ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
Jump to navigation Jump to search

ၽိုၼ်ၸိၼမ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်းꩡ် ၼႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း ဢၼ်လွင်ႈတၢင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယမ်းမၼ်း တႃႇတေၵႂႃႇၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပၢႆတၢင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်ၸိၼမ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပၼ်ငိူၼ်ႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၵူႈတီႈ မၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉတီႈ ပၢႆတၢင်းတင်းၼမ်လႄႈ မၼ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ မီးတီႈၼႂ်း ၽိုၼ်ၸိၼမ်းလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵူႈဢၼ်ဢၼ်။ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈမၼ်းတႄႉ မီးတီႈ လွင်ႈၸိၼႄႉ ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼဵၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈ  သေ တူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်တဵမ်ႈထူၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈလႂ်ၼၼ်ႉ

လွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း

Accommodation topic image Chateau Frontenac.jpg

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁႃတီႈဝၢင်းႁူဝ် တႃၼွၼ်းယူႇ သေတီႈတီႈယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သုမ်ႉမုင်းဢွၼ်ႇၵေႃႈလီ ပဵၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင်ၵေႃႈလီ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးတႃႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း တင်းၼမ်သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပေႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ပၢႆတၢင်းယဝ်ႉၼႆ တေၶႂ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈလႂ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။


Events

The U.S. Men’s National Soccer Team Plays Algeria.jpg

တူၺ်းဝႃႈ ပွႆးသင် လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သင် မီးၶပ်ႉမၢႆၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်ပွႆၽဵင်းၵႂၢမ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ၊ ပၢင်ပွႆလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈတၢင်ႇဢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း။ တူၺ်းဝႃႈ ၶဝ်တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်၊ ၶၢဝ်းလႂ်။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ Calendar of events and festivals ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်

Activities topic image Hikers on a trail.jpg

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တင်းၼမ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် သွၵ်ႈႁႃ ပၢႆတၢင်းဢၼ်တေငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸိူဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း၊ ၼင်ႇ လမ်ႇၼမ်ႉသၵူႇပႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈ လွႆမၢၵ်ႇႁိၼ်။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပႃးသင်လူင်လၢင်သေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉလူဝ်ႇလႆႈမီးၶိူင်ႈၸႂ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတမ်းၽႅၼ်။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ပၢႆးယူႇလီ

Health topic image.png

ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈထိုင်တူဝ်ၸူး ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးယူႇ ႁင်းၵူၺ်းၶေႃၶေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈမီး သၢႆငၢႆတၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ်တင်း မေႃယႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ ၼႄႉၼွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ် ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ တီႈဢၼ်ၵႆယၢၼ်ႁိူၼ်းယၢၼ်ယေးၼၼ်ႉ၊ ဢဝ်ပႃးၵႂႃႇ ယႃႈယႃၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေ ၵူဝ်ပဵၼ် လွင်ႈႁၢႆလၢႆၼႆလႄႈ ထုတ်ႇဢဝ် သဵၼ်ႈမၢႆယႃႈယႃဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် ဢၼ်လိူဝ်မၼ်းလႄႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ယူႇႁႂ်ႈယူႇလီ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈၸၢႆႇၵၢတ်ႇ

Shopping topic image Shoppers on Dundas street, Toronto.jpg

တေၶႂ်ႈသိုဝ်ႉသင်၊ တေလႆႈသိုဝ်ႉတီႈလႂ်။ ငိူၼ်ႈ တီႈ လၢၼ်ႉလွတ်ႈၶွၼ်ႇ။ သိုဝ်ႉတႄႇဢဝ် မၢၵ်ႇၼပ်ႉ တေႃႇ ႁၢင်ႈၸွပ်ႇၸိင်ႇ။                                      

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ

Food topic image Veggie burger.jpg

ၽွင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇၸိမ်းတူၺ်း တၢင်းၵိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလႃႇ? ၵူတ်ႇတူၺ်း ၽိုၼ်ၸိၼမ်းႁဝ်းၶႃႈ တႃႇႁၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတႆး လႄႈ ၵေႃႇၾီႇ လၢႆမဵဝ်းလၢႆဢၼ်။                                              

ပိူင်ထၢၼ်ႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း

Golfer.jpg

သွၵ်ႈႁႃတူၺ်းဝႃႈ လွင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်းမဵဝ်းလႂ်၊ တီႈလႂ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်း။ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ လဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ်တီႈ ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး ဢမ်ႇၼၼ် ပႃးၶိူင်ႈလမ်ၼမ်ႉသေ လမ်ၼမ်ႉတီႈ ဢႃႇၾရိၵၸၢၼ်း, သွၵ်ႈႁႃတူၺ်း လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသုမ်း လႄႈ တီႈ ၽိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ။ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလူဝ်ႇၶိူင်ႈမဵဝ်းလႂ်သေ တေလႆႈသိုဝ်ႉတီႈလႂ် ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈၶၢတ်ႈ တီႈလႂ်။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း

Preparation topic image Passport to the world.png

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းၶွင် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယဝ်ႉယဝ်ႈၼႄႇ? ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူး လႆႈမူတ်းယဝ်ႉၼႄႇ? လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတႃႇဝီႇၸႃႇ၊ မႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ တူဝ်ႈတၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ၽိင်ႈထုင်း ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်

Stonehenge back wide.jpg

လွင်ႈသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ ၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ပိုၼ်းဢဝ်ႇမွၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ။                                        

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၽိင်ႈထုင်း ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ် ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း

Language topic image Breugel's Tower of Babel.jpg

တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် မီးယူႇ 5,000 လိူဝ်၊ ၶဝ်ႈပႃး ဢၼ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းလၢတ်ႈ 50 လၢၼ်ႉလိူဝ်ၼႆႉ မီးယူႇ 20 လိူဝ်။ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းၺႃး လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ သေဢၼ်ဢၼ်။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လၢတ်ႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈလီဢၢမ်း ၽိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ

Natural wonders topic image Victoria falls.jpg

တေလႆႈၵႂႃႇႁႃ ၼွင်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ တီႈလႂ်၊ သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇလႄႈ တူဝ်သတ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၽိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ ဢၼ်လီသိူဝ်းၸႂ်။ သွၵ်ႈႁႃတူၺ်းဝႃႈ တီႈလႂ်တေလီၵႂႃႇတူၺ်း ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈသွၵ်ႈႁႃ လွႆၽႆး။ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႅပ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇ သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇ ၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၽိင်ႈတိုၼ်း သၽႃႇဝ ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ် ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈတၢင်း တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း

Reasons to travel image Hammock and palm trees.jpg

လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝၢႆးလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇသွၼ်ႁဵၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁၼ်းၼီးမုၼ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း။                                                                                                                                                                                                                                        

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈလွတ်ႈၽေး

Safety topic image Road sign slippery surface.png

ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်း မီးယူႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးယဵတ်ႉꩡ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵၼ် "ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး" ဢၼ်ၵိုၵ်ႇတင်း တၢင်းၶႂ်ႈၸႂ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း။ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ ၶေႃႈၶႆႈၸႂ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇၸႂ်ႉတီႈ ပၢႆတၢင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းယဝ်ႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ဢၼ်လီလႆႈၽၢင်ႉ

Ecotourism Svalbard-WB.jpg

တေၶဝ်ပႃး ႁူဝ်ၶေႃႈတင်းၼမ် ၼင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပၢတ်ႉၸႅတ်ႉ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢႄႇလ်ၵျီႇပီႇထီႇ၊ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ တႃႇ ပိူင်ၽႆးၾႃႉ။                                

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်လီလႆႈၽၢင်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

Hong Kong International Airport children facility.JPG

လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတင်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်လူဝ်ႇလႆးသျႄးပၼ်ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉတေပဵၼ်လွင်ႈဢဝ်ၽွၼ်းလီသႂ်ႇပၼ်တီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းသေ တေၸၢင်ႈၵႆၵၼ်တင်း လွင်ႈႁိူဝ်ႉၸႂ် ယွၼ်ႉၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ။ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ၽုင်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တီႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ တေၸၢင်ႈလႆႈ ၸဵင်ႇမုင်ႈႁၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉမၼ်းတေငၢႆႈငႅမ်ႈ တႃႇတေထူပ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတိူဝ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ တေၸၢင်ႈလႆႈ တူဝ်ထူပ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ၵၢၼ်ငၢၼ်း

Work topic image SVA volunteers.jpg

ၽွင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ လႄႈ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း။                                                                  

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ

Straßenszene in Ostanatolien.JPG

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပွတ်း တႃႇပေႃးပႆႇသေ ၵႂႃႇၽႅဝ်လႆႈၼႆတႄႉ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၸွမ်း လိၼ်၊ ပၢင်ႇလၢႆ လႄႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ၼႆႉ မၼ်းသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ လတ်းၶၢမ်ႈ ပၢင်ႇလၢႆ လႄႈ လိုမ်လိၼ်၊ တေၵႂႃႇၸွမ်း ႁိူဝ်းသၢင်ႈၽေႃးတၢင်ႇၵုၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇၸွမ်း ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ထၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇလူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၵႂႃႇတူၺ်း ဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်း။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

Crystal Clear app Internet Connection Tools.png

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ ႁူဝ်ၶေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တႄႇလီႇၾူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆၶူတ်ႉႁွင်ႉၾူင်း ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၾူင်းဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးၼင်ႇ ဢႅပ်ႉတၢင်းၶႆႈၸႂ်              

ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်း သၢႆတၢင်းၼမ်ႉ

Travelling by water topic image Star Cruises.jpg

တႄႇဢဝ် ႁိူဝ်း တေႃႇထိုင် သၢင်းၽေႃးၶီႇတၢင်းၵျေႃႇ။ ၶဝ်ႈပႃး ႁိူဝ်းတေႃႉသူင်ႇတီႈ ပိုၼ်ႉတီႈ၊ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇတေႃႉသူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်ပၢႆတၢင်း။                                  

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်းႁိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်

Air travel topic image Lufthansa 737 interior.jpg

ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းပိတ်းပွတ်း တႃႇ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်။ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႄႇရီႇယႃႇ ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း။                                              

ပိူင်ထၢၼ်ႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ဢႃႇၾရိၵ

Africa topic image Satellite image.jpg

ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၼႃႈလိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢႃႇၾရိၵၢၼ်ႇလွင်ႈလမ်ၼမ်ႉ တီႈ ဢႃႇၾရိၵ လႄႈ ဢီးၵျိပ်ႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။                                                                    

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ တီႈ ဢႃႇၾရိၵ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ဢေးသျႃး

Asia topic image Satellite image.jpg

ပွႆးလၢမ်း၊ ၵွပ်ႉၾ် လႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈတင်ႈၼမ် ၸိူဝ်းမီးတီႈ ဢေးသျႃး။ တႄႇဢဝ် လွင်ႈၶီႇသဵၵ်ႉၼိူဝ်မူၺ် တီႈ လႄႇပႃႇၼွၼ်ႇ တေႃႇ လွင်ႈၼင်ႈၵၢၼ်တြႃး တီႈမိူင်းထႆး။                                                    

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ တီႈ ဢေးသျႃး ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ယူးရူပ်ႉ

Europe topic image Satellite image.jpg

ႁူဝ်းၶေႃႈ ၸိူဝ်းၵွင်ႉၵၢႆၵၼ်တင်း မိူင်း လႄႈ ၼႃႈလိၼ် ၶွင်ယူးရူပ်ႉ။ ၼၼ်ႉတႄႉ တေၶဝ်ႈပႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်း လူတ်ႉလဵၼ်း တီႈ ယူးရူပ်ႉ ဢမ်ၼၼ် ၵျွင်းၽြႃး ဢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉ တီႈ ရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတႃႇလူတင်းၼမ် လွင်ႈဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ တီႈ ယူးရူပ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ဢမႄႇရိၵႁွင်ႇ

North America topic image Satellite image.jpg

ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ၸွမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်း လူတ်ႉလဵၼ်း တီႈ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေ လမ်ၼမ်ႉသၵူႇပႃႇ တီႈ ၵုၼ်ဝႃႇၵျိၼ်ႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ? တေၸၢင်ႈ သွၵ်ႈႁႃတူၺ်း မိူင်းဝၢႆႇ ၶွင် ၵေႃႇရူဝ်ႇရႃႇတူဝ်ႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်လၢတ်ႈၼႄႇ လွင်ႈၶီႇၽွင်ႇပေး တီႈ ရီႇယူဝ်ႇၵရၢၼ်းတေး တီႈ ၵျႃႇမေႇၵႃႇ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ တီႈ ဢမႄႇရိၵႁွင်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး

Oceania topic image Satellite image.jpg

လွင်ႈၸိူဝ်း တႃႇႁဵတ်း လႄႈ တႃႇတူၺ်း တီႈ ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး လႄႈ ၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ၊ တႄႇဢဝ် လွင်ႈၶၢတ်ႈ လူတ်ႉႁိူၼ်း တီႈ ၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ တေႃႇ လွင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈ ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး။                                    

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ တီႈ ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်


South ဢမႄႇရိၵ

South America topic image Satellite image.jpg

ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၼႆႉ ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် တီႈ ဢႃႇၵျႅၼ်ႇတီးၼႃး ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၵႃႈသႄႊသႃႊ တီႈ လႅတ်ႉတိၼ်ႇဢမေႇရိၵ။                                                                                        

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ တီႈ ဢမႄႇရိၵၸၢၼ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်

တူၺ်းပႃး[မူၼ်ႉမႄး]