Download GPX file for this article
8.3599.81Full screen dynamic map

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
Jump to navigation Jump to search

မိူင်းထႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းလိုဝ်းလင်တင်းၼမ် ၶွင်မိူင်းထႆး ၵႃႈတီႈၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢႅၼ်ႇတမၼ်ႇ ဢၼ်ဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်းလႄႈ၊ ၽင်ႇ ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇမိူင်းထႆး ဢၼ်ဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၶွင် ၶျုမ်းၽွၼ်း

Travel Warning ၽၢင်ႉ - ၸွမ်းလူၺ်ႈမီးလွင်ႈသေႃႇသူၼ်း တႃႇၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸူး ၼရႃထီဝၢတ်ႉ၊ ပတ်တၼီ၊ သူင်ၶလႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႄႈမိူင်း ရလႃ၊ ၶဝ်ႈပႃး ဝဵင်းလူင် ၶွင် ႁၢတ်ႇယႂ်ႇ
(ဢၢပ်ႉတဵတ်ႉလွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း - မၢတ်ႉၶျ် 2020)

တူင်ႇလိၼ်[မႄးထတ်း]

တူင်ႇလိၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းၸၢၼ်း — switch to interactive map
  ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းၵၢင်
ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵေႃႇသမုၺ်၊ ပွႆးပႃႇတီႇလိူၼ်မူၼ်း တီႈ ၵေႃႇၽငၢၼ်၊ လမ်ၼမ်ႉတီႈ ၵေႃႇတဝ်ႇ၊ တၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃႇဝ ၶွင် သူၼ်ၼမ်ႉ ဢၢင်ႇတွင်း လႄႈ သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈသူၵ်ႇ။
  ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢႅၼ်ႇတမၼ်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ
ၶဝ်လၵ်ႉ၊ မူႇၵုၼ် သီႇမီးလၢၼ်ႈ၊ မူႇၵုၼ် သုရိၼ်း လႄႈ ပိုၼ်ႉႁိၼ်ထုၼ် ႁၢင်ႈလီ ၶွင် သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၢဝ်ႇၽင်ငႃ။
  ၽူးၵဵတ်ႇ
မူႇၵုၼ်သိူဝ်းဝႃႇထႆး ၽိင်ႈတိုၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီး ဝႆႉ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ တင်းၼမ်ယူႇ။
  ၸႄႈမိူင်းၵရပီႇ
ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ သၢႆးၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉဢၼ်ၸိုၼ်ႈသႂ်လီ၊ တႅဝ်းမွၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ၊ ထမ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်း မူႇၵုၼ်တင်းၼမ်။
  ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢႅၼ်ႇတမၼ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း
ၵုၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ၽူတ်ႉသ်ၵၢတ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ တႄႉတႄႉ ဢၼ်မီးတီႈ မူႇၵုၼ်ႇ ၵေႃႇတရူတဝ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်း မူႇၵုၼ် ထရၢင်ႈ။
  ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းၸၢၼ်း
ၽိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ လႄႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ႁၢင်ႈလီ၊ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵူၼ်းမလေး။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လွင်ႈၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း သၢမ်ဢၼ် ဢၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႈယုင်ႈလိုၵ်ႉလမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႄႈလႆႈၼႆတႄႉ လီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

 • 1 ၶျုမ်းၽွၼ်း — ပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီး ၾႄႇရီႇသီႇလမ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵေႃႇတဝ်ႇ
 • 2 ႁၢတ်ႇယႂ်ႇ — ဝဵင်းယႂ်ႇ သေပိူၼ်ႈ တီႈ မိူင်းထႆး ပွတ်းၸၢၼ်း
 • 3 ဝဵင်းၵရပီႇ — ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီး ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ မူႇၵုၼ် တင်းၼမ်
 • 4 ၼၶွၼ်းသီထမ်မရၢတ်ႉ — ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်ႁူႉဝႃႈ လိၵေႃ
 • 5 ပႃႇတွင် — ပဵၼ်ဝဵင်းပႃႇတီႇယိုင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶွင်ဢေးသျႃး ဢၼ်မီးတီႈ ၵုၼ်ၽူးၵဵတ်ႇ
 • 6 ဝဵင်းၽူးၵဵတ်ႇ — ဢွင်ႈတီႈၵၢင်ၵႅၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင် ၵုၼ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ
 • 7 ရၼွင်း — ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸပ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႉတွင်း တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ၊ ၵမ်းၵမ်း ၵႆႉၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆႈ ဝီႇသႃႇ
 • 8 သူင်ၶလႃ — ရီသွတ်ႉ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵူၼ်းမလေးသျႃး လႄႈ ၵူၼ်းသိင်ႇၵႃႇပူႇ
 • 9 သူရၢတ်ႉထႃးၼီး — ဝဵင်းပိူင်လူင် ၶွင် မိူင်းဝူင်ႉ သီရိဝိၸယ၊ ပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈၸူး ၵုၼ်ယွၼ်ႇ သမုၺ်

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ဢၢဝ်ႇၼၢင်း — ပၢႆတၢင်းၽင်ႇပၢႆႇလၢႆႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တီႈ ၸႄႈမိူင်းၵရပီႇ
 • 2 သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၢဝ်ႇၽင်းငႃ — ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လူၺ်ႈ ၽင်ႇႁိုၵ်းႁိၼ်ထုၼ်၊ ထမ်ႈ၊ ပႃႇထိူၼ်ႇၼမ်ႉယိုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈတမ်ႇငႃႈ လႄႈ ၵုၼ် ၵျဵမ်းသ်ပွၼ်း
 • 3 သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈသူၵ်ႇ — ထင်သဝ်းတီႈ သုမ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ သေ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ။
 • 4 ၵေႃႇလီပႄ - မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းၵၢင် ၵုၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းပႆႇႁွတ်ႈၽႅဝ် 52 ၵုၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ဢွင်ႈတီႈ လမ်ၼမ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ။
 • 5 ၵေႃႇၽငၢၼ် — ဢွင်ႈတီႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇလီ တီႈ ႁဵတ်းပႃႇတီႇ လိူၼ်ႇမူၼ်း
 • 6 ၵေႃႇၽီၽီ — ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သူၼ်ၼမ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၶွင် မိူင်းထႆးသေ ပဵၼ်တီႈပႅၵ်ႉၽႅၵ်ႇၵႃႇၶဝ် လႆႈၸႂ် ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ထႆႇငဝ်းတူင်ႉ The Beach
 • 7 ၵေႃႇသမုၺ် — မၢၵ်ႇဢုၼ် လႄႈ ၵုၼ်ပႃႇရႃႇတၢႆႉ လွၵ်းၵၢတ်ႇမၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃး ၽႂ်းၽႂ်း
 • 8 ရႆးလႄႇ — ၵုၼ်ယွၼ်ႇ ဢၼ်မီး ၽင်ႇႁိုၵ်းႁိၼ်ထုၼ်၊ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ဢမ်ႇမီး ၶိူင်ႈမေႃႇတေႃႇ၊ ၵၢၼ်ၶိုၼ်းလွႆမၢၵ်ႇႁိၼ် မႅၵ်ႇၵႃႇ
 • 9 မူႇၵုၼ် သီႇမီႇလၼ်ႊ — သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီး တီႈတူၺ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၼိူဝ်ၼမ်ႉ လႄႈ တႂ်ႈၼမ်ႉ

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း လူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်း[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈလမ်ၼမ်ႉ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၶီႇႁိူဝ်း လႄႈ လွင်ႈဝႅၼ်တီႈၵုၼ်[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၸိၼမ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼႃႈလိၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် outline လႄႈ လႅပ်ႈတေလူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ဝဵင်းလူင် လႄႈ ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼႆၸိုင်၊ ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တေဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ် ပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈ "ၵႂႃႇၸူး" ၼၼ်ႉ တေၼႄဝႆႉလွၵ်းလၢႆးတၢင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈ တီႈၼႆႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !