Download GPX file for this article
18.933396.4333Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

တွင်ႇငူႇ (တွင်ႇဢူႇ) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တွင်ႇငူႇၼႆႉ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈသေၼႆ မီးတီႈ ယၢၼ် 275 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တွင်ႇငူႇၼႆ တေႁိုင် 607 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇၼႆတႄႉ တေႁိုင် 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။

 • ၵႂႃႇၸွမ်း လူတ်ႉလဵၼ်း တွင်ႇငူႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ သၢႆတၢင်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈ တီႈတၢင်းၵႂႃႇ တႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈပၢႆတၢင်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းမႃး၊ ဢိၵ်ႇတင်း ပႃႇၵိူဝ်။ သၢႆတၢင်းလူတ်ႉလဵၼ်းၼႆႉ ၵျၢမ်းဝႆႉသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ ၵႆၵၼ်တၢင်း သၢႆၶၢဝ်းတၢင်းလူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလူမ်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းယူႇ။ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ (ၵိၼ်တူၺ်း ၶဝ်ႈသွႆးၶူဝ်ႈၼိူဝ်ႉမူ လႄႈ)၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽႅဝ်တီႈ လူတ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် တွင်ႇငူႇ

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈဢဝ် လူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇၼႆ မၼ်းမီးဝႆႉတီႈ ၵၢင် တၢင်းၵႂႃႇ တႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႈလိူဝ်ႇ။ မၼ်းတေၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵိုတ်းယင်ႉၵၢင်ၶမ်ႈသေ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်။ ထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးၶၢတ်ႈလူတ်ႉၵႃးမႃးသေ ပေႃးၶဝ်လုၵ်ႉတီႈ ၵျႅၵ်ႉထီးယူဝ်းမႃးသေ တေၵႂႃႇ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႈလိူဝ်ႇၼႆ မႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈ တွင်ႇငူႇယဝ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 တၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီးပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလွႆပၢၼ်ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ ဢၼ်ပဵၼ် တီႈမီး လွႆယွၼ်းသူး ၼေႃပူႇပေႃး လႄႈ မီးၽၢင်ႇမုင်ႈယဵမ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဢွင်ႈတီးၼၼ်ႉ ဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 2013 ၼၼ်ႉတႄႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈပႆႇၶဝ်ႈၸူး ဢွင်ႈတီႈၼႃးလိၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး တီႈၵူတ်ႇထတ်း မႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ၽၢတ်ႉၽူတ်ႉ)သင်သေတႃႉ ထုတ်ႇၽိုၼ်မိူၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ လီသေပိူၼ်ႈယူႇ။ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တီႈတႃႇၼွၼ်းတႃႇၵိၼ်တင်းၼမ် (8,000-30,000 ၵျၢပ်ႈ)။ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈဢၼ်လူင်းၵေႃႈ မီးၼမ်ယူႇ၊ တၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်ၶၼ်ထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈတႄႉ ၵႂႃႇႁႃႈ လူတ်ႉထရၵ်ႉ တီႈၵၢင်ဝဵင်း တွင်ႇငူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ၶီႇ ဢၼ်လူမ်ၸႂ်တႄႉ ႁွင်ႉၶဝ်ၸူး တီႈ ဢွင်ႈတီႈၵိၼ်ၼွၼ်း တီႈ တၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီး၊ ပေႃးၼၼ် ၶဝ်တေၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်လူတ်ႉပၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (30,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ႁႃတူၺ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈ တွင်ႇငူႇ (16,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ တေႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း (တႃႇၼိုင်ႈသဵꧣ်ႈ) သေ တေလႆႈလတ်း ပႃႇမႆႉသၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တီႈၸိၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် တီႈသွမ်ႈၼဵင်ႈဝႆႉယူႇ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်သေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် တီႈၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ။ ၶဝ်တေၸၢင်ႈထၢမ် ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။
လွႆၼေႃပူႇပေႃး
 • 1 ၼေႃပူႇပေႃးပဵၼ်ၸိုဝ်ႈလွႆ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်တႃႇလုမ်းလႃးလွႆၼၼ်ႉ။ လွႆၼၼ်ႉၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ယၢင်း ၸၢဝ်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ၼပ်ႉယမ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵဝ်ႇ ၼိူဝ်လွႆ ၶွင် တၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီးသေၵေႃႈ ၵႂႃႇႁွတ်ႈလႆႈယူႇ။ (မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ဝဵင်းဢၼ်မႂ်ႇ တၢၼ်ႇတွင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ တိၼ်လွႆၼၼ်ႉ)။
 • တီႈၼႂ်းၵႄႈ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းႁႅပ်းပီး လႄႈ လွႆၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၶၢႆမူင်ႉႁိၼ်းငႃး ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ႁႃတူၺ်း ယူင်ႉသၢင်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၽိူၼ်သွင်လုၵ်ႈ လႄႈ တီႈၽၢႆႇၼႂ်း ဢၼ်မီးဢူႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ထၢမ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းဢွၼ်တၢင်း။ ၵႂၢမ်းၵၢင်လၢႆ တီႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈတႄႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းၵူၺ်း ၶဝ်ယွၼ်းပဵၼ် 2,500 ၵျၢပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။
 • တႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၼိူဝ်လွႆၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လူတ်ႉသွင်ထႅဝ် ပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶဝ်ႈလႅၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၵူၺ်း။
 • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၵ်ႉသႃ သၽႃႇဝ လႄႈ ၸၢင်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ တွင်ႇငူႇၵႂႃႇမွၵ်ႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ တေမီး ဢွင်ႈတီႈၸၢင်ႉ ၽူဝ်းၵျႃႇ

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • ႁူင်းႁႅမ်း ဢမေးၸဵင်း ၶေးထူး (Hotel Amazing Kaytu) မၢႆ (8)၊ ဢူၵ်ႉၵျွၵ်ႉတၢၼ်း - +95 54 23977 - USD43-55
 • ႁိူၼ်းမႄႈ (Mother House)။
 • ႁူင်းႁႅမ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ ပျူးတီး 2 (Myanmar Beauty Hotel 2, 3&4) သဵၼ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉလႃႉၵျီး၊ ပွၵ်ႉမိၼ်းၵျီးၺူဝ်ႇ (မီးႁိမ်း ၶူဝ်ၶပွင်း) - +95-9-784040402 - Check-in: 14:00 - check-out: 12:00မီးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းသုတ်း တီႈ တွင်ႇၵူႇ၊ မီးဝႆႉတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ လွၵ်းၼၢင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ တေမီးၶွင်ႉသွင်မဵဝ်း၊ ၶွင်ႉလၵ်းၸဵင်လႄႈ ၶွင်ႉၸၼ်ႉသုင်။ ၶွင်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တီႈၽၢႆႇၼႂ်းမၼ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၶွင်ႉၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ လႄႈ ဢႄးၵွၼ်း။ ပေႃးပဵၼ် ၶွင်ႉၸၼ်ႉသုင်တႄႉ တေတိူဝ်းၵႂၢင်ႈလီသေ တေမီး ၽၢင်မုင်ႈတူၺ်း ဢၼ်တေလႆႈႁၼ် လွၵ်းၼႃး လႄႈ လွႆယၢင်း။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်တႄႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽၵ်းၽိင်ႈထုင် မဵဝ်းႁဵတ်းတီႈႁိူၼ်း လႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 30-55$
 • ႁူင်းႁႅမ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ ပျူးတီး 1 (မီးတီႈ ပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်း၊ မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ၵၢတ်ႇ)။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ လိုဝ်ႈသဝ်းတီႈၼႆႉသေ ၶဝ်ႈမီးပႃး မႂ်ၶႂၢင်း တႃႇႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်သမတႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မေႃၸွႆႈထႅမ်သေ မီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼမ်။ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ မီးၵၾေးဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ သွင်ဢၼ်။ ထႅၵ်ႇၸီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႆႉ မီးတီႈၸဵင်ႇတၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးလၢၼ်ႉၵေႃႇၾီႇ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈႁူင်းႁႅမ်းယူႇ။ တီႈယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈသၢမ်လွၵ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉပီႇယႃႇ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇၽႅဝ်ၵျွင်းၽြႃး ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ငွၵ်းၽၢႆႇႁွင်ႇ။ တီႈလၢၼ်ႉပီႇယႃႇၼၼ်ႉ မီးပႃးတၢင်းၵိၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ပေႃးၽႆးမွတ်ႇၼႆ မီးၸၢၵ်ႈၽႆး ဢၼ်တႃႇႁႂ်ႈ ပီႇယႃႇၵတ်းလီ။ တွၼ်ႈတႃႇလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတႄႉ ၵႂႃႇၸွမ်း ၽႆးတၢင်း တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သေ ပေႃးဝႃႈ ၽႆးမွတ်ႇၵႂႃႇတႄႉ မႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းလပ်းသင်ႇလႃႈ။ တီႈၼွၼ်း တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ US$10
 • ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ ပျူးတီ II, III & IV (မီးတီႈၽၢႆႇၸၢၼ်းသုတ်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ မီးႁိမ်းတူင်ႈၼႃး)။ တူင်ႈၼႃႈ၊ မီးၽၢၵ်ႈသိူဝ်ႇ ဢၼ်ဢဝ် မႆႉသၵ်းသေ သိူဝ်ႇဝႆႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆႉ ၼိုင်ႈၶမ်ႈ US$40
 • ႁူင်းႁႅမ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ သီႇရိ
 • ႁူင်းႁႅမ်း ပၢၼ်းသူၺ်ႇတေႃႇ
 • ဢိၼ်းၶႅၵ်ႇၶမ်း မၢႆ- 570 သဵၼ်ႈတၢင်း ပွၵ်ႉလႃႉၵျီး၊ ပွၵ်ႉမိၼ်းၵျီးၺူဝ်ႇ (ထႅၵ်ႇသီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ) - +959258211142 - Check-in: 2:00pm - check-out: 12:00pm15$

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅပ်ႈတေဝူၼ်ႉ တႃႇၵႂႃႇၸူး 1 လွႆၶေႃ ဢၼ်မီး တီႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ တွင်ႇငူႇ ယၢၼ် 210 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။ တီႈၽၢႆႇၸၢၼ်း လွႆၶေႃ လႄႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉၶူင်း တီႈၼိူဝ် လွႆ ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် ၼႂ်းၵႄႈ 1,000 လႄႈ 1,500 မီႇတႃႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵယၢၼ်းၶဝ်ယူႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး ၼၢင်းယိင်းပတွင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ဝႅၼ်သုပ်းၶေႃးၼၼ်ႉ။


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း တွင်ႇငူႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !