Download GPX file for this article
19.6740197.21136Full screen dynamic map

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
Jump to navigation Jump to search

လွႆၶေႃ (မၢၼ်ႈ လွိုင်ကော်၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ Loikaw) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် (ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၼႂ်းပီ 2013 - 140,670) ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ် ထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လီပွင်ၸႂ်ဝႆႉ[မႄးထတ်း]

ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း သီၸေးၸုင်ႇ

လွႆၶေႃ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး တီႈဢုပ်ႉပိူင်ၶွင် ဢိင်းၵလဵတ်ႈမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သိုပ်ႇပဵၼ် ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လုမ်းဢႅၼ်ႇၵျီႇဢူဝ်ႇ၊ ႁူင်းယႃ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းၼမ်သေ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်တႄႉ ပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလႅင်၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပတွင်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ဝႅၼ်တွင်းသုပ်းသႂ်ႇတီႈၶေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၼုင်ႈ ၶူဝ်းၽိင်ႈငႄႈၶဝ်သေ ၵမ်ႉၼမ်တေလႆႈႁၼ်ၶဝ် တီႈၵၢတ်ႇယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၼ်ႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃၼႆႉ မီးဝႆႉၵွင်းလွႆသုင် လႄႈ ၼမ်ႉၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢႆလူင် လေႃးပိတၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် တၢင်ႉႁႅင်းၽႆးၽႃႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30 တင်းၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။

ပေႃးတူၺ်းပိုၼ်းဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႈယုင်မႃး ႁူဝ်သိပ်းပီမၼ်းယဝ်ႉ။ ၸၢဝ်းယၢင်းလႅင်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း လႄႈ ၸုမ်းတႆးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လႆႈယုင်ႈယၢင်ႈၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တေႃႇပေႃးထိုင် လွင်ႈၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇၵိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီ 2012 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးတီႈ မိူင်းထႆး လႄႈ တင်းၵမ်ႇၽႃႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းယၢမ်းလႅင် ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် Karenni National Progressive Party (KNPP) ယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် လုမ်းၶဝ်လႄႈ ၸွမ်ပိဝ်ၶဝ် ပူၵ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇပွတ်းၸဝ်ႉ ပီ 2010 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတေၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၼႃႇဢႃးလႃးတႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇပႃႇမိတ်ႉယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸိၼၢမ်းသၢႆတၢင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼႄတၢင်း လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉသေ ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈယူတ်ႇမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • 1 တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လွႆၶေႃ (ၽၢႆႇႁွင်ႇ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း NH5)။ တႃႈရူတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ရူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်သေ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉ ၵႂႃႇတီႈၵႆၼၼ်ႉတႄႉ ၵွင်ႉၸူးတင်း ဝဵင်းလူင်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢတ်ႇလေႃႉသေၵႂႃႇၼႆ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ မွၵ်ႈ 5,000 ၵျၢပ်ႈ (ပဵၼ်ၶၼ် ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2015) သေ တၢင်းႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မီးမွၵ်ႈ 7 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢွၵ်ႇယၢၼ်တီႈ ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 04:30 ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် မေႃးၼိင်းသတႃး ဢၼ်မီးၽၢႆႇလင် ၵွင်းမူးဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း)သေ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈဢွၵ်ႇ 6:00 ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်တႄႉ ဢဝ်တီႈၼင် ၽၢႆႇၼႃႈသေ တေလႆႈႁၼ် လွင်ႈမုင်ႈယဵမ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၼႆႉ မၼ်းၵႆႉပိုတ်ႇဝႆႉ ၽၵ်းတူလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈပႃး ၽႃႈမႆယဝ်ႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီႈၵႂႃႇၼႆ ၵႃႈၶၼ် တေမီး မွၵ်ႈ 3,500 ၵျၢပ်ႈ (ပဵၼ်ၶၼ် ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018) ၼၼ်ႉသေ တၢင်းႁိုင် တေမီးမွၵ်ႈ 5 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ ဢွၵ်ႇယၢၼ်တီႈ တႃႈရူတ်ႉသေ ၵႂႃႇၸူး သီႇသႅင်ႇ 07:30 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေ လႆႈလတ်း ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈဢိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။

တင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 2 တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း လွႆၶေႃတႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးသၢႆၵၢၼ်ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၵွင်ႉသိုပ်ႇဝႆႉၸူးတင်း ၵွင်ႉသၢၼ်ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢုမ်ႇပဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈလိူဝ်ႇ/တႃႇၸီႇ/ၵၢတ်ႇလေႃႉ : တႃႇၸီႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် သၢႆတၢင်းလူင်ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈ ၸူး တႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တႃႇၸီႇသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး ၼိူဝ်လွႆ၊ ၵႂႃႇၸူး ဢုမ်ႇပဝ်း။ တီႈ ဢုမ်ႇပဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ တၢင်းၽေ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၵၢၼ် ၵႂႃႇၸူး လွႆၶေႃ ဢၼ်သၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1992 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆး၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လွင်ႈမုင်ႈယဵမ်ႈမၼ်း ၶိုၵ်ႉလီ သေ ၶၼ်မႂ်တိုတ်းမၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈထုၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ မႂ်တိုတ်းမၼ်းတႄႉ သိုဝ်ႉလႆႈတီႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းၵူၺ်းသေ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ သိုဝ်ႉလႆႈထႃႈ လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း မိူဝ်ႈရူတ်ႉလဵၼ်း ပႆႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

 • 3 တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် လွႆၶေႃ (LIW IATA) (ပေႃးၶီႇရူတ်ႉၵႃး လုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ 5 တႃ)။ တီႈလွႆၶေႃၼႆႉ မီးဝႆႉ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၵွင်ႉၵၼ်ဝႆႉတင်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈဝၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မိၼ်ၸူး တႃႈၵုင်ႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢႄးၵေႇပီႇၸႅတ်ႉၼႆႉတႄႉ မိၼ် ဝၼ်းသဝ်၊ ဝၼ်းပုတ်ႉ လႄႈ ဝၼ်သုၵ်းယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ႁွတ်ႈ လႄႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇယၢၼ်တီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၶပ်ႉၶိုင်ထႅၵ်ႇၸီ တႃႇႁပ်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸူး တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် တူၺ်းဢဝ် သင်ဝႃႈ မီး ထႅၵ်ႇၸီႇပႂ်ႉဝႆႉတီႈ ႁူးၶဝ်ႈထႃႇမီႇၼႄႇလ်ၼႆၵေႃႈ ႁွင်ႉလႆႈယူႇ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် လွႆၶေႃ

တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉတႄႉ ပႆတိၼ်လႄႇၵေႃႈ ၽႅဝ်ၸွတ်ႇယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူမ်ၸႂ်တင်း လွင်ႈၵႂႃႇၼိူဝ် တၢင်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢင်ႈၶီႇလႅင်သေၵေႃႈ ၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈ ထႅၵ်ႇၸီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ၵႂႃႇမႃး တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်မႂ်တိုတ်းမၼ်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်တီႈၸမ်တီႈၵႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းတေၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇထိုင် တီႈဢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း လွႆၶေႃၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈ ၶၢတ်ႈရူတ်ႉၵႃးသုၼ်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်တႃႇၵႂႃႇတီႈၵႆၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးဝႆႉ။ တီႈဢၼ်ၵႆဝဵင်းမၢင်တီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် တၢင်းလိၼ်လႄႈ လူဝ်ႇပဵၼ်ရူတ်ႉ 4x4 ၼႆတေတိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉမႃးတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် တၢင်းလိၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢုင်ၵႂႃႇလႄႈ တႃႇၵႂႃႇတႃႇမႃးၵေႃႈ ယၢပ်ႇယဵၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၵွင်းမူးလွႆၽႃတႅၵ်ႇ

တီႈၼႂ်းဝဵင်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ၵွင်းမူးလွႆၽႃတႅၵ်ႇလွႆၽႃတႅၵ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ပဵၼ်ၼႃႈတႃ မိၵ်ႈမၢႆ ဝဵင်းလွႆၶေႃယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်လွႆမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ်တႅၵ်ႇဢႃႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵေႃႇႁဵတ်းဝႆႉ ၵွင်းမူး သေ မီးၶူဝ်လႆ တႃႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၽႅဝ်ၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ပေႃးမုင်ႈတူၺ်း လွႆၽႃတႅၵ်ႇၼႆ ၵွင်းမူး လႄႈ ၵျွင်းၽြႃးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽႆးလႅင်းမၢပ်ႈႁိူဝ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်တီႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ မုင်ႈတီႈလိူၼ်လၢဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈႁူဝ်ၼႂ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လီမုင်ႈယဵမ်တူၺ်း လႅတ်ႇဢွၵ်ႇလႅတ်ႇၶဝ်ႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းသေတႃႉ လႆႈပၼ်တႃႇၵွင်ႈထႆႇ 300/500 ၵျၢပ်ႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ 1,000 (ငဝ်းတူင်ႉ)
 • 2 ၼွင်ယယႃးပဵၼ်ၼွင် ဢၼ်မီးတီႈၵၢင်ဝဵင်းသေ တႃႇၶၢမ်ႈၸူး ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽၢႆႇၼႆႉတႄႉ မီးဝႆႉ ၶူဝ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ပဵၼ်တီႈလႄႇလၢဝ်းယဝ်ႉ။ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃးၸႂ်ၼႆတႄႉ ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်း တီႈႁိမ်းၼွင်ၼၼ်ႉလႄႈ။ Free
 • 3 ၽၢႆလွႆငိုၼ်း (ၽၢႆငူၺ်ႇတွင်ႇ)ၽၢႆၼမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတီးမေႃႉသူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈၽၢင်ၼွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပိုၼ်ႉလင်မၼ်း မီးဝႆႉ တူင်ႈၼႃး တင်း သၼ်လွႆလႄႈ ပဵၼ်တီႈ ဢၼ်လီထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၼမ်ႉတီႈၽၢႆၼၼ်ႉသေ ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၼမ်ႉပၼ် တူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 4 ၼွင်ၸွင်ႈ (ၼွင်ထီးပႂိၼ်ႉ) (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း လွႆၶေႃသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇ မီး 30 တႃ)။ ၼွင်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ တီးမေႃႉသူဝ်ႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် တေလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈၼင်ႇၸွင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼႂ်း ၼမ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉမၼ်းတေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ဢၢႆၵႂၼ်းထၢတ်ႈ တီႈၼႂ်းလိၼ်သေ ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ဝႃႈတႄႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁၼ် ၸွင်ႈ ၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ၵၢမ်ႇလီမီးသုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်း
 • 5 ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ထီးၸႄးၶႃး (1 hour north of Loikaw)။ ပဵၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉ ဢၼ်လႆလတ်း မိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လႄႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်း
 • 6 ၼွင်ၸဵတ်းၸၼ်ႉ (Seven Stages Lake) (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းလွႆၶေႃ ၶၢဝ်းၵႂႃႇ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း)။ ၼွင်ၸဵတ်းၸၼ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတီးမေႃႉသူဝ်ႇသေ တင်းလွႆၶေႃႈၼႆႉ ၵႆယၢၼ်ၵၼ် (19)လၵ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ပိုၼ်းရႃႇၸဝၢင်ႇဝႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၼွင် ဢၼ်ၼၢင်းၽီၸဵတ်းၼၢင်း မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၼွင်ၸဵတ်းၼွင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႆႉ ၼွင်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈဢၼ်ၼိုင်ႈ သွၼ်ႉၼိူဝ်ၵၼ်ဝႆႉ၊ ၼွင်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ၸပ်းၵၼ်ဝႆႉၵူၺ်း။ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်း
 • 7 ထမ်ႈၵျႅတ်ႉ (ရႃႇၸုၵူႇ) (မီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ယၢၼ် 10 လၵ်း)။ ထမ်ႈၵျႅတ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇလဝ်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ယၢၼ် 10 လၵ်း တီႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ယဝ်ႉ။ ပၢၵ်ႇထမ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ တိၼ်လွႆ တၢင်းသုင်မီး 120 ထတ်း၊ မီးဝႆႉတီႈ တၢင်းသုင်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 2,990 ထတ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၼိူဝ်လွႆ ဢၼ်မီးထမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်လႆဢုတ်ႇသေ သႂ်ႇဝႆႉပၼ်ႁၢဝ်းမိုဝ်းယဝ်ႉ။ လွႆထမ်ႈၵျႅတ်ႉၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းယၢင်းလႅင်ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ရႃႇၸုၵူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တၢင်းယၢဝ်းထမ်ႈၼႆႉ မီး 1,000 ထတ်းပၢႆသေ ၽၢႆႇၼႂ်းမၼ်း ၵႅပ်ႈၵႂႃႇလွႆးလွႆးသေ ပဵၼ်မဵဝ်းထမ်ႈတၼ်ယဝ်ႉ။ လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ထမ်ႈၵျႅတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ထမ်ႈဢၼ်မီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉၵွၼ်ႇသေ လႆႈႁၼ်ႁၢင်း ဢၼ်ၶႅၵ်းတူၼ်ႈလမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယၢဝ်းသေပိူၼ်ႈ မီး 15 ထတ်းသေ ဢၼ်ပွတ်းသေပိူၼ်ႈ မီး 2 ထတ်း (မၢင်ၸိူဝ်းၵွၼ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵွမ်ႇ)ၼၼ်ႉ ဢဝ်တၢင်ႇဝႆႉ တီႈၽႃမုင် ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 20 ထတ်း၊ 30 ထတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈ ပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမဵဝ်းလႂ် တၢင်ႇမႃး ၶၢဝ်းလႂ်ပၢၼ်လႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁႃလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ။ ထမ်ႈၵျႅတ်ႉၼႆႉ မီးလွင်ႈသူင်ႇငိူၼ်ႈတဵမ်လူင်ဝႆႉသေၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ် တီႈၸၼ်ၸႂ် ၽူႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းယၢမ်းလႅင်ယူႇ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ Free
 • ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၵယၢၼ်း (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းလွႆၶေႃ လႄႈ ႁိမ်းႁွမ် တီးမေႃႉသူဝ်ႇ၊ မီးၽၢႆႇတူၵ်း ၼမ်ႉၶူၵ်း တီႈၼိူဝ်လွႆ ၼႂ်းၵႄး 1000 လႄႈ 1500 မီႇတႃႇ)။ ထၢမ်တူၺ်းႁိမ်းႁွမ်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈလႂ်လီၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢၼ်ႈလႂ်ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၽိင်ႈတိုၼ်း၊ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇလႄႇ ႁိမ်းႁွမ်း (5,000-10,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈၵိုဝ်းၵမ် ႁင်း ႁၢင်ႈၽၢင်ၵူၼ်းလႄႇမိူင်း။ ၶတ်းၸႂ်ႁႃ ၽူႈဢွၼ်ႇလႄႇ ဢၼ်တေမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတႃႇ တူင်ႇဝိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ။
 • ဝၢၼ်ႈသၢၼ်းပုၼ်း (ဢွၵ်ႇတီႈဝဵင်း ၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 5 ပေႃးထိုင်တီႈ တူဝ်းၵဵၵ်ႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၽၢႆႇသၢႆႉ)။ ပေႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 50 မီႇတႃႇၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၼၢင်းယိင်းၶဝ် ၼင်ႈသေ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်။ ပေႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ 500 မီႇတႃၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ႁိူၼ်းမႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢႆးထဝ်ႈၵယၢၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼႆတႄႉ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈႁႃပႃး ၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • ပႆႇပၼ်ႇတူၺ်း ၵၢၼ်ၵၢင်ၼႂ်သေၵေႃႈ တူၺ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ဢၼ်မႃးၶၢႆ ၵုၼ်ႇသိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ။
 • လတ်းၶၢမ်ႈတူၺ်း ၶူဝ်မႆႉၵဝ်ႇ
 • ပေႃးတၢမ်းၶမ်ႈမႃး ပႆတီႈႁိမ်းၽင်ႇၼွင်ယႃးသေၵေႃႈ တူၺ်းလႅတ်ႇၶဝ်ႈ
 • ယိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉထိပ်ႇ တီႈ Loikaw Souvenirs (မၢႆ(1), သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၼ်တရဝတီႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ႁူင်းလႅင်းမိင်ႇၵလႃႇ။ +95 9 560 0125)။ ဝိၵ်ႇတူဝ်းရီးယႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်လီသေ မၼ်းၸူမ်းသူင်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ ၵေႃးၼၢင်းၵေႃႈ ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း တႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ႁိမ်းႁွမ်း လွႆၶေႃ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇသိၼ် လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၽႃႈၽႅၼ်ႇဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းတေႃးၼင်ႇ ၽိင်ႈထုင်း ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈၼႂ်းထုင်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ တီႈလၢၼ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သွင်းသၢၼ်သႂ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈၽွတ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်မေႃမိုဝ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

 • 1 ၵၢတ်ႇၼွင်ယႃးဢၼ်ပဵၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢႆတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးသိုဝ်ႉမႃးၶၢႆတီႈၼႆႈယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇၵၢင်ၼႂ်တႃႉ။
 • 2 ၵၢတ်ႇသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ (ပဵၼ်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် NH5 လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇ တီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၶူဝ်)။ ပဵၼ်ၵၢတ်ႇလူင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ၶွင်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ လွမ်ႉဝႆႉ။ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၶဝ်ႈပႃး ၶွင်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇသိၼ်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶွင်ႉၶၢႆၶွင်ၽၢၵ်ႇ လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇသိၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၶွင်ႉၶၢႆယႃႈယႃ လႄႈ ၶွင်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၽႆးၽႃႉ ၸ ိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၵႆႇထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ[မႄးထတ်း]

 • 3 ၵၢတ်ႇတီးမေႃႉသူဝ်ႇ (ၽၢႆႇၸၢၼ်း ၽၢႆႇလွႆငိုၼ်း (ငူၺ်ႇတွင်ႇ) တၢင်းႁိုဝ် 2 တႃ)။ ၵၢတ်ႇလူင်ပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ တီးမေႃႉသူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းတီႈႁိမ်းႁွမ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသိုဝ်ႉမႃးၶၢႆတီႈၼႆႈ။ မီးတႃႇလိူၵ်ႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃးၸႂ်ၼႆ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ လဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ တီႈ ၵူၼ်းၶၢႆလဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၶၢႆလဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လဝ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း ၽႃႈႁူမ်ႇတဝ်ႈသေၵေႃႈ ပၼ်ၸိမ်းတူၺ်း ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇ တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉတႄႉ ပေႃးပႆႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း လႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၵႂႃႇၽၢႆႇပုၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈ တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

 • 1 ၽၵ်းၸွၵ်း မင်ႇၵလႃႇ (Mingalar Hin Htote)ပိုတ်ႇၵူႈဝၼ်း 07:00-16:00လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ဢၼ်ႁူႉၸွမ်း ၽၵ်းၸွၵ်း (ၽွင်ၶဝ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် ႁေႃတွင်ၵူၺ်ႈသေ ၼိုင်ႈ) ဢၼ်ပဵၼ်ၽိသဵတ်ႇ တီႈ ထုင်ႉၼႃႈလိၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵိၼ်ၵပ်းတင်း ဢူၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇၽိတ်ႉ။ ၵူၼ်းၶၢႆမၼ်း ၵၢၼ်ၼမ်ၸွမ်း ၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ် လႄႈ ၵၢင်းမႃးၸွၵ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ~500 ၵျၢပ်ႈ
 • 2 လၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆးတႆး (ပႆၵႂႃႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ တၢင်းႁိုဝ် မွၵ်ႈ 3 တႃ)။ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးတႆး၊ ၶဝ်ႈသွႆး ဢၼ်သႂ်ႇၶႄးမၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉ၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ လႄႈ မီႇၵီးမၼ်းတင်းၼမ်။ ပေႃးၶၢဝ်းယၢမ်း ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵၢၼ်ၼမ်တႄႉတႄႉ။
 • 3 သူၺ်ႇယတီႇ (ပႆၵႂႃႇ ၽၢႆႇတူၵ်းၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း ၵႂႃႇၸွမ်းၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃးၼ)။ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ပၢင်ႇမႄႈၼမ်ႉၽီလူး။ မီးဝႆႉ တၢင်းၵိၼ်မၢၼ်ႈ ၽၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၵေႃႈမီး သေ ဢၼ်လႆႈသင်ဢဝ်ၵေႃႈ မီးယဝ်ႉ။

လၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ဢၼ်ၵႃႈၶၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ မွၵ်ႈ 500 ၵျၢပ်ႈၼၼ်ႉ မီးတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၶူဝ်မႆႉ တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 5။

ပေႃးၵၢင်ၼႂ်ၼႆ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၶူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵဵင်ႈသႂ်လီ။ တီႈၽၢႆႇၸၢၼ်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတွင်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇလႄႈ ၶွင်ႉၶၢႆ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ။ ၶဝ်ႈမုၼ်းႁေႃႇ ဢၼ်သႂ်ႇပႃး ထူဝ်ႇၽူး လႄႈ ၽၵ်းမီႇယွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၼ် 1,200 ၵျၢပ်ႈသေ ၵိၼ်လႆႈ တႃႇသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ လၢႆႈလၢၼ်ႉဝႆႉသေ ၶၢႆၵိုၵ်းပႃး ၶဝ်ႈမုၼ်းၶူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပီႇယႃႇမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇ တၵူင်ႇ၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တႃႇလိူၵ်ႈၵိၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ၵႆႉၵိၼ် ဢၼ်ပဵၼ် လဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈႁိူၼ်း ဢၼ်ဢဝ်ထူဝ်ႇ ဢဝ်ၶဝ်ႈသေ ႁဵတ်းဝႆႉလႄႈ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၸုၼ်ႉ ၼႆတႄႉ ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵယၢၼ်းၵူဝ်းတႅၼ်းသၵၢႆး (Kayan Golden Sky Motel) 29, သဵၼ်ႈတၢင်းၶတ်ႉတႃႇ၊ ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉ၊ ယၢၼ် 300 မီႇတႃႇ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ၵွင်းမူးလွႆၽႃတႅၵ်ႇ) - +95-83-222-1923 - Check-in: 14:00 - check-out: 12:00တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢွင်ႈၼွၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ 12 ၶွင်ႉ (ၵူႇၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ၊ ၵူႇၼွၼ်းၵေႃႉလဵဝ် သွင်လုၵ်ႈ လႄႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း)၊ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း၊ ထီႇဝီႇ ဢၼ်တူၺ်းလႆႈ ၶွင်ႉလၢဝ်ထိမ်း၊ ၶွင်ႉၼမ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်။ ပဵၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၶွင် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်း 06:30 တေႃႇ 09:00 တီႈၼိူဝ် ထၢၼ်ႈၸွမ်။ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ တီႈၼႂ်း ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ။ ၸၢင်ႈၵိုတ်းလႆႈရူတ်ႉၵႃးလၢႆလၢႆ။ ၸၢင်ႈယိမ်လႅင်လႆႈ လၢႆလၢႆ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈယိမ်လႆႈ။ လုၵ်ႉတီႈၼႆႈသေ ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ၽူႈၸိၼၢမ်းတၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢႆႇငိုၼ်း ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ငိုၼ်းၸေႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႅပ်း Visa/Master။ တႃႇၶွင်ႉၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ US$30 & တွၼ်ႈတႃႇ ၶွင်ႉမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း $45
 • 2 ႁူင်းႁႅမ်း လွႆၶေႃ (Hotel Loikaw) သဵၼ်ႈတၢင်း 9 ၊ ပွၵ်ႉၼွင်ယၢင်း ၵ (မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသုတ်း တီႈႁိမ်း ၼွင်ထီးငႃးယႃႇ) - +95 83 22 946ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်းလူင် လုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်း လႆႈၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 15 တႃ သေ ၼႂ်းၵႃႈႁူင်းႁႅမ်း ဢႃႇယုယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းလွႆၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2018/2019 ၼၼ်ႉ လႆႈသၢင်ႈဝႆႉၼင်ႇၶဵင်ႇသေ ႁွင်ႈၼွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်တင်းၼင်းႁၢင်ႈမႆႉသၵ်းသေ သၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ မီးပႃး ၶွင်ႉၼမ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်။ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းဝၢင်း။ ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇၸုမ်းယႂ်ႇၸုမ်းလူင်။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈၽိူၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈ ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ရူတ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း။ လႅင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈ။ တႄႇတီႈ 4,0000 ၵျၢပ်ႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ၶိင်ႇၶၢဝ်းၽႃႉၽူၼ်
 • 3 မုၼ်းၵျွႆးဢိၼ်း (Moon Joy Inn) 4 သဵၼ်ႈတၢင်း ဢူးသီႇရိ ၊ ပွၵ်ႉတႄဢူးၶူႇ - +95 8321618ပဵၼ်သမတႃႇသေ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၼ်းလႅတ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်။ မီးဝႆႉ ၶွင်ႉၼွၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉ ၶွင်ႉၼမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ မၼ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း၊ ပေႃးၶႂ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းတႄႉ ထုၵ်ႇလီသင်ႇဝႆႉထႃႈ။ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွႆးလွႆး သေ ၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇ။ 8000 ၵျၢပ်ႈ
 • 4 ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တိင်ႇၵႁ (Thingaha Inn) မၢႆ-72၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼဝရၢတ်ႉ၊ ပွၵ်ႉတေႃးၼူဝ်းၵူႇ (လုၵ်ႉတီႈ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မၢႆႁႃႈ ဝၢႆႇႁူဝ်ၸူး ၽၢႆႇၸၢၼ်း၊ မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်ၶူဝ်လဵၵ်း ၼၼ်ႉ ငွၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉ၊ ပေႃးၵႂႃႇမွၵ်ႈ 350 မီႇတႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း မီးဝႆႉၽၢႆႇၶႂႃ၊ ပၢႆႉမၼ်း တႅမ်ႈဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တွင်းဝႆႉ တီႈၽၢႆႇၼႃႈမၼ်း မီးဢွင်ႈပဝ်ႇတီႈၵိုတ်းရူတ်ႉ။) - +95 8321335Check-in: 14:00 - check-out: 12:00ၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ ၸႂ်ႉလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇ လႄႈ ၶွင်ႈၼမ်ႉ ၸႂ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸႂ်ႉလႆႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် မေႃၸွႆႈထႅမ်။ ယိမ်လႆႈ လႅင်သေတႃႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ ယွၵ်းဝႆႉ။ တႃႈၶွင်ႉၼိုင်ႈၵေႃႉ US$15၊ တႃႇၶွင်ႉသွင်ၵေႃႉ $25၊ တႃႇ ၶွင်ႉၵႂၢင်ႈ $60
 • 5 ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼၢၼ်းဢေႇယႃႇ (Nan Ayar Inn) မၢႆ-112ၵ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼတ်ႉသျိၼ်ႇၼွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉတေႃႇဢူးၶူႇ - +95 9 262 591 161ၶွင်ႉတင်းသွင်မဵဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၶိူင်ႈၶူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇပႃးယူႇ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ ပႃးယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶွင်ႉၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ 15,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၶွင်ႉၼမ်ႉၸႂ်ႉၸွမ်းၵၼ်၊ ၶွင်ႉၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃး ၶွင်ႉၼမ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် 25,000 ၵျၢပ်ႈ

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸွမ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇ တႃႈၵုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၵႂႃႇ တႃႈရူတ်ႉၵႃး ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ တီႈ တႃႈၵုင်ႈ။ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 12,800 ၵျၢပ်ႈ (ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2015)၊ ဢွၵ်ႇ 12:00 လႄႈ 15:00 ။ သၢႆတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းလႆႈၸႂ်ၼမ်လႄႈ သင်ဝႆႉထႃႈၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇ 15:00 ၼႆႉ ၵႂႃႇၽႅဝ်တႃႈၵုင်ႈ 07:00 သေ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၸူး ၺွင်ႇသူၺ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇၵၢင်ၼမ်ၸဝ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸွမ်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

တႃႇၵႂႃႇၸူး ၵၢတ်ႇလေႃႉ လႄႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇ (ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ) ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်း တီႈသၢႆတၢင်းၽႄမၼ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇၶီႇလူင်းလွႆၵႂႃႇၸူး တႃႇၸီႇ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆတၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်းပိူင်လူင် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵႄႈ တႃႈၵုင်ႈ လႄႈ တႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ။

ၵႂႃႇၸွမ်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ႁိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၽၢႆၶုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူး ယွင်ႁူၺ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇမွၵ်ႈ 09:00 မူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း လွႆၶေႃ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။