ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႅၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် သေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ! ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး - ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ပိူင် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼႆႉ လႆႈယိူင်ႈဢဝ်ဝႆႉၼင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး၊ သေ တွၼ်ႈတႃႇ လႅၼ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉဝႆႉ သွပ်ႉၾ်ဝႄး မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး မႃးၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေယိၼ်းလူမ်ၸႂ်ယူႇ - ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵေႃႉမႃးမႂ်ႇ ၼၼ်ႉယူႇ။

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ တေမီး လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။