ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး


လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မိူင်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်း ၸူး ၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢႅဝ်လႄႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝဵင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ႁူဝ်ယွႆႈ ႁဵင်းလိၵ်ႈ၊ မၢႆၽူင်း၊ လွင်ႈထတ်းသၢင်၊ တိတ်းတၢင်း၊ ၸၵႂႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ၊ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ တီႈလႆႈၸႂ်။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မိူင်းၼႆႉ မၼ်းပၼ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉလင် တႃႇ ၽူႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ်ႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။