Download GPX file for this article
16.543056104.722778Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် (มุกดาหาร) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ဢီႇသၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

တီႈမုင်ႈသႃႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီး မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်ႁေႃၵႅဝ်ႈ သေ မုင်ႈႁၼ်လႆႈ။

မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၸႄႈမိူင်း ထူၼ်ႈ 73 ၶွင် မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ ပေႃးၶိုၼ်းတူၺ်း ပိုၼ်းဝၼ်းလင်မၼ်းတႄႉ မႃးတီႈ ဝၢႆးလင် ပၢၼ်ဢယုတ်ႉထယႃး၊ မွၵ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး 200 ပီပၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉၵေႃႈ မၼ်းမၼ်းဝႆႉတီႈ ၽင်ႇၽၢႆႇသၢႆႉ ၼမ်ႉမႄႈၶွင်၊ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ တူင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢၼ်းလူင်ၽွၼ်ႈသိၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၽရထၢတ်ႈဢိင်ႁင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းသဝၼၶဵတ်ႇ ၶွင် မိူင်းလၢဝ်းယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸၼ်သူႇရိယဝူင်း ၵေႃႉဢူပ်ႉ တူင်ႇၵူၼ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶိၼ်ႇၼရီး။ ဝၢႆးမႃး မၼ်း သၢင်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ တီႈ သူပ်းႁူၺ်ႈမုၵ်ႉ တီႈ ၽၢႆႇၶႂႃၽင်ႇၼမ်ႉမႄႈၶွင် မိူဝ်ႈပီ 1767 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မိူဝ်ႈပီ 1770 ၼၼ်ႉသေ လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ "မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်" ၼႆသေ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ၽွင်းမိူဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ႁွင်ႉဝႃႈ "မိူင်းမုၵ်ႉ" ၼႆယဝ်ႉ။

မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵိူၼ်ႇတူ တႃႇၵႂႃႇၸူး မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၶႄႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင် မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈၶဝ်ၸႅၵ်ႇၵၼ်ႇဝႆႉတင်း ၼမ်ႉမႄႈၶွင်ၼႆသေတႃႉ ၶဝ်ႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းႁိုင် လူၺ်ႈတင်း ၵူၼ်းတီး ၸႄႈမိူင်းသဝၼၶဵတ်ႇ ၶွင် မိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ 8 မဵဝ်း၊ ထႆးဢီႇသၢၼ်၊ ၽူးထႆး၊ ထႆးၶႃ၊ ၵရသူဝ်း၊ ထႆးၵလင်၊ ထႆးယူဝ်၊ ထႆးသႅၵ်ႇ လႄႈ ထႆးၵူးလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇသဝ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈမၼ်းၼႆႉ မီးတၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃႇဝ ဢၼ်မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈ 4,400 km² ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် ၼႆႉ တင်းၵုင်းထဵပ်ႈသေ ယၢၼ်ၵၼ် 642 ၵမ. ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇၸွမ်း သၢႆတၢင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ - သရႃႇပူးရီး - ၽူၼ်ထွင်း - ရွႆႉဢဵတ်ႇ - ၶမ်းၶျဢီ - မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်။

သဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်ႇဢၼ်တႄႉ ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ - သရႃႇပူးရီး - ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး - ၽယၵ်းၶၽူမ်ၽိသၢႆ - ၵသဵတ်ႇဝိသၢႆ - သုဝၼ်ႇၼၽူမ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ သၢႆးမုၼ် - ၵုတ်ႇၶျုမ် - လိူင်ႈၼူၵ်ႉထႃ သေ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 2169၊ လုၵ်ႉတီႈ ၼိၶူမ်ၶမ်းသွႆႈ တေႃႇ မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 212 လႄႈ။

ၵႂႃႇတင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

The Transport Co., Ltd. ပၼ်ႇၵၢၼ် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵူႈဝၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵုင်းထဵပ်း (ၸတုၸၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မူဝ်ၶျိတ်ႉ 2) ၽူင်း +66 2 9362852-66။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးပႃး ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵွင်ႉသိုပ်ႇ မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် လႄႈ တင်း ၸႄႈမိူင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ၊ ဢုပူၼ်းရၢတ်ႉၶျ်ထႃးၼီး၊ ၼၶွၼ်းပထူမ်၊ သၵူၼ်းၼၶွၼ်း၊ ဢုတွၼ်းထႃးၼီး လႄႈ မႁႃ သႃရၶၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် တီႈ +66 42 611421, +66 42 611478, +66 42 613025-9 ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂႃလမ်းၽူင်း သေ ၵႂႃႇ ဢုပူၼ်းရၢတ်ႉၶျ်ထႃးၼီး ၼၼ်ႉ မီးယူႇ ၵူႈဝၼ်း။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၵႂႃႇ မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်ၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼႆ ၵႆ 167 ၵမ. ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶဝ်ႇထႅင်ႈ ထူဝ်းႁႃ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင် မိူင်းထႆး[ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ] တီႈ 1690, +66 2 2237010, +66 2 2237020 ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

Thai Airways ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်မိၼ်ၸူး မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇၸူး ၼၶွၼ်းပထူမ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢုပူၼ်းရၢတ်ႉၶျ်ထႃးၼီး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းၶီႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵႂႃႇၸူး မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်၊ ထူဝ်းႁႃ ထႆးဢေးဝေးသ် တီႈ ၽူင်း 1566, +66 2 2800060, +66 2 6282000 ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

  • 1 ၶရူးသႆငွၼ်း (ครัวไซง่อน) - +66 42 615 30308:00-20:30 dailyၽွင်းပဵၼ်သိုၵ်း တီႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၶႄႇ မိူဝ်ႈပီ 1950 လိူဝ် တေႃႇထိုင် 1970 လိူဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၶဝ် ၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းသေ ပၵ်းသဝ်းတီႈ မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်ယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁပ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆးသေတႃႉ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်တူမ်ႈႁုင်ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် လၢႆးၵူၼ်းၶိူဝ်းဝႅတ်ႉၼမ်းယူႇ။ ၶရူးသႆငွၼ်း ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

  • 1 Good Mook - +66426120919 ပၸ.ပဵၼ် ဢူဝ်ႇဢေႇသိတ်ႉ တီႇသၢႆးၵဝ်ႇ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဢေးသီးယႅၼ်း။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၵိၼ်လႆႈ ၵေႃႇၾီႇ ဢၼ်ဢဝ် ဢႅၼ်ႇသပရႅတ်ႇသူဝ်ႇ ႁဵတ်းဝႆႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ လူပပ်ႉတီႇသၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ ဝၢႆႇၾၢႆႇ။ ၶဝ်မီးပႃး သိူဝ်ႈတီႇသျၢတ်ႉ လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢႆ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

  • 1 ႁူင်းႁႅမ်း ရပဵင်ႈမုၵ်း (โรงแรมระเบียงมุก) သွႆႈထႆးယၢၼ်းၼူၼ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝိဝိသၼုၶၢၼ် - +66 42 614666ၵႃႈၶၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ မီးထီႇဝီႇ။ ဝၢႆႇၾၢႆႇၾရီး။ ႁွင်ႈၼွၼ်းတႂ်ႈလၢင်ႈ။ တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉ မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၽၵ်းတူ ႁွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ႁူင်းႁႅမ်း မီးသၢမ်ၸၼ်ႉ။ ယွမ်ႉဝႆႉ သီလိူင်။ 550 ဝၢတ်ႇ
  • 2 ႁူင်းႁႅမ်းႁႃႈၼမ်ႉ 36 သဵၼ်ႈတၢင်း သမုတ်ႇသႃၶွၼ်း - +66 42 611137Check-out: 12:00ႁွင်ႈၼွၼ်း ပႃး ၽတ်ႉလူမ်း၊ ဢမ်ႇပႃး ၶွင်ႉၼမ်ႉ 150 ဝၢတ်ႇ။ သႅၼ်ႈသႂ်။ ဝၢႆႇၾၢႆႇၾရီး။ 150-350 ဝၢတ်ႇ

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ဢွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈ ၶူဝ်ဢူၺ်းလီ ထႆး-လၢဝ်း ထူၼ်ႈသွင်၊ ပွတ်းၽၢႆႇထႆး

လုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 4 ၵမ. ၼၼ်ႉၼႆ မီး ၶူဝ်ဢူၺ်းလီ ထႆး-လၢဝ်း ထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်ၵွင်ႉဢဝ် မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် တင်း သဝၼ်ႇၼၶဵတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ဝဵင်း လၢဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၽင်ႇၼမ်ႉမႄႈၶွင် ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵွင်ႉသၢၼ်သၢႆရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ယူႇတႃႇသေႇသေ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၽၢႆႇၼႆႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 100 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ တီႈသုတ်းၶူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေတႃႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပၵ်းပိူင်လႅၼ်လိၼ် တင်းသွင်ၽၢႆႇသေၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၶီရူတ်ႉၶဝ် တေလႆႈလူင်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈၼၼ်ႈ သေလၢႆးလၢႆးၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉမႂ်တိုတ်းသေၵေႃႈ ၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႆႈယူႇ။

တီႈၶူဝ် ပွတ်းၽၢႆႇ မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉ တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉသေ ၵႃႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈလူတ်ႉ ၼိုင်ႈၶိုၼ်းၼႆႉ တေလႆႈပၼ် 100 ဝၢတ်ႇ။ ပေႃးမီး ၵၢၼ်မၢင်ၸေႈ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းလီတႄႉ တေၸၢင်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈထိုင်တီႈၼႂ်း မိူင်းလၢဝ်းလႆႈယူႇ။ တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး တၢင်း တႃႇၵူၼ်းပႆလတ်း။

တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလူဝ်ႉ ဝီႇသႃႇၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈတီႈ လႅၼ်လိၼ်ယူႇ (တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တူၺ်းတီး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ်း)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ်လၢဝ်းၶဝ် တေၵဵပ်းငိုၼ်း "ၵႃႈၶဝ်ႈမိူင်း" (40-170 ဝၢတ်ႇ)၊ "ၵႃႈဢွၵ်ႇမိူင်း" (40 ဝၢတ်ႇ) သေ ပေႃးဝႃႈ ဝၢႆးလင် 16:00 ၼႆတႄႉ "ၵႃႈပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း" (40 ဝၢတ်ႇ)၊ ၼၼ်ႉပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵႃႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈ တီႈၼႂ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း မုၵ်ႉတႃႈႁၢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !