ဢႄးရ် ၶူဝ်ရတ်ႉ ပတ်တၼ။ ႁူးၽၵ်းတူ 52 ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇ လႄႈ ႁူးၽၵ်းတူ 53 ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁူႉၼမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆမႂ်တိုတ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၶၢႆ တွၼ်ႈတႃႇ ရူတ်ႉဢၼ်တေဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇ ("ပူၵ်ႇၵေႃႈသေႃႈၵဝ်ႇ") ၼႆ ၼႄႉၼွၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉ မႂ်တိုတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ႁူးၽၵ်းတူ 53 သေ တီႈ မႂ်တိုတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေပႃး တူဝ်ၼပ်ႉ 1 ဝႆႉယူႇ သေတီႈတီႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် မၢႆၼပ်ႉ 1 ၼႆႉ မၼ်းမၢႆထိုင် တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇသေ 2 တႄႉ မၼ်းမၢႆထိုင် တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိုဝ်ႉမႂ်တိုတ်းယဝ်ႉၼႆ ၵူၺ်းၶၢႆ မႂ်တိုတ်း တေၸိၼႄ တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် မႂ်တိုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉတီႈၵူတ်ႉ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈပႂ်ႉၶီႇပၢတ်ႉသ်။ ပၢႆႉတီႈၼိူဝ်ႁူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸိၼမ်းပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း မၢႆၵိူၼ်ႇတူ ၼင်ႇတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ 220 ဝၢတ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇၽၢႆႇလဵဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼႆႉ တေၸွမ်း "သဵၼ်ႈတၢင်း ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ" ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉ။ မႂ်တိုတ်း တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်းမႃးၵေႃႈ သိုဝ်ႉလႆႈယူႇသေ ၶၼ်မၼ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈယွမ်းယူႇ ဢိတ်းဢိတ်း။

ဝဵင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်မီး ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႅၼ်ႈၸူး ၶူဝ်ရတ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၵဵင်းမႂ်ႇၵဵင်းႁၢႆးမႄႈသၢႆၼၶွၼ်းသဝၼ်ၽတ်းထယႃးၶျူၼ်းပူးရီးၸၼ်ထပူးရီးရယွင်းလူပ်ႉပူးရီးႁေႃႁိၼ်ႁၢတ်ႇယႂ်ႇၽူးၵဵတ်ႇ လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝဵင်းလူင် တီႈ ၵူႈၸႄႈမိူင်း တီႈ ဢီႇသၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး မႃးၼႆ တေမီး ပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပွႆပဵတ်ႇ/ဢရၼ်ယပရႃထဵတ်ႉ ဢၼ်လတ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် 7 လမ်း ဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်း လုၵ်ႉတီႈ ၵၢတ်ႇ ရူင်းၵလိုဝ်း၊ ၶႅၼ်ႈသွင်မူင်း ဢွၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်း၊ လမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 06:00 သေ လမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 18:00)။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉ ၽၢႆႇ လၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႆ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၼႆႉ တေမီး ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လၢႆလၢႆလမ်း ဢၼ်လႅၼ်ႈပၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၶူဝ်ရတ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းၸၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းလၢဝ်း ၵႃႈတီႈ တီႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သဝၼၶဵတ်ႇ မႃးၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵမ်ႈသိုဝ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် ၸူး ၶူဝ်ရတ်ႉၼၼ်ႉယူႇ။ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ပၢတ်ႉသ်ၸိူဝ်းၼႆႉတၢင်းသဵင်ႈ သုတ်းတီႈ တႄႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵဝ်ႇၼႆႉတႄႉ ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ လႄႈ သၢႆတၢင်းပွတ်း တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢၵ်ႇၶျွင်ႈ လႄႈ ပၢၵ်ႇထူင်ၶျႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇၼႆတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇထႆးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတီႈဢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ။ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ၊ ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ ထႅၵ်ႇၸီႇမီႇတႃႇ (တူၺ်းတီႈ ၸွၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးတီႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇၶီႇ သွင်ထႅဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တီႈၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶီႇ မၢႆ 15 (သီၵမ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ် လႄႈ သီၶၢဝ်) ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉယူႇတီႈၼိူဝ်တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ယူင်ႉသၢင်ႈတႃႈရူတ်ႉပိူင်လူင် ၵႃႈတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။

တီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ လႄႈ ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႂ်ႉဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ယူႇသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇမီႇတႃႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တင်း ႁူင်းႁႅမ်းၵမ်ႉၼမ်သေ ၶႂ်ႈၵႆၵၼ်ဝႆႉဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉလဵၼ်း လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၵုင်းထဵပ်ႈ (ႁေႃလမ်းၽူင်း) သေ ဢွၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်းသေ ဢိင်ၼိူဝ်ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶီႇသေၵေႃႈ တၢင်းႁိုင်မၼ်းတႄႉ တေႁိုင်ယူႇ သီႇၸူဝ်ႈမူင်း တေႃႇ ႁူၵ်းၸူဝ်ႈမူင်း။ ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ၶူဝ်ရတ်ႉ ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ သိပ်းသွင်လမ်းယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတႄႉ 05:45, 06:40, 10:05, 11:40, 15:20, 18:30, 18:55, 20:00, 20:30, 21:50, 22:25, လႄႈ 23:40 ယဝ်ႉ။ လွၵ်းသဵၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း လိုၼ်းသုတ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈတီႈ ရူတ်ႉလဵၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းထႆး [ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ] ဢမ်ႇၼၼ် ထူဝ်းႁႃ 1690 လႄႈ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 264 ၵမ. ယူႇ။ ၵႃႈၶၼ်မႂ်တိုတ်းရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၶၼ်ထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈတႄႉ 50 ဝၢတ်ႇသေ ပဵၼ်ဢၼ် ၵႂႃႇၸူး ၵုင်းထဵပ်ႈယဝ်ႉ။

တီႈ ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး ၼႆႉ မီးဝႆႉ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း သွင်ဢၼ်။

  • 1 တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း တီႈတၢင်းႁူပ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ထၼူၼ်ၸိရ (สถานีชุมทางถนนจิระ) - +66 44 242363ၼႂ်းၵႃႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼႆႉ တိူၵ်းတူၵ်းတီႈၵၢင်ဝဵင်းလီယဝ်ႉ။ မၼ်းၵူၺ်းမီး ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မႂ်တိုတ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈမႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇ ၸိရ ၼႆ တိူဝ်းလိူဝ်ဢိတ်းဢွၼ်ႇသေ ဢၼ်ၵႂႃႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းလူင်သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၢၼ်းၵႂႃႇတီႈၵၢင်ဝဵင်းယူႇတႄႉ ၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်း ၵႂႃႇလူင်းတီႈ ၸိရ ၼႆႉ တိူဝ်းၵိုင်ႇလိူဝ်ယဝ်ႉ။
  • 2 တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး - +66 44 242044တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းလူင်ၼႆႉ မီး ဝႆႉတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မုၵ်ႉမူၼ်ႇတရီ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 2 ၵမ. ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ လႄႈ ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းသေၵေႃႈ တႃႇတေႁွင်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဢွင်ႈတီႈယမူဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်း ယူႇ မွၵ်ႈ 60 လႄႈ 40 ဝၢတ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။ ႁႄႉသွင်ထႅဝ် 1 ဢမ်ႇၼၼ် 14 တီႈ တေႃႇၼႃႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းသေ ၶီႇၵႂႃႇၵေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင် လႆႈတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။
တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး

ရူတ်ႉလဵၼ်း တီႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ မၼ်း ၸိူင်ႉ တႃႇသေယဝ်ႉ၊ တေႃႈၼင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းပွတ်းဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၸိူင်ႉၵွၼ်ႇလူး။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၶိုၼ်းလႅၵ်ႈၶီႇ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းထႅင်ႈၼႆတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇတွင်းဝႆႉ လွင်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လူဝ်ႇၶိုၼ်း လႅၵ်ႈၶီႇ ႁိူဝ်းမိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်။

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢမ်ႇမီးၶပ်ႉမၢႆ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇ/မႃး ၸူး တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး (NAK)။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး

တင်း တုၵ်ႉတုၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ် သၢမ်လေႃႉ မီးဝႆႉလိူင်ႇလိူင်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈ သျွပ်းပိင်းသႅၼ်ႇထႃႇ၊ သတူဝ်းၶၢႆၶွင်၊ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သွင်တီႈ လႄႈ တီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်ၶူၼ်တၢင်းၵိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ယူႇ ပဵၼ်လမ်း ပဵၼ်လမ်းယဝ်ႉ။

ဢၼ်လီယိၼ်းၸူမ်းတႄႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈတုၵ်ႉတုၵ်ႉတီႈ ၶူဝ်ရတ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၽႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ၽူးၵဵတ်ႇ လႄႈ ပတ်ႉထယႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉဢဝ်တီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်လူင် ၵႂႃႇတီႈ ယမူဝ်ႇ/ၵၢင်ဝဵင်းၼႆ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်ၵိုင်မၼ်းတႄႉ တေလႆႈပၼ် 60 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇၶိုၼ်ႈတုၵ်ႉတုၵ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ် 40 ဝၢတ်ႇသေ တေၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႃးထိုင် 20 ပုၼ်ႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်လူဝ်ႇတွင်းဝႆႉတႄႉ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝဵင်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ထွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶဝ် တေ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ မၼ်း (ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၺ်း) တေ လႅပ်ႈႁူႉ ၸိုဝ်ႈႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ တေ ပွင်ႇၸႂ် “ယမူဝ်“၊ ၵူၺ်းၵႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇ။ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် တူဝ်ယၢင်ပိူင်လူင် လွင်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထႆးၶဝ် တေ ၸၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၵႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တင်း ထႅၵ်ႇၸီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ် တုၵ်ႉတုၵ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်ပႃး ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵႃႈၸၢင်ႈမၼ်းတႄႉ သွင်ပုၼ်ႈ-သၢမ်ပုၼ်ႈ တေႃႇ သၢမ်ပုၼ်ႈ-သီႇပုၼ်ႈ တင်း တုၵ်ႉတုၵ်ႉ (တယ. ပေႃးဝႃႈ ၵႃး တုၵ်ႉတုၵ်ႉ 60 ဝၢတ်ႇၼႆ ၵႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ တေလႆႈပၼ်ယူႇ 40 ဝၢတ်ႇ)။ ၵူၼ်းႁေႃႈမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆတႅမ်ႈဝႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵႃႈၶၼ်မၼ်းသေ ၶႂ်ႈၼႄလၵ်းထၢၼ်မၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၶီႇထႅၵ်ႇၸီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆတႄႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉပႃးတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸုၼ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းသေ ၶီႇ ဢမ်ႇၶီီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း တေၸၢင်ႈ တႅပ်းတတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းၶတ်းလူတ်ႉၶဝ် တေပၼ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တႃႇတိုဝ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တင်း ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶူဝ်ရတ်ႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်တင်း ထႅၵ်ႇၸီႇမီႇတႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သီမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် သီသွမ်ႇ လႄႈ သီလိူင်သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉဢေႇယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵၢမ်ႇလီမီးသုၼ်ႇတႄႉ တေၸၢင်ႈ ၶၢတ်ႈလႆႈ တီႈၼိူဝ်တၢင်းသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈႁႄႉၶီႇ လႆႆႈ ၼင်ႇထႅၵ်ႇၸီႇ တီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈပၼ် 30 ဝၢတ်ႇသေ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တေလႆႈပၼ် 4 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ ထူဝ်းၽူင်း ( +66 44 342255) ဢၼ်ၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၼၼ်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ် မီႇတႃႇ မၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉသေ တေပဵၼ် ၶၼ်တၢႆ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသင်ႇဝႆႉထႃႈ မီႇၼီႇၵႅပ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၸႂ်ႉၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵူၺ်းလူဝ်ႇ ထူဝ်းႁႃသေ မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ သေလမ်းလမ်း တေတၼ်းဝႆႉယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸတ်းၵၢၼ်မၼ်း ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇႁႂ်း ၵူၼ်းပႂ်ႉၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တီး ႁူင်းႁႅမ်း ထူဝ်းႁႃပၼ် တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶဝ်ၸုတုမ်ၵၼ်ဝႆႉ တီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်သေလမ်းလမ်း ၵႃႈတီႈၼႆႈၼႆၸိုင် ဢၼ်ပဵၼ် မီႇတႃႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ လီၸႂ်ႉပၼ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေ မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၼၼ်ႉ တေ မေႃလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

ဢႅပ်ႉ Grab ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢတ်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ (လႄႈ ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ) ဢွၼ်ႇလၢႆး - တီႈၶူဝ်ရတ်ႉၼႆႉတႄႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇ၊ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ၵမ. ၼၼ်ႉ ထႅၵ်ႇၸီႇ 70 ဝၢတ်ႇ / တွၼ်ႈတႃႇ ထႅၵ်ႇၸီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 50 ဝၢတ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵႃႈၶၼ်မၼ်း မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇသဵတ်ႈၵႃႈမၼ်း တင်း ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတုၵ်ႉတုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမီးထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႆတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တင်း သၢမ်လေႃႉ[မႄးထတ်း]

သၢမ်လေႃႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လူတ်ႉထိပ်ႇဢၼ်မီးမၢၵ်ႇ သၢမ်လုၵ်ႈသေ မီးဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၶီႇ သွင်ၵေႃႉ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းလင် ၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ လႄႈ ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ တိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်သေ သၢမ်လေႃႉၼႆသေတႃႉ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉတေၸၢင်ႈလႆႈႁၼ်ၶဝ်ယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပွႆးယႃမူဝ် (လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သဵင်/လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ တႄႇ) ၽွင်း မိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ရတ်ႉၶျတမ်ၼိူၼ်း ဢိုတ်းဝႆႉ ၽွင်းၵူၼ်းပႆတၢင်း ၵူႈႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၼႆ သၢမ်လေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈတေႃႉသူင်ႇဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၶႂၢင်းပၼ််ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁၼ်ၽၢင်ႉၺႃးဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈသၢမ်လေႃႉၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇလၢႆလၢႆ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယႃႇပေႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးလတ်းၵႂႃႇၶိုင်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႉ။ ၵႂႃႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းၵႆဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇမၼ်းၼႆ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ မွၵ်ႈ 20 ဝၢတ်ႇၼႆႉၵူၺ်း။

တင်း သွင်ထႅဝ်[မႄးထတ်း]

သွင်ထႅဝ် Rte 4129 ပႂ်ႉဝႆႉ တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ရတ်ႉၶျတမ်းၼိူၼ်း။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်း လုၵ်ႉတီႈ The Mall ၵႂႃႇၸူး သူၼ်သတ်းၶူဝ်ရတ်ႉ

သွင်ထႅဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မဵဝ်းၵၢၼ်တေႃႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်သေပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သွင်ထႅဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ရူတ်ႉပိၵ်ႉၵပ်ႉ ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႈႁၢင်ႈမၼ်းပဵၼ်ၼင်ႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ပွတ်းဢွၼ်ႇ။ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၼႆႉ တေလႆႈယၢင်ႈၶိုၼ်ႈၸူး တီႈ ၽၢႆႇတၢင်းလင်ရူတ်ႉသေၵေႃႈ ၼင်ႈတီႈၼိူဝ် တင်ႇၼင်ႈယၢဝ်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၸူးၵၼ်ဝႆႉ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလူင်းယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းၼဵၼ် သေၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ႁူးလႅင်းသေ ဢဝ်မိုဝ်းၼႄ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶွင် လႄႈ သူႇပႃႇမႃးၵႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

တီႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

တီႈပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

တီႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်း ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး
ၼွင်ၶၢႆးၽိမၢႆ      သရႃႇပူးရီးၵုင်းထဵပ်ႈ
ၵုင်းထဵပ်ႈသရႃႇပူးရီး      ပူးရီးရမ်းဢုပူၼ်းရၢတ်ႉၶျ်ထႃးၼီး
ၼွင်းၶၢႆးၽိမၢႆ      သရႃႇပူးရီး


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။