Download GPX file for this article
22.10833395.141667Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

မူင်ႇယႂႃႇ (မၢၼ်ႈ-မုံရွာ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ-Monywa) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် မူင်ႇယႂႃႇ
ၽေႃးထိတထွင်ႇ
ႁူၼ်ႁၢင်ႈပုတ်ႉထ တီႈ ၽေႃးထိတထွင်ႇ

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶီႇလႆႈၵႃႈတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (သဵၼ်ႈတၢင်း 26, ၸမ်ၵၼ်တင်း သဵၼ်ႈတၢင်း 90)။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ႁိုင် မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၶဝ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈ (20-30 တႃ)ၼႆႉ ၵႃႈၶီႇမၼ်း လႆႈပၼ် 2,000 ၵျၢပ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈတမ်းၸႂ် တႃႇလႆႈတီႈၼင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ မၢႆတီႈၼင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵမ်းၵမ်း ၵႆႉဢွၵ်ႇယူႇ။

ရူတ်ႉပိုတ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပူးၵမ်ႇ သေ မႃးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ 07:30 သေ ၵေႃႈ ႁိုင် မွၵ်ႈ 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်း ၶဝ်းပႃး တီႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လၢႆႈတီ။ ၸၢင်ႈမၢႆတီႈၼင်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ တႃႈရူတ်ႉသေ ပေႃးၵႂႃႇမၢႆတီႈၼၼ်ႈ တေလႆႈပၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ 3,000 ၵျၢပ်ႈသေ ပေႃးတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းမၢႆပၼ်တႄႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 5,000 ၵျၢပ်ႈ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁပ်ႉတၢင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸၢင်ႈၶီႇလႆႈ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ။ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇလႆႈပၼ်လိူဝ် 1,000 ၵျၢပ်ႈ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၵွင်းမူးသမ်ႇပူၵ်ႉတေႇ
  • 1 ၽေႃးထိတထွင်ႇ (ယၢၼ်ၵၼ်တင်း ၵွင်းမူးသမ်ႇပူၵ်ႉတေႇ 4 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။ ႁူၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးလူင်သွင်သူ လႄႈ ၵွင်းမူးၶမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ လီဢၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးတႃႇသူႇၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽြႃးၸုၵ်း ၽြႃးမုင်ႈမိူင်းသေ တႃႇသူႇၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် ၽြႃးၵိင်း မီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ႁူၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၸုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လၢႆၸၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁၢင်ႈဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉတီႈၽႃၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ်လွင်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတုၵ်ႉၶ တီႈငရၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • ၵွင်းမူးသမ်ႇပူၵ်ႉတေႇ (မီးတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မူင်ႇယႂႃႇ မွၵ်ႈ 20 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉၵႂႃႇ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 30-45)။ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းၵႄႈ 1939-1952၊ ဢၼ်ပဵၼ် ႁွႆးမိုဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ် ႁူၼ်ႁူင်ႈဢွၼ်ႇပုတ်ႉထ (လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၼမ်လိူဝ် 500,000)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈတေႃႇၼႃႈ ၵွင်းမူးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၶဵင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မၼ်းလႆႈ။ USD3

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

  • ယႃႈသိတ်းယုင်း, တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးယုင်းတင်းၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ ယႃႈသိတ်းယုင်း ၵႃႈတီႈ လၢၼ်ႉၸွမ်းတၢင်း ၵူႈတီႈတီႈ။ ယႃႈသိတ်းယုင်း Odomos ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတင်း ဢိၼ်းတီးယႃးမႃးသေ ပေႃးပဵၼ်တဝ်ႈ ဢၼ်မီး 100 ml ၼၼ်ႉ လႆႈပၼ် 700 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

  • 2 ႁူင်းႁႅမ်း သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ၽင်ႇၼွင် (Shwe Taung Tan Lake View Hotel) ဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ၊ ဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ MM 11181, သဵၼ်ႈတၢင်း မူင်ႇယႂႃႇ - +959425068833ယွၼ်ႉမီးဝႆႉ တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼွင်သေ ၽၢင်မုင်ႈယဵမ်ႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၊ ယဵၼ်ၸႂ်။ ၶဝ်ႈပႃး ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ၊ တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃး၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ တီႈလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ။ =ၶွင်ႉၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃးၶွင်ႉၼမ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် ဢိၵ်ႇတင်းၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း ၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းမီး USD50 (မေႇ 2021)
  • 3 ႁူင်းႁႅမ်းမူင်ႇယႂႃႇ (Monywa Hotel) သဵၼ်ႈတၢင်း ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း၊ မူင်ႇယႂႃႇ - +95712021581ဢွင်ႈၶၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမႂ်ႇသႂ်၊ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၶိူင်ႈၶူဝ်း လႄႈ ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ။ ၶွင်ႉၼမ်ႉၵေႃႈ မူတ်းသႂ်လီ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုတ်း လႄႈ မေႃၸွႆႈထႅမ်။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉၵႃးသေ ၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 2,000 ၵျၢပ်ႈ။ USD35 ၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ် ၵၢင်ၼႂ် (ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2013)
  • ႁူင်းႁႅမ်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းၵႄႈ ၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်း လႄႈ ႁူၼ်ႁၢင်ႈပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢၼ်မႂ်ႇ (မေႇ 2013)၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈၼၼ်ႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်။ ၶၼ်ၶွင်ႉၼွၼ်း သွင်ၵေႃႉ USD20

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း မူင်ႇယႂႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !