Download GPX file for this article
21.283399.6000Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၵဵင်းတုင် (Cheingtung, Chiang Tung, Kengtong, Kyaingtong) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း မိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လီပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉ[မႄးထတ်း]

ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၽိင်ႈငႄႈပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တင်း ဢွင်ႈတၢင်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၸမ်ၵၼ်တင်း လႅၼ်မိူင်းထႆး လႄႈ ၶႄႇသေ မီးဝႆႉတီႈ တၢင်းၽႄသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းမီးဝႆႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈပိူင်လူင်ၶွင် သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တီႈဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ လႆႈမီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ပိုတ်ႇဢဝ် ဝဵင်း လႄႈ ထုင်ႉၶူင်ႈၼၼ်ႉ ၸူး ဢွင်ႈတီႈၵမ်ႇၽႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်းယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တူင်ႈၼႃး တီႈႁိမ်းၵဵင်းတုင်

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် တၢင်းလူတ်ႉၵႃးဝႃႈ မီးဝႆႉယူႇသွင်ၽၢႆႇ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး-ၼမ်ႉၸၢင်-ၵႃႇလိ-မိူင်းပဵင်း သေ ၵႂႃႇ။ တႃႇထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း သေၵႂႃႇ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးသူႈၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလူတ်ႉၵႃး။ ၵႂႃႇၸွမ်း သၢႆတၢင်း ႁိူဝ်းမိၼ်ၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇတင်း လူတ်ႉပၢတ်ႉ လႄႈ ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈတႄႉ ၶီႇလူတ်ႉပၢတ်ႉ ၵႃႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း (ငိုၼ်းထႆး မွၵ်ႈ 350 ပၢတ်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶၢတ်ႇ ထႅၵ်ႇၸီႇ ၵႃႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း (ၼိုင်ႈၵေႃႉ 450 ပၢတ်ႉ၊ 4 ၵေႃႉ)။

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလူင် ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ ႁၢႆးဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸူးၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸိူဝ်းမိၼ်ၸူးတႄႉ ပဵၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မၢၼ်းယတၼႃႇပူင်ႇ ယဝ်ႉ။

 • 1 တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵဵင်းတုင် - +9508421162KET IATA.

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၵဵင်းတုင်

တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ပႆသေၵေႃႈ ဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးတေဢဝ် ထႅၵ်ႇၸီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆတႄႉ တေလႆႈပၼ်ယူႇ 500-1000 ၵျၢပ်ႈ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

တႃႇပႆၶၢဝ်းတၢင်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွႆၼႆႉ ႁႂ်ႈ တီႈဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈၽူႈၸိၼၢမ်းသၢႆတၢင်း ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ။

 • 1 ၽြႃးမႁႃႇမျၢတ်ႉမုၼိ (တီႈတၢင်းတူင်ႇမူင်း)။ ၵျွင်းၽြႃးပုတ်ႉထဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ၵျွင်းၽြႃးမၢၼ်ႈသေ ႁၼ်ႁွႆးမိုဝ်းထႆး လႄႈ ၶႄႇ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ သတၢႆႇႁွႆးမိုဝ်းမၼ်း ၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁၼ် တီႈ ၵဵင်းရုင်း, ၵဵင်းႁၢႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 2 ဝတ်ႉၸွမ်ၶမ်းၵွင်းမူးၶမ်းသူႇၼႆႉ တႆး လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 3 ၼွင်တုင် (ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᨲᩩᨦ)။ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇၼမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဝဵင်းယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈပႆႇႁိမ်းၽင်ၼွင်သေ တူၺ်းမုင်ႈလႆႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီ ဢၼ်သၼ်လွႆလူင် ပဵၼ်ပိုၼ်ႉလင်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ဝၢၼ်ႈၼိူဝ်လွႆ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ၵဵင်းတုင်

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • 1 ၵၢတ်ႇလူင်ပီႈၼွင်ႉၼိူဝ်လွႆၶဝ် လူင်းမႃးသိုဝ်ႉမႃးၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင်လၢႆမဵဝ်းလၢႆၸိူဝ်း။ ၶူဝ်းၶဝ်ၼုင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သီမၼ်းၸေးလီၼႃႇ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ၶဝ်ႈသွႆးတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်းၵိၼ်ပိူင်လူင် တွၼ်ႈတႃႇထုင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • 1 လွတ်ႉထိၼ်ႇလုၵူႈဝၼ်း 10:00-20:00လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၶႄႇ ၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈလႆႈ၊ ၶဝ်ႈသွႆးၵေႃႈလႆႈ။ သဵၼ်ႈသင်ႇမၼ်း တႅမ်ႈဝႆႉၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၶႄႇယဝ်ႉ။
 • Colina Cafe & Bistro သဵၼ်ႈတၢင်းလွႆမူၺ်တၢင်းၵိၼ်ဢေးသျႃး လႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း၊ ၵေႃႇၾီႇ၊ ၼမ်ႉဝၢၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ သမူတ်ႇတီႇ။
 • 2 Cafe 21 19, တၢင်းၸေးတၢၼ်း (ၵႆယၢၼ်ၵၼ်တင်း မႁႃႇမျၢတ်ႉမုၼိ 200 m ၊ ၵႆယၢၼ်ၵၼ်တင်း ႁူင်းႁႅမ်း Golden World 50 m) - +95253713655 - 07:00-22:00လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵၽေးၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ လႆႈတၢင်းၵိၼ် ဢေးသျႃး လႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း၊ မဵဝ်းမၼ်းၸေးလီ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်သႃႈ၊ ပႃႇၵႃႇ၊ ၽီႇၸႃႇ၊ ၽၵ်း လႄႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉပႃးလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇ။ မီးဝႆႉၶွင်ႉသၢမ်မဵဝ်း၊ တႃႇၶွင်ႉၼိုင်ႈ ပႃးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ မီးသူၼ်မွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ဝီႇသၵီႇၶဝ်ႈ ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းထုၵ်ႇ သေ ႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ပီႇယႃႇၶႄႇ ၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 800 ၵျၢပ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 • 1 Star Rain Pub သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃးၵူၼ်းထႆးၶဝ်မႃးၼမ်ယဝ်ႉ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 Harry's Trekking House (Harry's Guesthouse)။ ၵူႇတီႈၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ၊ မီးပႃး ၼမ်ႉဢုၼ်ႇတႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ သေ ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ။
 • Hotel Khemarattha - +95 9 45803 0688လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉၸွႆႈဢမ်ႇပေႃး ၶႅမ်ႉလီ မိူၼ်ၼင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇတႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် မေႃသိူၵ်ႈသမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈၼႃႇ။
 • 2 Amazing Kengtong Resort - +95 84 21 620 - ႁူင်းႁႅမ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းႁႅင်းယွမ်းမႃးသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းဢၼ်ၶႅမ်ႉယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၶွင်ႉၼွၼ်းၼႆႉ ၵႂၢင်ႈဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ။ ၽႃႈၼွၼ်းၼႆႉ မၼ်းၶႅင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်သၢႆငၢႆလင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉတေဢမ်ႇလႅပ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ တီႈလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်မၼ်းတႄႉ တၢင်းၵိၼ်မၢၼ်ႈ၊ တၢင်းၵိၼ်ၶႄႇ၊ တၢင်းၵိၼ်ထႆး၊ တၢင်းၵိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။
 • 3 Princess Hotelပဵၼ်တီႈလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၽိမ်းၵိၼ်ၽိမ်းၸၢႆႇယဝ်ႉ။ ၶွင်ႉၼွၼ်းတႄႉ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈတေသၢင်ႇထုၵ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၢင်ၶွင်ႉၼႆႉ မူတ်းသႂ်တဵတ်ႇယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ မေႃးပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 4 Golden World Hotel (โรงแรมโกลเด้นท์เวิร์ลเชียงตุง) 26, သဵၼ်ႈတၢင်းၸေးတၢၼ်းလူင် (ယၢၼ်ၵၼ်တင်း ၽြႃးမႁႃႇမျၢၼ်ႇမုၼိ 150 m) - +95-84-21545 - Check-out: 12:00မီးဝႆႉၶွင်ႉလၢႆမဵဝ်းလၢႆဢၼ် တႄႇဢဝ် တီႈၼွၼ်း 1 ဢၼ် တေႃႇ 3 ဢၼ် တႃႇ ၵူၼ်းၼွၼ်းလႆႈ 4 ၵေႃႉ၊ ၶဝ်ႈပႃး ထီႇဝီႇ၊ ၽတ်ႉလူမ်း၊ ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇလၢႆႈၸၢႆႇၵႃႇႈမၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 06:30-08:30 ၵၢင်ၼႂ်သေ မီႇမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူႈဝၼ်း။ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇ လၢႆလၢႆ (ယႃႇပေၵဵင်ၸႂ် တႃႇတုၵ်းယွၼ်း ၶွင်ႉ ဢၼ်ၸမ် မူဝ်ႇတမ်းဝၢႆႇၾၢႆႇ)။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ မေႃသိူၵ်ႈသမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈသေ ၸၢင်ႈဢဝ် ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသေၵေႃႈ လၢတ်ႈတေႃႇလႆႈယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသေ ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလႆႈယူႇ။ တီႈၵိုတ်းလူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၶွင်ႉသမတႃႇ US$30-40 ၊ တွၼႈတႃႇၶွင်ႉ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း US$50 ၊ တွၼ်ႈတႃႇၶွင်ႉမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း US$60-80

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။