Download GPX file for this article
15.24666797.855556Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ယေး ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉယေး တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ပဵၼ် တီႈၵိုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်းရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸၢၼ်းၵႂႃႇတီႈႁွင်ႇ တင်းၵႂႃႇတင်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

တီယေးၼႆႉ မီးၵၢတ်ႇၵိုၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈႁိမ်း ၽင်ႇၼမ်သေ တီႈၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၼွင် ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လီ။

ဢွင်ႈတီႈမၼ်တႄႉ မီးဝႆႉ တီႈၶိုင်ႈၵၢင်တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ထဝႄႇ (160 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)လႄႈ မေႃႇလမႅင်ႇ (160 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

 • 1 တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ယေး

ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း-

 • ၵႂႃႇၸူး မေႃႇလမႅင်ႇ ၶၢဝ်း 06:00၊ 06:45၊ 07:00၊ 08:30၊ 09:45၊ 11:45၊ 13:00၊ 14:15။
 • လုၵ်ႉတီႈ ထဝႄႇ – ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇတီႈ ထဝႄႇ ၶၢဝ်း 10:00 မူင်း လႄႈ 17:00 သေ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း တူၵ်းၸူဝ်ႈ 9,000 ၵျၢပ်ႈ။

တင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 2 တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ယေး

လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင် ၸွမ်း ရူတ်ႉလဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်ၽႂ်းၽႂ်သေပိူၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းၵေႃႈမီး လူတ်းသၽႃႇဝ ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်ဝႆႉ ႁင်းမၼ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ရူတ်ႉလဵၼ်း ၼႆႉ လတ်းၵႂႃႇ တီႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈယၢင်၊ ပႃႇမႆႉမွင်၊ တူင်ႈၼႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈဢိတ်း။

ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း -

 • လုၵ်ႉတီႈ ထဝႄႇ သေ မီးရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်း 05:30 (တၢင်းႁိုင် 12 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၸၼ်ႉ ယူဝ်းယူဝ်း 1,300 ၵျၢပ်ႈ၊ ၸၼ်ႉသုင် 3,750 ၵျၢပ်ႈ)။
 • ၸူး မေႃႇလမႅင်ႇ လႄႈ တႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း မီး ရူတ်ႉလဵၼ်း 2 လမ်း။ ရူတ်ႉလဵၼ်း ၶၢဝ်း 14:30 ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၸူးတႃႈၵုင်ႈ။ ရူတ်ႉလဵၼ်း ၶၢဝ်း 16:00 ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး မေႃႇလမႅင်ႇၵူၺ်း (ႁိုင် 7 မူင်း၊ ၸၼ်ႉသုင် 2,200 ၵျၢပ်ႈ)။ ရူတ်ႉလဵၼ်းၼႆႉ ပႂ်ႉ ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၸၢၼ်သေမႃး၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈယေးသေ တႄႇဢွၵ်ႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸိူင်ႉယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ယေး

ဝဵင်းၼႆႉ မၼ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ပႆတိၼ်သေ ၸွၼ်ႇတူၺ်ၵေႃႈ မၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅဝ်ႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းႁွမ်တႄႉ တေၸၢင်ႈၶၢတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇၸွမ်း ၵူၼ်းၸိၼမ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိၼမ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း သတႃးလၢႆႉ လႄႈ ႁူင်းႁႅမ်း မျႃႉမျိၼ်ႉမူဝ်ႇ ၶဝ် တေၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်လႆႈယူႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ၼွင် ဢၼ်မီးတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽြႃးၵၢင်ၼမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၵၢင်ၼွင် ၼၼ်လႄႈ လႆႈႁၢမ်ႈသီးဝႆႉ တႃႇၺွပ်းပႃ၊ ၵူၺ်းပႃႈ ၸဝ်ႈၵဝၵ်ႇ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈၶႅပ်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ တီႈၶူဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸူးၽြႃးၼၼ်သေ ၸၢင်ႈဢွႆႇပႃလႆႈယူႇ။
 • 2 ၵွင်းမူးသူၺ်ႇသၢၼ်တေႃႇ (မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၸိၵ်းလွႆဢွၼ်ႇ)။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေၸၢင်ႈမုင်ႈတူၺ်းႁၼ်လႆႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း။
 • 3 ၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ် (တီႈၽင်ႇၼမ်ႉ)။ တေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ 09:00မီးဝႆႉ ပႃ တင်းၼမ်၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၵ်းၶဵဝ်လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ ၶၢႆတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။
 • 4 ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လွႆၵူၺ်ႈ (Ko Yin La)။ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လိုဝ်းလင်။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉတီႈၵႆၵႆသေ မႃးဢႅဝ်ႇဢွင်ႈတီႈၼႆႉ။ တီႈမုင်ႈတူၺ်းမၼ်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။
 • 5 ၵၢတ်ႇၶမ်း (မီးႁိမ်းၶၢင် ၽၢႆႇၶႂႃ ၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ်)။ တေၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ ၵႅဝ်ႈသႅင်ငိုၼ်းၶမ်း ၶူဝ်းတိုဝ်းၶူဝ်းႁွႆႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။
 • 6 ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးႁုၼ်ႁၢင်ႈ ရႁၢၼ်း 500 (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ယေး ၸမ်ၵၼ်တင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ လွႆၵူၺ်ႈ)။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈပႆ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ၵႃႈတီႈၼႂ်းဝဵင်း သေ ၸၢင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် တီႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ၊ လဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်ပႃ တီႈၼႂ်းၼွင် လႄႈ ၸေႈၼႂ်း ႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်လူမ်ၸႂ်။

တီႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ယေးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းလီၶဝ်ႈၸႂ် -

 • 1 ၶီႇႁိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်း မႄႈၼမ်ႉယေးဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸူး ဝၢၼ်ႈၵျွင်း။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေၸၢင်ႈၶၢတ်ႈႁိူဝ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸွမ်း သၢႆၼမ်ႉ ၸူး ၵွင်းမူးၵျွင်းၼၵႂႃႉ ။ တီႈၸွမ်းသၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ တႃႇတေလႆႈႁၼ် တၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃႇဝတႄႉ မၼ်ႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ။
 • 2 ဢွင်ႈမုင်ႈတူၺ်း ၵႃႈတီႈ ၵွင်းမူးသူၺ်ႇမေႃႇတေႃး (မီးၽၢႆႇတူၵ်းသုတ်းသုတ်း ႁင်း ၵျွင်းယႂႃႇ)။ မိူဝ်ႈပႆႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈၸူး ယေးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ ၵွင်းမူးၼႆႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၸိၵ်းလွႆ။ တူၺ်းယဵမ်ႈမုင်ႈလူင်း မႄႈၼမ်ႉယေး ဢၼ်လႆၵူတ်ႉလူင်းၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ။
 • 3 ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပိၼ်ႇလႄႇဝၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇလႄႇဝ။ တီႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးတီႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵႃႈတီႈ ဢၸိၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တူႇရႃႇ။
 • 4 ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵပျႃႇဝတိူဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပိၼ်ႇလႄႇဝ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵႆသေၼၼ်ႉ (တင်းလူတ်ႈၶိူင်ႈသေ ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း)။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း မီးဝႆႉ ယေးငိုၼ်း သွင်ဢၼ် -

ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ (KBZ Bank) လႄႈ ယေးငိုၼ်း ၵပႃႉယတၼႃႇ (Global Treasure Bank)- တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ မီးတေႃႇၼႃႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ၿႃး/လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ တရိမ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ယေး ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၵိၼ် ၶႄႇ သေ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉ တႃႇဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈတေႃႇၼႃႈတင်း ၿႃး တရိမ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ထႆး

ပိၵ်ႇၵရီႇ ၶေႇထီႇ ၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈမုၼ်း ၵဵၵ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈမုၼ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။

တီႈႁိမ်း တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ယေး လႄႈ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၽင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉဢွၼ်ႇ တင်းၼမ် ဢၼ်ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ။

တီႈၼွင် (တီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း၊ ၽၢႆႇႁွင်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇတူၵ်း) ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ သၢမ်လၢၼ်ႉ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

ဢၼ်ပဵၼ် တရိမ်းပႃး ၼၼ်ႉ လႆႈၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉၵတ်း၊ ပီႇယႃႇ၊ လဝ်ႈ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽၢင်မုင်ႈတူၺ်း ၵွင်းမူးယေႇလႄႇၽယႃး
 • 1 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း သတႃးလၢႆႉ (Starlight Resort) (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်း) - +95 9 78887 1590 - ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ် ၻေးဝိတ်ႉ ၵူၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မေႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ။ မၼ်းၵေႃႈမီးပႃး ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉသေ။ 35,000-45,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈၼွၼ်း 15,000 ၵျၢပ်ႈ
 • 2 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း မျႃႉမျိၼ်ႉCheck-out: 12:00မီးၶွင်ႉ ၵဵင်ႈသႂ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ 50,000 ၵျၢပ်ႈ ဢႄးၵွၼ်း/ၶွင်ႉထရီႇပႄႇ
 • 3 မေႇသျၢၼ်းဢွင်ႈတီႈ ဝူၺ်ႇႁၢင်ႈ၊ တီႈမုင်ႈတႄႉၶႅမ်ႉယူႇ၊ ၵဝ်ႇယွၵ်း၊ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးဝၢႆႇၾၢႆႇ။ 40,000 ၵျၢပ်ႈ ဢႄးၵွၼ်း/ၶွင်ႉသၢမ်ၵေႃႉ၊ 25,000 ၵျၢပ်ႈ ဢႄးၵွၼ်း/ၶွင်ႉသွင်ၵေႃႉ၊ 10,000 ၵျၢပ်ႈ ၽတ်ႉလူမ်း/ၶွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်
 • 4 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း သဵၵ်ႉၵၢၼ်းတႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၽင်ႇၼမ်ႉ (တီႈ ၵၢတ်ႇၶမ်း)ၶဝ်ဢမ်ႇမီး မႂ်ၶႂၢင်း တႃႇႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း။
 • 5 ႁူင်းႁႅမ်း ၷူဝ်းတႅၼ်း ဝႄႇလ်လီႇ / ႁူင်းႁႅမ်း သူၺ်ႇတွင်ႇၵျႃး (STG)။ တီႈၼွၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ မီးတီႈၵၢင်ဝဵင်း။ 44,000 ၵျၢပ်ႈ

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ယေး ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !


ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikivoyage.org/w/index.php?title=ယေး&oldid=6293"