Download GPX file for this article
15.96666797.733333Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ (မွၼ်း:ဇြပ်ဗု၊ မၢၼ်ႈ:သံဖြူဇရပ်၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ:Thanbyuzayat) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းမျၢၼ်ႇမႃႇတႄႉ ၵူၼ်းႁူႉၼမ်ၸွမ်း ၽြႃးၵျႅၵ်ႉၶမီႇ၊ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸႅတ်ႉသႄး၊ ဝဵင်းၵဝ်ႇဝႃႇၷရူး၊ ပႃႇႁဵဝ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇသၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

သႃလႃးႁဵၵ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း

ၸိုဝ်ႈ တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမၢႆထိုင် ၸရွပ်ႈဢၼ်ဢဝ် လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ (ႁဵၵ်ႇ) သေႁဵတ်းဝႆႉ တႃႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉၵွၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း မႃးတီႈၵျႅၵ်ႉၶမီႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း မႃးတီႈ ယေးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ့်။ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး ၵူၼ်းမႃးထင်တီႈယူႇသဝ်း။

ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ပူႇယႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢၼ်းၷ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈႁိမ်း ၸရွပ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉဢဝ် ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ လႆႈပဵၼ်ဝဵင်းမႃး ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ၼႂ်း သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင် ၼၼ်ႉ တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉၼႆႉ လႆႈပဵၼ် တီႈ သၢႆတၢင်းရူတ်ႉလဵꧣ်းသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆတၢင်း မိူင်းထႆး-မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇဝႆႉတင်း သၢႆတၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်း ၼႃႈပႆႇပဵၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ယေး လႄႈ တႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈတႄႇ တၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ႈႁၢႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

1 တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်လူင် တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ — မီးတီႈၼိူဝ် NH8 ဢၼ်မီး ၽၢႆႇႁွင်ႇ ႁူင်းယႃ။ ရူတ်ႉဢဵတ်ႇသ်ပရႅတ်ႉ မၢၼ်ႇတလႃႇမိၼ်း လႅၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼိုင်ႈလမ်း သေ ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လႅၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ (9 မူင်း၊ US$8 မိူဝ်ႈ ပီ 2020 ဢေႃးၵၢတ်ႉ)။

တင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

2 တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ မီးၸမ်ၵၼ်တင်း ပႃႇႁဵတ်ႈ သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်။ မီးရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ (12 ၸူဝ်ႈမူင်း)။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

  • 1 The Death Railway Museumပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016။ ပၼ်တီႈတူၺ်းတီႈယဵမ်ႈ ပိုၼ်း တၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်း မၢၼ်ႈ-ထႆး။
  • 2 ပႃႇႁဵဝ်ႈသိုၵ်း တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉတီႈၼၼ်ႈ မီးဢၼ်ၽင်ဝႆႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈသိုၵ်း ၵဝ်ႇ 3,617 သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်း ထႆး-မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽင်ဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ။ Thanbyuzayat War Cemetery on Wikipedia

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ယေႇၶျူဝ်ႇ မူင်ႉႁိၼ်းငႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း၊ ပေႃးတၢမ်းၶမ်ႈၼႆ ၵူၼ်းၶၢႆပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၶၢႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လႆႈ ၵၢင်ၼႂ်တဵမ်ၸဝ်ႉၵူၺ်း။

  • တႃးလေး တၢင်းၵိၼ်မွၼ်း (မီးတီႈ ၵၢင်ဝဵင်း)။ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလီ တွၼ်ႈတႃႇၸိမ်းတူၺ်း တၢင်းၵိၼ်ၽိင်ႈမွၼ်း။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

  • 1 ႁေႃးလီးတေး ဝီႇလႃႇ မူဝ်ႇတႄႇ (Holiday Villa Motel) - +95 9 45589 9835Check-in: 12:00 - check-out: 11:00ပိုတ်ႇမိူဝ်ႈ 2018။ ဢွင်ႈလုၵ်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶၼ်ဢၼ်တူဝ်ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႆႉသၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ် သင်ႇမၢႆထႃႈ တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး။ ဝၢႆႇၾၢႆႇဢမ်ႇပေႃႈၶႅမ်ႉ။ 35,000 ၵျၢပ်ႈ
  • 2 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ငူၺ်ႇသိၼ်ႇၵျႄႇဢွင်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၶဝ်ႈပႃး မူၵ်ႇသိတ်းၼမ်ႉတႃႇဢၢပ်ႇ လႄႈ ၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ ၶႅၵ်ႇထူဝ်းရိတ်ႉ ၸၢင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႆႈတီႈၼႆႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၶွင်ႉသွင်ၵေႃႉ 12,000 ၵျၢပ်ႈ
  • 3 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၸပႄႇၽျူႇ (စံပယ်ဖြူတည်းခိုခန်း) (မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်) - +95 9 45456 0197ၸပႄႇၽျူႇၼႆႉ ပဵၼ် မွၵ်ႇၶဝ်ႈတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။
  • 4 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း သူၺ်ႇတႁႃႇ - +95 57 79 673ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း။ မိူဝ်ႈ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2016 ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဝႆႉ ထူဝ်းရိတ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈၼၼ်ႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇလွပ်ႉလွင်းဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သင်ႇမၢႆထႃႈဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈတဵမ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။
  • 5 ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ထရဵင်း (Train Guesthouse)။ ပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2017။ ဢွင်ႈတိႈမၼ်းတႄႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !