ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:User rights nominations

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

သင်ၸိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် – ၶဝ်ႈၸဵမ်ပႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ – ထုၵ်ႇလီမီး သၢႆငၢႆ လွင်ႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် သုၼ်ႇႁဵတ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်သုင်လိူဝ်ထႅင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆၸိုင် တီႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈတွၼ်ႈၵၼ် လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈငႃဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ် ၼႆၸိုင် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း သဵၼ်ႈၼမ်း တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃး ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးတေလၢတ်ႈၽတ်ႉၽဵင်ႇတႄႉၵေႃႉ ၶဝ်ထုၵ်ႇ -

  • တေလႆႈယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း မွၵ်ႈလၢႆလိူၼ်
  • မီးပိုၼ်ႉႁူႉ ဢၼ်ၵၢပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပေႃႇလသီႇ ႁဝ်းၶႃႈ
  • မီးပိုၼ်း လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ၵၢၼ်ၵဵင်ႈလၢင်ႉ၊ မႄးထတ်းပွင်းၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလီ၊ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸူး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပေႃႇလသီႇ လႄႈ တိုၵ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈယႃႉၵဝ်း/သပမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ
  • လူဝ်ႇလႆႈၼႄလႆႈ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်တင်း တူင်ႇဝူင်း

ၼႂ်းၵႃႈ တၢင်ႇလဝ်ႈ လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃၼၼ်ႉ တေလႆႈပႃး လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွတ်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်လဝ်ႈတၢင်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ တေၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်လိၵ်ႈလမ် ဢၼ်ဝႃႈ Support ဢမ်ႇၼၼ် Not yet သေၵေႃႈ သႂ်ႇပၼ်ပႃး ၶေႃႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ဝၢႆးသေ ႁိုင် 14 ဝၼ်းၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ပိဝ်ႇႇရူဝ်ႇၵရတ်ႉ ၼၼ်ႉ တေဢိုတ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉသေၵေႃႈ သင်ဝႃႈ မီး ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆ ၽူႈတၢင်ႇလွင်ႈလိူၵ်ႈငႃၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတင်း Special:UserRightsႁေၵေႃႈ တေထုၵ်ႇပၼ် ၸွမ်ပိဝ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

ပိဝ်ႇရူဝ်ႇၶရတ်ႉ လႄႈ ၽူႈၵုမ်းၵမ် ယူင်ႉႁၢင်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇ လိူၵ်ႈငႃ တီႈၼႆႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။


လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ[မႄးထတ်း]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]