Download GPX file for this article
20.633396.5667Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လုၵ်ႉတီႈ ပၢင်းတရႃႉ သေ ပႆၶၢဝ်းတၢင်းတိၼ်ၸူး ၵၢတ်ႇလေႃႉ
ၵၢတ်ႇလူင် ၵၢတ်ႇလေႃႉ

ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈၼိူဝ်လွႆ တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ သေ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်ၽွင်း ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ၊ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ 1,320 မီႇတႃႇယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸွမ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

 • ဢွင်ႈတီႈရူတ်ႉၵိုတ်းမီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ၽၢႆႇၼႃႈ (ဢမ်ႇၼၼ် ၸမ်ၵၼ်တင်း) ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း သူၺ်ႇၼၢၼ်းၸၢၼ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မႂ်တိုတ်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼၼ်ႉ ထၢမ်တူၺ်းၶဝ်လႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢၢပ်ႈထူင်ၶူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 1000 ၵျၢပ်ႈ။

လုၵ်ႉတီႈ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းသေၵႂႃႇ -

 • ပူးၵမ်ႇ – ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 08:00 မူင်း၊ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵၢတ်ႇလေႃႉ မွၵ်ႈ 15:00 (15,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မၢင်ၸိူဝ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇၸူး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ (ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ)။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၼႅတ်ႈသိုဝ်ႉမႂ်တိုတ်းၽႂ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၽႂ်းၽႂ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵႆႉသတ်ႉၼမ်လႄႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတီႈၼင်ႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇမၢင်ၸိူဝ်း (မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆရူတ်ႉဝႅၼ်ႇဢွၼ်ႇ ရိၼ်းပူဝ်း) ၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉဢဝ် ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉတႅဝ်းလင် လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵူၺ်း ၵႆႉလႆႈၼင်ႈတႅဝ်းၼႃႈ။
 • တႃႈလိူဝ်ႇ – ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ၵၢတ်ႇလေႃႉ မွၵ်ႈ 02:00-03:00။ 13,000 ၵျၢပ်ႈ။
 • သီႇပေႃႉ – လုၵ်ႉတီႈ ၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ပၢင်ႇဢူးသေ မႃး။ ဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးဝၼ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မွၵ်ႈ 06:00။ 15,500 ၵျၢပ်ႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလႅၵ်ႈငိုၼ်း (ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2015)။

ၵႂႃႇၸွမ်း ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်လႆႈၶၢတ်ႈၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉ တႃႈလိူဝ်ႇဢွၵ်ႇ 08:000 ဢၼ်ၵႂႃႇ တူၼ်ႈတီႈၼၼ်ႉ ၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈ ၵၢတ်ႇလေႃႉ မွၵ်ႈ 16:00 မူင်းယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် တီႈၼင်ႈၽၢႆႇၼႃႈမၼ်းတႄႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 30,000 ၵျၢပ်ႈ ၼႆႉသေ ပေႃးပဵၼ်တီႈၼင်ႈၽၢႆႇလင်တႄႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 25,000 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် တၢင်းလိူၵ်ႈဢၼ်လဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပေႃးၶႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈ တႃႈလိူဝ်ႇၵႂႃႇ ၵၢင်ဝၼ်း။ ထႅၵ်ႇၸီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈတႃႈလိူဝ်ႇသေ သင်ႇမၢႆဢဝ်လႆႈယူႇ။

ၵႂႃႇၸွမ်းရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ
 • တႃႇၸီႇ - 07:00. ပေႃးပဵၼ် တီႈၼင်ႈ ယူဝ်းယူဝ်း လႆႈပၼ် 800 ၵျၢပ်ႈ၊ ပဵၼ်ပဵၼ် ထၢၼ်ႈသုင်ႈ လႆႈပၼ် 1,300 ၵျၢပ်ႈ (ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2015)
 • ႁၢႆးဝူဝ်း - လုၵ်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်၊ US$2-3
 • သူၺ်ႇၺွင်ႇ - လုၵ်ႉတီႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇ ဢွၵ်ႇ 08:00 (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ယွင်ႁူၺ်ႈ 11 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ)။ ရူတ်ႉလဵၼ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆး တီႈၼႂ်းၵႄႈလွႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇ တီႈၼင်ႈထၢၼ်ႈသုင်ႈ တေလႆႈပၼ် 1,200 ၵျၢပ်ႈ (ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2017)

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၵၢတ်ႇလေႃႉ

ပႆတိၼ်သေလႄႇၵေႃႈ လႄႇၸွတ်ႇဝဵင်းလႆႈယူႇ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶၢတ်ႈလႅင်လႆႈ တီႈၵျွင်ႈပလီႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • လွႆမွၵ်ႇၵုမ်ႈ ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇပႆၵႂႃႇၸူး 'ၶူဝ်လႆမိူင်းၽီ' ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ပႆတိၼ်လႄႇ[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇလေႃႉၼႆႉ မီးတိုဝ်ႈတၢင်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ပႆႇတိၼ်သေ ဢွၵ်ႇလႄႇ။ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝဵင်းဝႆႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်၊ မီးလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းသွမ်ႈ ၶိင်၊ မၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ ၼဵင်ႈ၊ မူႇလႃႇမွၵ်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း။ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼွင်ၼမ်ႉ ၵၢတ်ႇလေႃႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ တႃႇ တူဝ်သတ်းထိူၼ်ႇ လႄႈ လိၼ်ပဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပႆတၢင်းလိၼ်သေ ၵႂႃႇၸူး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႆႉ၊ မီးတႃႇလိူၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း 2 ၶိုၼ်း လႄႈ 2 ဝၼ်း 1 ၶိုၼ်း (ၶဝ်ႈပႃး တွၼ်ႈလႆႈၶီႇထႅၵ်ႇၸီႇ)။ ပႆတၢင်းလိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ထုင်ႉၵၢတ်ႇလေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇ 3 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆၸိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းပႆတိၼ်လႄႇ ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလေႃႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉလီဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ပႆတၢင်းလိၼ်ၵႂႃႇ ၼွင်ႁၢႆးယႃ 2 ဝၼ်း 1 ၶိုၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပၼ် ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတင်းၼမ် လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလႆႈၸႂ် တၢင်းႁၢင်ႈလီ လွႆ လႄႈ လွႆၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း ၵၢတ်ႇလေႃႉၼၼ်ႉ။

ႁူင်းၵၢၼ် ပႆတိၼ်ႇလႄႇ တင်းၼမ်ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပႆတိၼ်လႄႇ ဢွင်ႈတီႈလၢႆတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၼႂ်းဝဵင်း။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းသေ ၶဝ်တေႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း မႃးဢႅဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေသပ်းလႅင်းပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လႆႈ။ ႁူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတိူဝ်းၶႅမ်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၸၼ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႅပ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၸဵင်ႇမုင်ႈႁၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်တေၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၽူႈၸိၼမ်းသၢႆတၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် သၢႆငၢႆသေၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် သၢႆတၢင်းၵႂႃႇယူႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းပႆတိၼ်လႄႇၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈၸုတုမ်ပၼ်ၵၼ်လႆႈ ၸွမ်းတၢင်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ။ တူၺ်း ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈတီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ (မိူၼ်ၼင်ႇ Google, Tripadvisor, ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ) သေၵေႃႈ ၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းလႆႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉဢေးၵျႅၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ၸိၼမ်း လွင်ႈပႆတိၼ်လႄႇ တီႈၼႂ်း ထုင်ႉၵၢတ်ႇလေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီး ၵႃႈၶၼ်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းဢၼ်ပႃး ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း တေလႆႈပၼ် 30,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ၸုမ်းသၢမ်ၵေႃႉၼႆ 36,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ် ၸုမ်း သီႇၵေႃႉၼႆႉ 40,000 ၵျၢပ်ႈသေ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉတင်းသဵင်ႈ၊ ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်း လႄႈ ၼဵင်ႈတႄႉ ၵႃႈၶႂ်ႈၵိၼ် (ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးတႄႉ ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၸွမ်း သၢႆတၢင်းၵႂႃႇ)။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၸိူဝ်းမႃးတီႈ ၵၢတ်ႇလေႃႉၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇ ပႆတိၼ်ႇလႄႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇ လႄႈ တေၸၢင်ႈယွၼ်ႇယွမ်းလႆႈ ၵႃႈၶၼ်တႃႇ ၵူၼ်းၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ။

ဢဝ် ထူင်ၶူဝ်း သိုပ်ႇသူင်ႇၸူး ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈထူင်တေတူၵ်းၸိူဝ်ႈ 3,000 ၵျၢပ်ႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၵႃႈၶၼ် ပႆတိၼ်လႄႇၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ထူင်ၶူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ႇၸူးတီႈ ၶူဝ်တႃႈႁိူဝ်း တီႈ ၼွင်ႈႁၢႆးယႃး ၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸၢႆႇၵၢတ်ႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၸိူဝ်းမီးတီႈႁိမ်း ႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ။

တႃႇပၼ် ၵႃႈၶၼ် ၶဝ်ႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ပႃးၵႂႃႇ US$15 လႄႈ။ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ငိုၼ်းယူးရူပ်ႉ ၵေႃႈ ႁပ်ႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဢမ်ႇၶႅမ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၼႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ၵူၼ်းပႆတိၼ်လႄႇ ၸူး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ မီး 200 လိူဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၼႆ လူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ယဝ်ႉ။ ၽွင်းပႆတိၼ်လႄႇ လႄႈ ၽွင်းမီးတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ်ၶဝ်သေ ၼုင်ႈၶူဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ

တီႈထုင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈ ပႆတိၼ်လႄႇ လႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ယူႇ။ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ တႃႇတေပႃး ထူင်ပိူဝ်ႉလင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶိုင်ႇၶမ်ႉ - ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တေႃႉၶူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈတင်းၼမ်သေ ပႆတိၼ်ဢဝ်ၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၶိူင်ႈၵျီႇပႅတ်ႉဢႅတ်ႉသ် ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း သၢႆတၢင်းပႆတိၼ် ဢၼ်မီးတီႈ OpenStreetMap.org မိူၼ်ၼင်ႇ ဢႅပ်ႉမူဝ်ႇပၢႆး OsmAnd, MAPS.ME ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸႂ်ႉတူၺ်းလႄႈ။ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ် သၢႆတၢင်းလူင်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၵၢတ်ႇလေႃႉသေ ၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း သေ ၶိုၼ်းငွၵ်းၵႂႃႇ ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ လွႆးလွႆး၊ တေၽႅဝ်ၵႂႃႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၼွင်သုတ်းသုတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးပႆတၢင်း လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼႆတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႃ တီႈလိုဝ်ႈတီႈၼွၼ်းတႄႉ တေယၢပ်ႇဢိတ်းဢိတ်း၊ တီႈဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵၢတ်ႇလေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႄတိၼ်ၼႄမိုဝ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၼွၼ်း ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇ၊ ဢမ်ႇပေႃးယၢပ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးၵၢတ်ႇလူင်။ "လႅၼ်းယႃႈ" ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ထူဝ်လိၼ်ၶူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် တႃႇသိုဝ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် ငၢႆႈငႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႃ ၶိူင်ႈၶူဝ်းတႃႇ ၽႃႈတူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈႁိမ်း လုမ်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယဵပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မႄး ႁႂ်ႈမၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

သွၵ်းတိၼ်ပႆတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ်သီၶဵဝ်သေ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ႁၼ်လႆႈၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ တေလႆႈပၼ် 3,000 ၵျၢပ်ႈ။ တေႃႈၵူၼ်းၸိၼမ်းသၢႆတၢင်းၵေႃႈ တိုဝ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ မၼ်းလီယဵပ်ႇ။ ၽႃႈယၢင်ဢၼ်ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈသေ တေလႆႈပၼ် 5,000 ၵျၢပ်ႈ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • ႁူင်းၵၢၼ် ပႆတိၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႆႉ မီးပႃး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ- ၵူတ်ႇတူၺ်း တီႈ Openstreetmap လႄႈ။
 • ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢတ်ႇလူင်ၼႆႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉဢွၼ်ႇႁွပ်ႈဝႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ။ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး ႁႃတူၺ်း ပလႃႇတႃႇ လႄႈ။
 • 1 လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် သီႇရိၵေႇႁႃႇ (Seven Sisters) သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸုဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်းဝႆႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ။ ၵိၼ်တူၺ်း ၶဝ်ႈမၼ်းမၢၵ်ႇဢုၼ် ဢိၵ်ႇတင်းၽၵ်း။ ၽၵ်း 2,000-4,500 ၵျၢပ်ႈ
 • ပျေႉပျေႉ - ၶဝ်ႈသွႆးတႆး လႄႈ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမေႃႈလိၼ် Pyi Taung Su Road (ဢိူမ်ႈၵၼ်တင်း Seven Sisters) - +95 081 50356ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ၶဝ်ႈပႃး ၵႆႇၶူဝ်ႈ၊ ၶႆႇၼူၵ်ႉၶုမ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉၵႆႉ၊ ႁူဝ်ပိုၵ်ႉလႅင် လႄႈ ၽၵ်းၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵိၼ်လႆႈတႃႇသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယႃႇပေလိုမ်းၵိၼ် ၼဵင်ႈၵူဝ်ႈ (500 ၵျၢပ်ႈ) ဢၼ်ၵူဝ်ႈလေႃးၵၼ်တင်း ထူဝ်ႇလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼၼ်ႉတေပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၽဵတ်း တီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ။
 • 2 လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ထိၼ်းသျူးမျႅင်ႇ (Htin Shuu Myaing (ထင်းရှူးမြိုင် စားသောက်ဆိုင်)) 4/63, Merchant Street, Ward (4) (မီးတီႈၸဵင်ႇတၢင်းၵူၼ်းၵႃႉ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း) - +958150287 - 09:00-21:00လႆႈဝၢႆႇ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၶႄႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၸႂ်ႉပႃးလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • ႁၢႆးပႃး ဢၼ်မီး ႁိမ်းႁွမ်း ၵွင်းမူးၵၢင်ဝဵင်း- ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ၸႂ် တႃႇလဵတ်းတိင်ႇ၊ ၶဝ်ပၢႆႁူႉပႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵွၼ်ႇ။ ရမ်ႇသူမ်ႈသူမ်ႈ လႄႈ ဝီႇသၵီႇသူမ်ႈသူမ်ႈၵေႃႈ ၶိုၵ်ႉဝႆႉယူႇ။ ၶဝ်မီးပႃး တိူၵ်ႈငိုၼ်းလူႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းယႃပိုၼ်ႉတီႈ။
 • တီႈႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ်တင်းၼမ်။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ပေႃႈၶႂ်ႈဝႃႈလႂ်ႈ ႁိူၼ်းၵူႈလင်ၼႆႉ ပဵၼ် ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁႅမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၶၢဝ်းၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ်တႄႉ တွၼ်ႈတႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတႄႉ တေၼမ်လိူင်သေ ပေႃးၶၢဝ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼမ်တႄႉ တီႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းသေ ၵူၼ်းၵႆႉတဵမ်လႄႈ သင်ႇမၢႆဝႆႉတႄႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၽွင်းၶဝ် ထုၵ်ႇတမ်းလူင်း ၵႃႈတီရူတ်ႉ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းလူင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ် ဢၼ်ဢၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႉလိူဝ်သေ ဢၼ် ၵူၼ်းၶၢႆမႂ်တိုတ်းၶဝ် လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်းၶဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်လီ တေႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ႁူင်းႁႅမ်းသေ ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ တေယွၼ်ႇယွမ်းပၼ် ၵႃႈၶၼ်မၼ်းလႄႈ ၶဝ်တေလၢတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ-ထႅၵ်ႇၸီႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • Pine Land Inn (တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼႄတၢင်း လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇၼႆႉ တေၵိုတ်းယူႇ တီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၶူဝ်လႆ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ၽြႃးတဵင်ႇတွင်ႇ)။ ၶဝ်မီးတႃႇလိူၵ်ႈတင်းၼမ် ၶဝ်ႈပႃး ဢွင်ႈၼွၼ်း ၵေႃႉလဵဝ်/သွင်ၵေႃႉ/လၢႆၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းဝႃႈ တေပႃး ၶွင်ႉၼမ်ႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇပႃး။ တီႈၼႂ်းၶွင်ႉၼွၼ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပႃး ၸၢၵ်ႈဢုၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇပႃးၵေႃႈတေပဵၼ်လႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽႃႈႁူမ်ႇတႄႉ ပၼ်ဝႆႉၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးတေဢဝ်ပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် တေလႆႈပၼ်ထႅင်ႈ US$1။ ဝၢႆႇၾၢႆႇ ၸႂ်ႉလႆႈလၢႆလၢႆ၊ တီႈၼႂ်းယူင်ႉသၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵွင်ႉသၢၼ်ၼႅတ်ႉ ၶႅမ်ႉၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈၼွၼ်းၵေႃႉလဵဝ် တေလႆႈပၼ် US$6

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

တီႈထုင်ႉၵၢတ်ႇလေႃႉၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽေးၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယုင်းၸိူဝ်းလႆႈႁၼ်တႄႉ လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼမ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈတႄႉ ႁူမ်ႇႁူမ်ႇတူမ်းတူမ်းသေ ပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈယုင်းၶူပ်း။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်တင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး လႄႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ မႃးၼၼ်ႉ မႃးၵိုတ်းတီႈ ၵၢတ်ႇလေႃႉယဝ်ႉ။

 • ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼႆႉ တႄႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႈ 15:00 မူင်းသေ ထၢမ်တူၺ်းတီႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း/ ႁူင်းၵၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။
 • တႃႈၵုင်ႈ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵၢင်ၶမ်ႈ၊ VIP 20,000-25,000 ၵျၢပ်ႈ။
 • ပူးၵမ်ႇ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 5-6 ၸူဝ်ႈမူင်း။


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !