Download GPX file for this article
16.96437694.447274Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၶျွင်းတႃႇ (ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ - ချောင်းသာ) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈ ထုင်ႉ ဢေႇရႃႇဝတီႇ ၶွင် မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လီႁူႉဝႆႉ[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းဢၼ်ၼႆႉ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၽႂ်းသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈ ႁႃတူၺ်းလႆႈ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းတင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးႁိမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးယၢင်ႈဢွၵ်ႇတီႈ ပင်ႇၵလူဝ်ႇသေၵေႃႈ ႁွတ်ႈၵႂႃႇၸူး တီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်မီးၼမ်၊ ႁူင်းႁႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်သေ ၶဝ်ႁဵတ်းဢၢပ်ႉတဵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ်လိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူဝ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢဝ်း ဢၼ်မီး သၢႆသီၶမ်း။ ႁူင်းႁႅမ်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မူတ်းသႂ် တီႈ ၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၽႂ်မၼ်းယူႇ ၵူႈဝၼ်း။ တီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆတၢင်းၶၢႆတင်းၼမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတဵၵ်းၶၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တေႃႉဢဝ် တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶီး ဢၼ်မႂ်ႇသႂ်သေ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းတႄႉ ၶဝ်တေ ပိင်ႈပၼ်ယူႇ။ တူင်ႇမၢၵ်ႇရူတ်ႉၵႃး လႄႈ ႁိူဝ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈယူႇ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

မီးတၢင်းလိူၵ်ႈဢၼ်လဵဝ် ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်၊ ၵမ်ႉၼမ် ၵႂႃႇၸွမ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်။

 • တႃႈၵုင်ႈ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဵမ်ၸဝ်ႉသေ တႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ် ၶျွင်းတႃႇၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ မွၵ်ႈ 5-6 မူင်း။ တႃႇ ၸဵမ်ၽႅဝ် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ တၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းတိူဝ်းႁိုင်ဝႆႉ။ တီႈၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼႆႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ မွၵ်ႈ 2-3 ပွၵ်ႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ မွၵ်ႈ 8,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇသွၼ်ႇပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်တေလုၵ်ႉ ၵၢင်ဝဵင်း ၵႂႃႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တၵူင်ႇဢေႇယႃႇ တီႈၼွၵ်ႈဝဵင်း တႃႇၸူဝ်ႈမူင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းၵႂႃႇၸူး တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈၼၼ်ႉသေ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း - ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇ) တေလႆႈပၼ် ၼႂ်းၵႄႈ 400 လႄႈ 5,000 ၵျၢပ်ႈ ယဝ်ႉ။
 • ပတဵင်ႇ – တၢင်းလိူၵ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇဢၼ် တႃႇဢဝ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈ ၵႂႃႇ ပတဵင်ႇ (ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် - 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 3,700-8,000 ၵျၢပ်ႈ)၊ ဢမ်ႇၼၼ် သေဝဵင်းဝဵင်း တီႈၼႂ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇ ဢမ်ႇၼၼ် ငပလီႇ။ လုၵ်ႉတီႈ ပတဵင်ႇသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶီႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ် မဵဝ်းၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၵႂႃႇၶီႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်မီးႁိမ်း ၵွင်းမူးသူၺ်ႇမူၵ်ႉတေႃး ဢမ်ႇၼၼ် တီႈသုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမိၼ်းၵျီး တီႈဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇတၢင်း ဢၼ်ရူတ်ႉလတ်းၵႂႃႇလတ်းမႃး၊ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၶျွင်းတႃႇ (လႄႈ ငူၺ်ႇသွင်ႇ)။ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 16:00၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ႈ ငူပ်ႉငိရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်လုၵ်ႉ ပတဵင်ႇ ၵႂႃႇသူင်ႇ တေလႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 30,000-50,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႃး တိူၵ်ႈၶူဝ်းတႄႉ ၸၢင်ႈဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေၵႂႃႇ တႃႇၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 10,000 ၵျၢပ်ႈ (2 ၸူဝ်ႈမူင်း)။ ဢၼ်လူဝ်ႇၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ တၢင်းမၢင်တီႈ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉဢိတ်းဢိတ်း လႄႈ တၢင်းလိူၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူၺ်း လွင်ႈလူမ်ၸႂ်။
 • ငူၺ်ႇသွင် လုၵ်ႉတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇသေ ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၽၢႆႇၼႆႉ တေလႆႈပၼ် 8-13,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၼႆႉတေပႃး လွင်ႈၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 2 တီႈ။ ၼႂ်းၵႃႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉ 45 တႃ တေႃႇ 4 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢင်းလၢင်းဝႆႉသေၵမ်း။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈငူပ်ႉငိ ၵူၼ်းႁေႃႈ ထႅၵ်ႇၸီႇ တႃႈၵုင်ႈ တႃႇၵႂႃႇသူင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸူး ၶျွင်းတႃႇ (မၢင်ၸိူဝ်းပႃး ဢႄးၵွၼ်း)၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ် ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်ပႃး ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ 4 ၵေႃႉၼႆ ပေႃးၸႅၵ်ႇၵၼ်ၵႃႈမၼ်းၼႆ တေၸၢင်ႈၵိုင်ႇယူႇ။ လူဝ်ႇတွင်းဝႆႉတႄႉ ထႅၵ်ႇၸီႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းမႃး ဢၼ်ပဝ်ႇမၼ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ် လူဝ်ႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈ လၢတ်ႈၵၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်း။ ပေႃးဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇမွၵ်ႈလၢႆဝၼ်းၵူၺ်းတႄႉ ငူပ်ႉငိၵၼ်တင်း ၵူၼ်းႁေႃႈထႅၵ်ႇၸီႇ ႁႂ်ႈမၼ်းယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်း (မၼ်းတေလႅပ်ႈၼွၼ်းၼိူဝ် ထႅၵ်ႇၸီႇမၼ်း) သေၵေႃႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၶိုၼ်းတၢင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်မႃးလႆႈ။ ပေႃးဢဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ်ဝႃးတႄႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၽၢႆၼႆႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈယူႇ $120-150 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၶျွင်းတႃႇ

ဢွင်ႈတီႈပိူင်လူင်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈႁိမ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈပႆႇတိၼ်သေၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႂ်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်လႆႈယူႇ။

ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မီႈဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ႁူင်းႁႅမ်း ၵမ်ႉၼမ်သေ လိူင်ႇဝႃႈလိူင်ႇ။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈယူႇယူႇ 500 ၵျၢပ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၼၼ်ႉၼႃႇ။ သၢႆႉၵႃး (ဢၼ်ပဵၼ်လႅမ်သၢမ်မၢၵ်ႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉသေ ဢၼ်ၸၢင်ႈ ၶီႇၵႂႃႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၵၢင် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၶျွင်းတႃႇ

ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇၼၼ်ႉ တိူဝ်းသႅၼ်ႈသႂ်လီ။ ၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် သၢႆငၢႆသေ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းမီး တီႈပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၵဵင်ႈသႂ်လီယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉပဝ်ႇထွင်းယဝ်ႉတႄႉ တီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် သိင်ႇၶွင် သီလမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 • 1 ၵုၼ် ပွၵ်ႇၵလႃႇ (Pokala Island) (မီးတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၶျွင်းတႃႆ)။ ၵုၼ်ပွၵ်ႇၵလႃႇၼႆႉ ႁၢင်ႈလီ သေလုၵ်ႉတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလူင်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼမ်ႉ သေၵႂႃႇလႆႈ။ ၸၢင်ႈၶီႇပႃး ႁိူဝ်းဢွၼ်ႇ (တႃႇၶိုၼ်းမႃး 1,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈၵုၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် တမ်ႇငႃႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၵုၼ်။ ပႆတၢင်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵုၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈၵႆ ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇႁိၼ်လႅမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ 2,000 kyat
 • 2 ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ သၢႆးၶၢဝ် (လုၵ်ႉတီႈ ၶျွင်းတႃႇ ၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ၵႂႃႇႁိမ်းၶၢင်ႈ ၷူဝ်းတႅၼ်းၿေးရီသွတ်ႉ တီႈၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ)။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈတႄႉ မၼ်းသႅၼ်ႈသႂ်လီ။ လွင်ႈပႆၵႂႃႇတီးၼၼ်ႈ၊ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၵွင်းမူးဢွင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် ၵုၼ်ဢွၼ်ႇ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉ၊ ပေႃးပူၼ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ တေမီး ၵွင်းမူးတၢင်ႇဢၼ်ထႅင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇႁိၼ်လူင်သၢမ်ဢၼ် တီႈၼႂ်းၼမ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၵႂႃႇၸူး တီႈၼၼ်ႈလႆႈသေတႃႉ တၢင်းတႄႉ ဢုင်သေ မီးလုၵ်းမီးထၢင်ၼမ်ႉ။ တၢင်းတီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆႉ မၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉယၢပ်ႇၼႃႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း လွင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈၼိူဝ်သၢႆး သေ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈႁွင်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တႃႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် ဢိၵ်ႇတင်း တူၼ်ႈမၢၵ်ႇဢုၼ် လႄႈ တေမီး ꧤႃး ဢၼ်လႆႈၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉဝၢၼ်။
 • 3 ငူၺ်ႇသွင်ႇလွင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸူး ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငူၺ်ႇသွင်ႇၼႆႉ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ယူႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ (မွၵ်ႈ 1.5-2 မီႇတႃႇ)။ ၵႂႃႇၸွမ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၶဝ်ႈပႃး တီႈဢၼ်လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်း ၶၢမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉသၢမ်တီႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်မီးတႃႇတူၺ်းတင်းၼမ်။ လုၵ်ႉတီႈ ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်လႆႈသေ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 13,000-15,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးသုၼ်ႇတူဝ်တႄႉ တေလႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 8-13,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်းသေ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇလိုဝ်ႈတီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈလႂ်။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိူၵ်ႈသမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ တေလႆႈၵၢၼ်ၸုၼ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉယူႇ။

ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇလႅင်ၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 5 တေႃႇ 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼႆ တေလႆႈႁၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈၵႆ တင်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်း။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၸွမ်းတၢင်းတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တင်းမၼ်။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ ၶွင်ၽၢၵ်ႇ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းတၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းမဵဝ်းၼုင်ႈတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ။ ပေႃးၶႂ်ႈလႄႇၵၢတ်ႇပႃ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ထႅဝ်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တင်းၼမ်၊ ဢၼ်လႆႈ တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၵမ်ႉၼမ်။ ပေႃးဝႃႈ ၵိၼ်ယႅမ်ႉယဝ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၵႆဢဝ် မၢၵ်ႇမူင်ႈ တဵမ်းႁဵတ်းပဵၼ် ၶွင်ဝၢၼ်ယဝ်ႉ။

ဝႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇၵိၼ် တီႈ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈ ႁူင်းလႅမ်ယႂ်ႇလူင်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၶၢင်းဝႃႈ ၶဝ်သိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ် လႄႈ ဢႃႇလူး ၸိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶၢႆတီႈၼႂ်း ၵၢတ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈၶဵင်ႇတ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၶဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

 • Pasta Fresca - +95 9-422445138ပဵၼ်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းဢီႇတႃႇလီႇၶဝ်ပိူင်ႇဝႆႉ။ လႆႈတၢင်းၵိၼ်ဢီႇတႃႇလီႇ မဵဝ်းႁဵတ်းတီႈႁိူၼ်းသေ မီးပႃး သူၼ်မွၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၵူၼ်းဢီႇတႃႇလီႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႉ တူမ်ႈႁူင်ႁင်းမၼ်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉတီႈပႅၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼႃႇၼၼ်ႉ။ လႆႈပႃး ဝၢႆႇဢီႇတႃႇလီႇ။
 • လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဝီႇလီႇယႅမ်ႇ (William Restaurant and Guest House) - +95 42-42377ꧤႃး၊ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း။ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ꧤႃးဢၼ်ထုၵ်ႇမႅႈၼ်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈတၢင်းၵိၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တၢင်းၵိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း၊ ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ဝီႇလီႇယႅမ်ႉ လႄႈ မေးမၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း မူင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမၼ်း။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇမီးၽႆးၽႃႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႃသိုဝ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉဝၢၼ် တႄႉ တေယၢပ်ႇ (ဢမ်ႇမီးၽႆးၽႃႉ = ဢမ်ႇမီး တိူၵ်ႈၵတ်း)၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁႃ ꧤႃး ဢၼ်မီး ၸၢၵ်ႈၽႆးဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တိူၵ်ႈၼမ်ႉၵၢမ်ႈ ယႂ်ႇယႂ်ႇ။

 • ꧤႃး တွပ်ႉၶျွင်းတႃႇ (Top Chaung Tha Bar) (မီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်)။ ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈ ꧤႃးဢၼ်ၼႆႉလႄႈ။ မၼ်းလႆႈ ပီႇယႃႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း တိူၵ်ႈၵတ်းသေ သိတ်းဢွၵ်ႇ။ ပီႇယႃႇ ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ 600 ၵျၢပ်ႈ

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆတႄႉ တေဢမ်ႇမီးၽႆးၽႃႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယႃႇပေတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း ႁူင်းႁႅမ်း။

 • 1 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၼၢၼ်းထၢႆႉတူႇ မၢႆ-2၊ သဵၼ်ႈတၢင်းꧤေႃးၷ (မီးတီႈသုတ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်း) - +95 42 42 261
 • 2 Sea & See (လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း သူၺ်ႇႁိၼ်းတႃႇ သေ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ပၢႆႉဢၼ်ၼႄဝႆႉ ႁူင်းလႅၼ်း ဢေႇၸီႇဢီး)။ ၸႂ်ႉၶွင်ႉၼမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၵၢင်သုတ်းဝႆႉပၼ် တီႈၼိူဝ်ၽႃႈ၊ ဢမ်ႇၽႅဝ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵမ်းလဵဝ်၊ ပေႃးၶၢဝ်းၵူၼ်းဢေႇၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပိုတ်ႇယူႇ။ US$6-8၊ ဢမ်ႇပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်
 • 3 ႁူင်းႁႅမ်း ႁေးလ်ၷႃးတႅၼ်း (Hill Garden Hotel) 1 သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း (လုၵ်ႉတီႈ ႁူမ်းလႅင်းသူၺ်ႇႁိၼ်းတႃႇသေ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်) - တီႈၼႂ်း သူၼ်ႇမွၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ပင်ႇၵလူဝ်ႇႁၢင်ႈလီ 9 လင်၊ ၼိုင်ႈလင်ၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ မီးဝႆႉ တီႈၼွၼ်းဢၼ်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူႇၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်လုၵ်ႈ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႆႉ တေယၢၼ်မွၵ်ႈ 1.5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵိုင်ႇယူႇ။ သႅၼ်ႈသႂ်၊ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵႂၢင်ႈလီ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၼႂ် လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၶဝ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် တီႈၼိူဝ်ၽိူၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ပင်ႇၵလူဝ်ႇ။ လႅင်ၵေႃႈ ၶၢတ်ႇပၼ်သေ တေလႆႈပၼ် 3,000 ၵျၢပ်ႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵႂႃႇတီႈ ၶျွင်းတႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်သေ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 500 ၵျၢပ်ႈ။ ဝၢႆႇၾၢႆႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၾရီး။ US$20-60
 • 4 ရီသွတ်ႉ ပႄႇလ် (Belle Resort) (ပူၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 350 မီႇတႃႇ) - +95 9 972 952851 - ပဵၼ် ရီသွတ်ႉ ဢၼ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းၵေႃႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈၼွၼ်းၵူးမဵဝ်းမဵဝ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈမုင်ႈႁၼ် ပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ သူၼ်မွၵ်ႇ။ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ elleresort@myanmar.com.mm & sales@belleresort.com 65-115,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 5 ႁူင်းႁႅမ်း ဢေႇၸီႇဢီး (Hotel ACE) (လုၵ်ႉတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ပူၼ်ႉၵႂႃႇ ႁူင်းႁႅမ်းသူၺ်ႇႁိၼ်းတႃႇ) - +95 9 795 431693, +95 9 260 111 939, +95 9 793 111 939 - မီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်း။ From US$70
 • 6 တီႈၼွၼ်း ယူႇၶေႇ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် (UK Bed and Breakfast) မၢႆ 2၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၶျွင်းတႃႇ၊ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶျွင်းတႃႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ (လုၵ်ႉတီႈႁူင်းႁႅမ်းသူၺ်ႇႁိၼ်းတႃႇသေ ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလူင်၊ ပူၼ်ႉ ပၢႆႉဢၼ်ၼႄ ႁူင်းႁႅမ်းဢေႇၸီႇဢီး) - +959420269497 - ၽတ်ႉလူမ်း၊ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်၊ ဝၢႆႇၾၢႆႇ၊ ၸႂ်ႉၶွင်ႉၼမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ သုတ်းၵၢင်တီႈၼိူဝ်ၽႃႈ၊ ဢမ်ႇၽႅဝ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵမ်းလဵဝ်၊ ၶၢဝ်းၵူၼ်းႁၢင်ႇၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပိုတ်ႇယူႇ။ $10-15 - ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

 • ငူၺ်ႇသွင်ႇ – ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ယွၼ်ႉမီး ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ယၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ။ လုၵ်ႉတီႈ ပတဵင်ႇ ၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သေၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈယူႇ၊ 7-8,000 ၵျၢပ်ႈ ၊ 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈ ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သေ တေလႆႈပၼ် 8-13,000 ၵျၢပ်ႈ ဢၼ်တိူဝ်း လႆႈၸႂ်တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈ၊ တိူဝ်းႁၢင်ႈလီ သေ လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ထူင်ၶဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉလီလီ။ တီႈသၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ မီးတီႈၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသွင်ဢၼ်။
 • ပတဵင်ႇ – ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸွမ်း ၸွင်ႈပတဵင်ႇ။ ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ် လႄႈ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၶျွင်းတႃႇၵႂႃႇၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း သေ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 4,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇသုၼ်တူဝ်တႄႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 30-50,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႅပ်ႈလႆႈၵႂႃႇလူင်းတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်မီးတီႈ ၵၢင်ဝဵင်း။ ဢဝ် ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၽၢႆႇလင်သုတ်းသေ တႄႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇ။ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပတဵင်ႇသေ ၸၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃး ငပလီႇ လႄႈ ပျီႇ ဢိၵ်ႇတင်း တႃႈၵုင်ႈ။
 • တႃႈၵုင်ႈ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶျွင်းတႃႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 05:30၊ 06:00 လႄႈ 10:00 သေ တေၵႂႃႇၵိုတ်းတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၻၵူင်ႇဢေႇယႃႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ဢႄးၵွၼ်း ဢေးသျႃးၻၵူင်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶျွင်းတႃႇ ဢွၵ်ႇ 09:30 သေ မၼ်းပဵၼ်ႁွတ်ႈတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းၼၼ်ႉသေ တေလႆႈပၼ် 8,000 ၵျၢပ်ႈ။
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၶျွင်းတႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !