ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ႁွင်ႈၶႅၵ်ႇ မႃးထိုင်/ၽိုၼ်သိမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၵွင်ႉၸူး ၽိုၼ်သိမ်း ၶွင် ႁွင်ႈၶႅၵ်ႇ မႃးထုင် တွၼ်ႈတႃႇ လိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ။

  • ဢမ်ႇမီးၽိုၼ်သိမ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လိူၼ်ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။