ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

တွၼ်ႈတႃႇ တေၼႄ မၢႆၽၢင်ၸႅင်ႈလႅင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅပ်ႈတေၶႂ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်ႉ ယူႇ။ ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ဢၼ်မီး ဢၶွင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း သေ ၸိုဝ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶဝ်ၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ။ ၶဝ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈပႃး တႃႇမၢႆ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢိတ်းဢီႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းမႃးလႄႈသင် တေၸၢင်ႈဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ထႅမ်သႂ်ႇၸူး သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း သုၼ်ႇတူဝ်ႇ သေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။