ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၵႅမ်မိုဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵမ်ႉထႅမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မီးၵၢင်ၸႂ် တႃႇသၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇမႄးထတ်း ၵႅမ်မိုဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁႂ်ႈမီးၽွၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းသင်ၵေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ လႄႈ ၼမ်းသႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇလႄႈ။ ဝၢႆးလင်မႃႈၵေႃႈ မၼ်းတေတဵမ်ထူၼ်ႈမႃးယူႇ။

ၵႅမ်မိုဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႁိုဝ်[မႄးထတ်း]

  1. ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တႃႇ ၽူႈလမ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း
  2. ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တႃႇ ၽူႈလမ်ၼမ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇႁူႉ ဢွင်ႈတီႈတင်းသဵင်ႈ
  3. ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်ႈတိုဝ်း တႃႇ ၽူႈပၼ်ႇၵၢၼ်လမ်ၼမ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႅပ်ႈပႆႇႁူႉ ဢွင်ႈတီႈတၢင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉမႃးမႂ်ႇ တီႈ ၼႃႈလိၼ်
  4. ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တႃႇ တူဝ်တႅၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၸၼ်ၽႅၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းလမ်ၼမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈၵႃႉ